Turvetuotantoalan työehtosopimuksen optiovuosi hyväksyttiin

Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt turvetuotantoalalle 19.10. saavutetun neuvottelutuloksen, jolla alan työehtosopimuksen sopimuskautta jatketaan 31.12.2021 asti. Päätös syntyi turvetuotantoalan työehtoneuvottelukunnan ja erityisalojen sektorin sektorijohtokunnan yksimielisten esitysten pohjalta.

Sopimusratkaisu saatiin aikaiseksi tilanteessa, jossa energiaturpeen käyttö on suuren muutoksen edessä, johtuen EU:n ilmastopolitiikasta sekä päästökaupan ehdoista. Toisaalta maan hallitus tukee osana EU:n elpymispakettia, energiatuen, ilmastorahaston ja Suomen kestävä kasvu -ohjelman kautta turvetta käyttäviä laitoksia ja yrityksiä muutoksessa, sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston kautta turvealan yrittäjiä ja työntekijöitä.

Näiden seikkojen vuoksi optiovuoden käyttö oli tähän hetkeen hyvä ratkaisu. Alan näkymien toivotaan selkiytyvän optiovuoden aikana.

Palkankorotukset

Mikäli paikallisesti ei 15.3.2021 mennessä muuta sovita, palkkoja korotetaan 1 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1.4.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.