Kiky pois malmikaivoksista – parannuksia luottamushenkilöiden oikeuksiin

Teollisuusliitto hyväksyi 16.1. tiistaina 14.1. saavutetun neuvottelutuloksen malmikaivosten sopimusalan uudeksi työehtosopimukseksi. Esityksen hyväksymisestä teki teknologiasektorin sektorijohtokunta.

Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 15.1.2020–30.11.2021. Kilpailukykysopimuksen (kiky) mukaiset 24 palkatonta talkootuntia poistuvat malmikaivoksista uuden työehtosopimuksen myötä. Sopimuksen piirissä on noin 2 000 työntekijää.

Palkkaratkaisu

Sopimus sisältää kaksi palkankorotusta. Vuonna 2020 palkkoja korotetaan 1,3 prosenttia ja vuoden 2021 palkankorotus on 1,4 prosenttia. Lisäksi työnantaja korottaa palkkoja vuoden 2020 palkankorotusten jälkeen 0,6 prosentilla yritys- ja työpaikkakohtaisesti. Palkankorotukset ovat siten yhteensä 3,3 prosenttia.

Palkkaratkaisusta neuvotellaan molempina sopimusvuosina pääluottamusmiehen kanssa paikallisesti. Ensimmäisenä sopimusvuotena palkkaratkaisu tehdään 14.2.2020 mennessä ja toisena sopimusvuotena 15.1.2021 mennessä. Mikäli paikallisia ratkaisuja ei saavuteta, palkkoja korotetaan edellä mainitun suuruisilla yleiskorotuksilla viimeistään 1.3.2020 ja 1.2.2021 tai lähinnä niiden jälkeen alkavien palkanmaksukausien alusta.

Yrityskohtaisen 0,6 prosentin palkankorotuksen työnantaja jakaa liittojen ohjeistuksen mukaisesti. Erän tarkoituksena on oikaista palkkavääristymiä. Korotus on mahdollista maksaa heti vuoden 2020 palkankorotuksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.2.2021. Palkantarkistuksen käytöstä ja jakoperusteista tiedotetaan pääluottamusmiehelle viimeistään 26.2.2021. Mikäli pääluottamusmiestä ei ole valittu, tiedotetaan asia koko henkilöstölle.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1,3 prosenttia 1.3.2020 ja 2,0 prosenttia 1.2.2021. Lisiä ja korvauksia korotetaan samoilla prosenteilla ja päivämäärillä kuin taulukkopalkkoja. Keskituntiansioita korotetaan työntekijän palkankorotuksen verran palkantarkistusta seuraavan keskituntiansion käyttöajanjakson alusta lukien.

Kaivoslisä on 1.3.2020 alkaen 156 senttiä tunnilta ja 1.2.2021 alkaen 159 senttiä tunnilta.

Parannuksia luottamushenkilöiden oikeuksiin

Malmikaivosten uusi työehtosopimus parantaa työsuojeluvaltuutetun ja pääluottamusmiehen toimintaedellytyksiä merkittävästi. Heidän työstä vapautusta määritettäessä otetaan uuden työehtosopimuksen mukaan huomioon myös kaivosalueella työskennelleiden urakoitsijoiden työntekijöiden lukumäärä siten, että määrittelyn kriteerinä on 15 prosenttia edellä mainittujen työntekijöiden keskimääräisestä lukumäärästä toteamisvuoden aikana.

Toinen tärkeä tekstiparannus on se, että uuden työntekijän perehdyttämiseen sisällytetään työpaikan pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun esittelyt. Jos työpaikalla on perehdyttämisohjelma, annetaan pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle mahdollisuus esitellä työpaikan yhteistoimintajärjestelmiä ja muita heille kuuluvia tehtäviä.

Kaivoslisän maksamisesta, käytöstä ja kohdentamisesta voidaan sopia paikallisesti työpaikan pääluottamusmiehen ja työnantajan kanssa toisin. Työajalla peseytyminen on vastedes paikallisesti sovittava asia.

Malmikaivosten uusi työehtosopimusratkaisu on pääosiltaan yhdenmukainen teknologiateollisuuden työehtosopimuksen kanssa. Se pitää sisällään omailmoitusmenettelyn laajentumisen sairaan lapsen hoitoon tai hoidon järjestämiseen, työpaikkaohjaajan aseman vahvistumisen ja määräaikaisen työaikakokeilun.

Päivä- ja kaksivuorotyötä koskevasta työaikakokeilusta on mahdollista sopia vain pääluottamusmiehen ja työntekijän suostumuksella. Jos sopimuksessa on poikettu työehtosopimuksen työaikamääräyksistä, on sopimuksen keskeinen sisältö toimitettava liittojen työaikatyöryhmälle tiedoksi ennen käyttöönottoa. Kokeilu toteutetaan sopimuskauden aikana. Se voi jatkua enintään vuoden 2023 loppuun asti.

Työnantajia sopimusalalla edustaa Teknologiateollisuus ry.