SAK:n selvitys: Korona iski erityisesti työntekijäammateissa toimiviin naisiin

Korona-aika on iskenyt erityisen voimakkaasti SAK:laisten alojen naisiin. Heillä on ollut työssään miehiä yleisemmin pelkoa tartunnan saamisesta, heidän työnsä on muuttunut miehiä useammin kuormittavammaksi ja he voivat koronan seurauksena henkisesti huonommin kuin miehet.

Valtaosa SAK:laisissa ammateissa työskentelevistä ei ole voinut tehdä työtään etänä. SAK:laisten ammattiliittojen jäsenistä 85 prosenttia on ollut koronapandemian aikana työssään suorassa fyysisessä kontaktissa muihin ihmisiin.

Runsaat fyysiset kontaktit näyttävät lisäävän pelkoa sairastumisesta. Vajaa kolmannes SAK:n jäsenkyselyn vastaajista on pelännyt sairastuvansa työssään koronavirukseen. Naisilla pelko on selvästi yleisempää (38 %) kuin miehillä (23 %).

– Lähityötä tehdään etenkin naisvaltaisilla yksityisillä ja julkisilla palvelualoilla, joissa työ tapahtuu pääsääntöisesti kontaktissa asiakkaisiin ja hoidettaviin. Ei siis ole ihme, että naiset pelkäävät sairastumista miehiä useammin, SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila toteaa.

Korona-aika on lisännyt työn kuormittavuutta ja työntekijöiden ahdistusta

Koronaan liittyvistä peloista ja lähityön laajuudesta huolimatta selkeä enemmistö SAK:laisten liittojen jäsenistä (93 %) kertoo työnantajan huolehtineen riittävästi työpaikan turvallisuudesta koronavuoden aikana. SAK:n luottamushenkilöpaneeliin vastanneista luottamusmiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista kuitenkin vain puolet (55 %) kokee, että heitä on kuultu työturvallisuutta koskevissa kysymyksissä.

Lähes puolet (43 %) liittojen jäsenistä kokee työnsä muuttuneen aiempaa kuormittavammaksi. Yksityisten ja julkisten palvelualojen työntekijöistä sekä osa-aikatyötä tekevistä yli puolet kokee työn kuormittavuuden lisääntyneen koronavuoden aikana, mikä heijastuu naisten ja miesten erilaisina kokemuksina: naisista 56 prosenttia kertoo työnsä muuttuneen kuormittavammaksi, miehistä 31 prosenttia.

Korona-aika on näkynyt myös työntekijöiden ahdistuksena. SAK:n kyselyn perusteella syynä ovat olleet erityisesti sosiaaliseen kanssakäymiseen vaikuttavat koronarajoitukset, jotka ovat ahdistaneet paljon tai jonkin verran 72:ta prosenttia vastaajista. Koronaviruksen aiheuttaman terveydellisen uhan vuoksi ahdistusta on kokenut 63 prosenttia.

Joka kolmas vastaaja kertoo myös voivansa huonommin kuin ennen korona-aikaa. Naisista näin vastasi 40 prosenttia ja miehistä 26 prosenttia.

– Koronavuoden aikana lähityötä tehneet työntekijät ovat olleet koetuksella ja jaksamisongelmat saattavat tulla viiveellä esiin. Siksi työntekijöiden tukemiseen työyhteisöissä on kiinnitettävä erityistä huomioita myös pahimman tilanteen mentyä ohitse, Juha Antila korostaa.

Työilmapiiri on pysynyt hyvänä

Korona-aika ei jäsenkyselyn perusteella näytä vaikuttaneen kovinkaan kielteisesti työpaikkojen ilmapiiriin. Valtaosa SAK:laisten liittojen jäsenistä kokee, että työpaikalla puhalletaan yhteen hiileen (92 %), koronan vaikutuksista keskustellaan työpaikalla avoimesti työnantajan ja henkilöstön välillä (88 %) ja muutokset ovat koskeneet kaikkia tasapuolisesti (76 %).

Tutustu Korona-ajan työ -raporttiin tästä.

Jäsenistölle suunnattuun kyselyyn vastasi 1 213 SAK:laisen ammattiliiton jäsentä. Haastattelut teki Kantar TNS Oy maaliskuussa 2021. Lisäksi SAK selvitti korona-ajan vaikutuksia työhön luottamushenkilöpaneelin kautta. Paneelikyselyyn vastasi 808 SAK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua niin ikään maaliskuussa 2021.