Maaseutuelinkeinojen työehtosopimukselle jatkoa

Työehtosi määräytyvät työehtosopimuksella, jonka neuvottelee alan työnantajajärjestön kanssa ammattiliittosi Teollisuusliitto. Alasi työehtosopimukselle on sovittu jatkovuosi 1.2.2022–31.1.2023. Työehtosopimus jatkuu sisällöltään sellaisenaan lukuun ottamatta uusia palkankorotuksia sekä palkkausta koskevia pykäliä, joihin on tehty merkittäviä tekstimuutoksia.

Löydät kaikki muutokset allekirjoituspöytäkirjasta, joka julkaistaan liiton verkkosivuilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja ukrainaksi niin pian kuin mahdollista.

Palkankorotukset

Palkankorotuksen määrä on 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 17 senttiä / tunti.

Palkankorotus kuuluu kaikille maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen piirissä työskenteleville. Tarkasta palkkalaskelmastasi, että palkkasi nousee korotuksen verran ja huomauta asiasta työnantajallesi, jos korotusta ei ole.

Lisäksi työehtosopimuksen sentti- ja euromääräiset lisät korotetaan 1.2.2022 alkaen 1,7 %:lla. Myös taulukkopalkkoja korotetaan samaan aikaan.

Työehtosopimusmääräysten muutokset

Työn vaativuuden arviointi ja ammattitaitolisän määrittäminen

Työn vaativuuden arviointiin työpaikoilla on annettu aiempaa tarkempia ohjeita ja vaativuusryhmiin sijoitteluun on lisätty soveltamisohjeet. Uutena määräyksenä on, että työnantajan tulee pyynnöstä esittää työpaikalla tehty vaativuusryhmittely työntekijälle. Lisäksi jokaisen työntekijän tulee saada kirjallisesti tieto tekemänsä työn vaativuusryhmästä. Tieto voidaan ilmoittaa esimerkiksi työsopimuksessa tai palkkalaskelmassa silloin, kun työn vaativuusryhmä muuttuu.

Mikäli et tiedä oman työsi vaativuusryhmää, kannattaa kysyä sitä työnantajalta.

Ammattitaitolisää koskevia määräyksiä on muutettu oleellisesti. Työehtosopimuksessa säilyi mahdollisuus yrityskohtaisen ammattitaitolisäjärjestelmän laatimiselle työnantajan määrittämien perusteiden pohjalta. Työpaikalla käytetty järjestelmä pitää saattaa tiedoksi työntekijöille, jotta työntekijä tietää, millä perusteilla ammattitaitolisä nousee. Myös ammattitaitolisän määrä sekä sen määräytymisperusteet pitää ilmoittaa työntekijälle kirjallisesti. Aiemman yrityskohtaisen ammattitaitolisäjärjestelmän rinnalle lisättiin määräys sellaisille työpaikoille, joilla ei ole omaa järjestelmää. Kyseisillä työpaikoilla työskentelevien työntekijöiden ammattitaitolisän vähimmäistaso on korotettu 5 %. Lisäksi ammattitaitolisä nousee automaattisesti 1 % suoritetusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta sekä 1 % joka 3. palvelusvuoden alkaessa. Määräys ammattitaitolisän automaattisesta korottamisesta palvelusvuosittain astuu voimaan 1.9.2022.

Henkilökohtaiseen palkkaasi kuuluva ammattitaitolisä on pitänyt määritellä viimeistään silloin, kun työsuhteesi on jatkunut 10 kuukautta. Sinulla tulee olla tieto siitä, millä perusteilla ammattitaitolisää työpaikallasi nostetaan sekä tieto oman ammattitaitolisäsi määrästä. Mikäli työnantajasi ei esitä sinulle työpaikkakohtaista ammattitaitolisäjärjestelmää, on työpaikallasi noudatettava uutta säännöstä korotetusta vähimmäistasosta ja automaattisesta korottamisesta.

Perehdyttämisajan palkka

Perehdyttämisajan palkkaa voidaan uusien määräysten mukaan maksaa vain silloin, kun työntekijää tosiasiallisesti perehdytetään ja jolloin hän ei vielä suoriudu työtehtävistä itsenäisesti. Tästä pitää sopia työsopimuksessa.

Suoritusperusteiset palkat

Työehtosopimuksen urakkapalkkausta koskeva kohta on muuttunut oleellisesti. Uusissa määräyksissä ohjeistetaan työnantajaa normaalin urakkavauhdin määrittelyssä ja korostetaan työnantajan velvollisuutta varmistaa, että työntekijä on tietoinen edellytetystä urakkavauhdista sekä huolehtia ja valvoa, että edellytykset normaalin urakkatyövauhdin ylläpitämiseen ovat olemassa. Aiempi haasteellinen takuupalkkaa koskeva työehtosopimuskohta, joka johti julkisuudessakin puituihin muutaman euron tuntipalkkoihin, on nyt korjattu. Jatkossa kaikille työntekijöille maksetaan vähintään vaativuusryhmän tuntipalkkaa vastaava takuupalkka tai perehdyttämisajan palkkaa vastaava tuntipalkka siinä tapauksessa, että työntekijä on itse tietoisesti jättäytynyt normaalista urakkatyövauhdista ja asiasta on todisteellisesti huomautettu. Myös työnantajan selvitysvelvollisuutta urakkahinnoittelun oikeellisuudesta on tarkennettu työehtojen valvonnan helpottamiseksi. Työnantaja on velvollinen osoittamaan toteen, että urakkahinta on ollut oikein määritetty ja työntekijällä on ollut mahdollisuus saavuttaa urakkapalkka.

Muuttuneet tiedot?

Jos et enää työskentele maaseutuelinkeinojen sopimusalalla, päivitä jäsentietosi eAsioinnissa tai ota yhteyttä jäsenpalveluun (p. 020 690 446, [email protected]).

Jos työpaikkasi tai yhteystietosi ovat muuttuneet, muistathan päivittää myös ne. Samoin kannattaa käydä muuttamassa kielikoodi, mikäli toivot tiedotusta esimerkiksi liiton järjestämistä vieraskielisistä koulutuksista.