Työehdot turvattiin kaikille sopimusaloille

Teollisuusliiton vuoden 2022 suurin edunvalvonnan ponnistus oli työehtojen turvaaminen myös mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöille.

Mekaanisen metsäteollisuuden sopimusalalla siirryttiin vuoden 2022 alussa yrityskohtaiseen sopimiseen. Tämän taustalla oli työnantajia edustaneen Metsäteollisuus ry:n päätös lopettaa yleissitovista työehtosopimuksista neuvotteleminen.

Teollisuusliitto otti tilanteen haltuun sellaisena kuin se vastaan tuli. Vuoden loppuun mennessä 97 prosenttia mekaanisen metsäteollisuuden jäsenistä oli yrityskohtaisten työehtosopimusten piirissä. Saavutettuja sopimuksia voidaan luonnehtia laadukkaiksi. Näin ollen voidaan edelleen arvioida, että valtakunnallisista työehtosopimuksista irtautuminen ei muodostunut väyläksi, jolla työnantajapuoli voi heikentää työehtoja. Teollisuusliitto pyrkii edelleen neuvottelemaan mekaaniseen metsäteollisuuteen uusia yleissitovia työehtosopimuksia. Niistä ensimmäinen on neuvoteltu hirsitaloteollisuuteen.

Mekaanisen metsäteollisuuden neuvotteluja tuettiin koko organisaation voimin. Operaatio puun myötä sopimusalan järjestäytymisaste nousi yli 10 prosentilla. Työpaikoille valittiin 75 uutta luottamusmiestä. Työpaikkojen luottamushenkilöiden ja jäsenten osallistuminen ja sitoutuminen olivat tulosten aikaansaamisessa merkittävässä roolissa.

Toimintavuosi 2022 osoitti, että työehtosopimusneuvottelut ovat muuttuneet jatkuvaksi toiminnaksi. Vuoden alussa solmittiin uudet työehtosopimukset teknologiateollisuuteen, kemianteollisuuteen ja puutuotesektorin sopimusaloille mekaanista metsäteollisuutta lukuun ottamatta.

Neuvottelut olivat haastavat. Teknologiateollisuudessa neuvoteltiin uuden työnantajajärjestön kanssa. Yksi plus yksivuotiset sopimukset irtisanottiin jo syksyllä. Siitä käynnistyneet neuvottelut jatkuivat vuoden 2023 puolelle. Näin ollen esimerkiksi kiihtynyt inflaatio ja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seuraukset vaikuttivat siihen asetelmaan, missä neuvotteluja käytiin.

Jatkuvaa kehittämistyötä

Järjestöllistä vahvuutta rakennettiin työehtosopimusneuvotteluihin liittyneiden työpaikkakohtaisten kampanjoiden rinnalla ammattiosastojen toiminnan kehittämisellä. Toimiva osasto -pilottikoulutus saavutti tavoitteensa. Koulutusta jatketaan saatujen kokemusten pohjalta. Toiminnan pulssi -tilaisuuksiin osallistui 115 jäsentä. Liiton toiminta-alueilla järjestetyt työpajat liiton strategian kehittämisestä onnistuivat hyvin. Ay-klinikat ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Toimintavuonna käynnissä oli myös kolme Järjestävä ammattiosasto -hanketta.

Yhteiskuntavaikuttamisessa yksi kärkiteemoista oli sen varmistaminen, että työntekijöiden vähimmäistyöehdot ovat ammattiliittojen neuvottelemia. Yleissitovat työehtosopimukset puolestaan ovat neuvottelutoiminnan tärkein väline, joten niiden asemaa pitää vahvistaa. Yleissitovuuden määrittely pitäisi tulevaisuudessa tehdä enemmän työntekijöiden järjestäytymisen mukaisesti. Liitto julkaisi eduskuntavaalitavoitteet ja valmisteli äänestysaktiivisuuskampanjan eduskunta- ja liittokokousvaaleja varten. Työelämän oikeuksia edistettiin myös kansainvälisesti. Kansainvälinen työjärjestö ILO määritteli työsuojelun universaaliksi työelämän oikeudeksi.

Murikka-opistossa palattiin koulutustoiminnan laajuudessa ja osallistujamäärissä koronaa edeltävälle tasolle. Ammattiosastojen koulutus ja alueellisten kurssien osallistujamäärät eivät vielä saavuttaneet aikaisempaa tasoa. Murikan kursseilla avautunutta mahdollisuutta kerryttää opintopisteitä käytettiin aktiivisesti. Opintosuorituksia kirjattiin yli 1 000. Ensimmäistä kertaa vieraskielisille jäsenille suunnattu The Rules of Working Life in English -kurssi sai hyvän vastaanoton.

Lisää vuorovaikutusta

Luottamushenkilöille avattiin loppuvuodesta uusi sähköinen asiointipalvelu. Sen käyttöä tullaan laajentamaan. Vuoden aikana aloitettiin myös luottamushenkilöiden voimavarakahviloiden pitäminen. Ne tarjoavat turvallisen keskusteluympäristön, jossa luottamusmiehet voivat saada tukea toisiltaan. Toimintavuoden aikana viestittiin aikaisempaa enemmän luottamushenkilöille uusista paikallisen sopimisen työkaluista ja materiaaleista. Luottamusmiehet ottavat matalalla kynnyksellä yhteyttä liiton sopimusasiantuntijoihin.

Vuoden aikana lisättiin aluekeskusten työntekijöiden jalkautumista työpaikoille. Käyntejä kohdennettiin alle 50 henkilön työpaikkoihin. Työsuojeluun liittyvien työpaikkakäyntien määrä palautui lähes koronaa edeltäneelle tasolle.

Työehtosopimusten, omien työehtojen puolustamisen ja jäseneksi liittymisen merkitystä korostanut Tee elämäsi soppari -mainoskampanja saavutti aikaisempaa laajemman yleisön ja tavoitti esimerkiksi radion kautta nuoret ikäryhmät tehokkaasti. Edellisen seurauksena myös liittoon sähköisesti liittyneiden jäsenten määrä kasvoi. Some-ryhmien sekä muiden viestintäkanavien käyttöä jatkettiin ja lisättiin. Vuoden aikana toteutettiin 12 jäsenkyselyä. Viisi niistä tehtiin liiton jäsenpaneelille, jonka osallistujamäärä kasvoi edellisvuosiin verrattuna. Me olemme liitto -hankkeella lisättiin liiton näkyvyyttä työpaikoilla ja tehostettiin jäsenhankintaa.

Teollisuusliiton ja yhteistyökumppaneiden Hermes -hankkeessa julkaistiin kännykkäsovellus, joka jakaa tietoa työehtosopimusten sisällöistä ja työelämän säännöistä. Tavoitteena on ehkäistä erityisesti ulkomaisen työvoiman ja maahanmuuttajien työperäistä hyväksikäyttöä.

Tilinpäätös ja ammattiosastojen esitykset

Teollisuusliiton tilinpäätös 2022 osoittaa -33,8 miljoonan euron alijäämän. Alijäämä selittyy sijoitustoiminnan merkittävillä arvonalennus- ja myyntitappiokirjauksilla. Varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan jälkeinen kulujäämä oli -24,7 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 677 356 245 euroa.

Seitsemän ammattiosastoa teki valtuustolle yhteensä 12 esitystä. Valtuuston vastaukset toimitetaan suoraan esitykset tehneille ammattiosastoille.