Mitä ansiosidonnaisen päivärahan leikkaukset käytännössä tarkoittavat?

Kokoomuksen ja Perussuomalaisten oikeistohallitus tekee useita muutoksia ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Heikennykset menevät osin lomittain ja päällekkäin, jolloin kokonaisuutta voi olla vaikea hahmottaa. Kokoamme tähän juttuun muutamia konkreettisia esimerkkejä siitä, miten työttömyysturva jatkossa toimii.

Hallitusohjelmassa on sovittu, että työttömyysturva laskee 80 % tasolle kahden kuukauden jälkeen ja 75 % tasolle alkuperäisestä noin kahdeksan kuukauden jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 2 500 euroa kuukaudessa ansainneen työnhakijan ansiosidonnainen päiväraha laskee 1 515 eurosta 1 212 euroon kahden kuukauden työttömyyden jälkeen ja 1 136 euroon kuusi kuukautta myöhemmin. 2 500 euroa ansainnut työnhakija saa siis kuukaudessa 303 euroa vähemmän kahden kuukauden työttömyyden jälkeen ja 379 euroa vähemmän kahdeksan kuukauden kuluttua.

Jos kuukausipalkka on ollut 3 000 euroa ennen työttömäksi jäämistä, ansiosidonnainen päiväraha on 1 730 euroa kuukaudessa. Kahden kuukauden työttömyyden jälkeen ansiosidonnainen päiväraha on enää 1 384 euroa kuukaudessa ja kahdeksan kuukauden jälkeen 1 298 euroa kuukaudessa. Päivärahaa saa kahden kuukauden työttömyyden jälkeen 346 euroa vähemmän ja kahdeksan kuukauden jälkeen jopa 432 euroa vähemmän.

 

Ansioturvan porrastamisen lisäksi hallitus on poistamassa työttömyysturvan lapsikorotuksen. Yksilapsisissa perheissä leikkaus tarkoittaisi A-kassan arvion mukaan 140–160 euroa kuussa. Kaksilapsisissa perheissä menetys olisi 205–236 euroa ja kolmen lapsen perheissä jo 265–305 euroa.

Työttömyysjakson alussa olevia omavastuupäiviä nostetaan viidestä seitsemään. Tämä tarkoittaa käytännössä kahden päivän ansiosidonnaisen päivärahan menetystä ensimmäiseltä työttömyyskuukaudelta. Etenkin lyhyissä lomautuksissa tämä on merkittävä heikennys. Ansiosidonnaisen päivärahan alkamista viivytetään myös palauttamalla lomakorvauksen jaksotus työsuhteen päättymistilanteissa. Jos työntekijä saa esimerkiksi kuukauden palkkaa vastaavan lomakorvauksen työsuhteen päättyessä, oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan alkaa vasta noin kuusi viikkoa työsuhteen päättymisen jälkeen, kun lomakorvauksen jaksottaminen ja omavastuuaika päättyvät.

Hallitus poistaa myös ikääntyneiden työntekijöiden toimeentulon ja työeläkkeiden tason turvaamiseksi tehdyt työttömyysturvajärjestelmän poikkeukset. Kolme keskeisintä poikkeusta ovat yli 57-vuotiaita koskeva työllistämisvelvoite, jossa työttömän asuinkunta velvoitetaan tarjoamaan hänelle työtä, mikäli hän ei sitä ansiopäivärahakautensa aikana löydä. Yli 58-vuotiaiden päivärahan taso on suojattu, jolloin he voivat helpommin ottaa vastaan myös pienipalkkaista tai osa-aikaista työtä. Mikäli tällainen työntekijä jää uudelleen työttömäksi, hänelle maksetaan edelleen sen työsuhteen mukaan laskettua päivärahaa, jossa hän oli 58 vuotta täytettyään. Kolmas ikäsidonnainen huojennus on yli 60-vuotiailla oleva mahdollisuus täyttää ansiosidonnaisen työssäoloehto myös työllistymistä edistävään palveluun osallistumisella.

Kaikki ikäsidonnaiset huojennukset on tarkoitettu pitämään huolta siitä, että lähellä eläkeikää olevat työntekijät eivät putoaisi perusturvan varaan eikä heidän työeläkkeensä jäisi kohtuuttoman heikoksi. Ikääntyneiden uudelleentyöllistymistä on myös haluttu helpottaa näillä muutoksilla, sillä yli 55-vuotiaille uudelleen työllistyminen työttömäksi jäämisen jälkeen on selvästi vaikeampaa.