Fortfarande långt från ett jämställt arbetsliv

Mer än varannan arbetare inom industrin anser att människor inte behandlas jämlikt på deras arbetsplats. Det kommer fram i en opinionsmätning som Industrifacket gjort. Kvinnor var aningen oftare av den åsikten, visar resultatet.

Omkring 2500 anställda inom olika industrisektorer svarade på enkäten vars resultat presenterades på Minna Canth-dagen 19.3.

Problemen med jämställdhet som kom fram i svaren gällde bland annat fördelandet av arbetsuppgifter, möjlighet till semester och ledigheter, tillgången till information och permitteringar.

Työilmapiirikyselyyn vastasi yhteensä noin 2 500 eri teollisuusalojen työntekijää. Kyselyn mukaan kokemuksia epätasa-arvoisesta kohtelusta tuottivat työpaikalla muun muassa tiedonsaannin ongelmat, mahdollisuudet lomien ja vapaapäivien pitämiseen, työtehtävien jakaminen ja lomautukset.

En klar majoritet av de kvinnor som svarade på enkäten (63 procent) hade egen erfarenhet av orättvist bemötande på jobbet. Knappt hälften 48 procent) hade egen erfarenhet av

I kvinnornas svar nämndes kön oftare som bakomliggande orsak till orättvis behandling.

– Vi kan säga att ojämnställd behandling långt är könat, sa Industrifackets forskningschef Anu-Hanna Anttila.

Enkätsvaren på frågorna som berörde kombinerandet av familj och arbetsliv lyfte fram kvinnors ansvar över familjen och traditionella roll som primär skötare av barnen. utgående från det ansåg många att det är lättare för kvinnor att vägra jobba övertid eller stanna hemma från jobbet av familjeskäl. Männen ansåg att det var svårt att få familjeledigt.

– Det verkar som om kombinerandet av arbete och familj inte riktigt är i balans, sa Anttila.

Hela rapporten kan läsas här (på finska)

FFC vill förnya familjeledigheterna

Finlands fackförbunds centralorganisation FFC:s familjeledighetsmodell presenterades på Industrifackets evenemang på Minna Canth-dagen, eller jämlikhetens dag, av FFC:s  socialpolitiska expert Tuuli Glantz.

– Ledigheterna borde gå att ta ut i den ordning familjen själv väljer. Det vore bra om en föräldrar skulle kunna vara familjeledig deltid eller i kortare perioder, säger Glantz.

Målsättningen för modellen är att befrämja ett jämställt föräldraskap. Utgångsläget är att ledigheterna, föräldrapenningen och vårdpenningen ska delas jämnt mellan föräldrarna. FFC vill också att olika familjeformer ska vara jämlika i förhållande till varandra.