Työehtosopimusten väliaikaisten muutosten voimassaolo jatkuu metsäteollisuudessa ja puusepänteollisuudessa

Maan hallitus päätti 2.6.2020 esittää koronatilanteen takia tehtyjen työlainsäädännön ja sosiaaliturvan väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamista 31.12.2020 saakka. Lainsäädännön voimassaolon jatkuminen edellyttää eduskunnan käsittelyä.

Väliaikaisilla työlainsäädännön muutoksilla on lyhennetty yhteistoimintalain 8 luvun mukaista vähimmäisneuvotteluaikaa, muutettu määräaikaisen työntekijän lomautusperusteita sekä koeaikapurun perusteita. Samassa yhteydessä takaisinottovelvollisuutta pidennettiin.

Metsäteollisuus ry, Puusepänteollisuus ry ja Teollisuusliitto ry sopivat 25.3.2020 tilapäisistä muutoksista osapuolten välisiin työehtosopimuksiin. Edellä mainitun pöytäkirjan voimassaolo jatkuu työlainsäädännön voimassaolon muuttumista vastaavasti.

Mahdollisista liittojen välisistä mekaanisen metsäteollisuuden, puusepänteollisuuden ja metsäteollisuuden bioteollisuutta koskevista työehtosopimuksessa määräyksistä riippumatta noudatetaan kriisilainsäädännön voimassaoloaikana 25.3.2020 pöytäkirjan mukaisia tilapäisiä muutoksia työehtosopimusten määräyksiin:

1. Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluaika lomautustilanteessa

Yhteistoimintalain mukainen vähimmäisneuvotteluaika lomautustilanteissa on 5 päivää 14 päivän ja 6 viikon sijasta.

2. Lomautusilmoitusaika 5 päivää

Työsopimuslain ja työehtosopimusten lomautusilmoitusaika on 5 päivää, ellei luottamusmiehen kanssa ole toisin sovittu.

3. Yhteistoimintalain 60 §:n soveltaminen

Sovelletaan työmarkkinakeskusjärjestön toteamaa periaatetta yhteistoimintalain 60 §:n soveltamisessa:

”Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että koronaviruksesta aiheutuva yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnän äkillinen ja voimakas heikkeneminen, jonka seurauksena yritykselle syntyy tarve lomauttaa merkittävä osa yrityksen työntekijöistä, muodostaa YTL 60 §:ssä säädetyn poikkeustilanteen. Arvio tehdään tapauskohtaisesti. Kun perusteita poiketa yt-velvoitteista ei enää ole, työnantajan on viivytyksettä käynnistettävä yt-neuvottelut.”

4. Takaisinottovelvollisuusaika 9 kuukautta

Takaisinottovelvollisuusaika on 9 kuukautta, mikäli työntekijä on irtisanottu edellä mainittujen määräaikaisten työlainsäädännön muutosten aikana.

Lisätietoja

Työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen, Metsäteollisuus ry, puh. 040 334 6585 ja puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen, Teollisuusliitto ry, puh 040 587 7563.