Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna fortsätter att gälla

Dina arbetsvillkor fastställs i ett kollektivavtal som förhandlas fram av ditt fackförbund Industrifacket tillsammans med arbetsgivarorganisationen för din bransch. För kollektivavtalet inom din bransch har det avtalats om en löptid på ytterligare ett år den 1.2.2022–31.1.2023. Kollektivavtalet fortsätter att gälla med samma innehåll som tidigare, förutom i de nya paragraferna om löneförhöjningar och löner, där texten har formulerats om avsevärt.

Du hittar samtliga ändringar i det underteckningsprotokoll som publiceras så snart som möjligt på förbundets webbplats på finska, svenska, engelska, ryska och ukrainska.

Löneförhöjningar

Storleken på löneförhöjningen från och med den 1.2.2022 eller från början av den lönebetalningsperiod som följer genast efter detta datum uppgår till 17 cent / timme.

Samtliga arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna har rätt till denna löneförhöjning. Kontrollera på ditt lönebesked att din lön ökar i enlighet med löneförhöjningen och om du inte får någon löneförhöjning, ska du uppmärksamma din arbetsgivare på detta.

Dessutom kommer de tillägg i cent och euro som ingår i kollektivavtalet att höjas med 1,7 % från och med den 1.2.2022. Även tabellönerna höjs samtidigt.

Ändrade bestämmelser i kollektivavtalet

Bedömning av arbetets kravnivå och definition av kompetenstillägg

Nu har det utfärdats noggrannare anvisningar än tidigare för hur arbetets kravnivå bedöms och till kravnivågrupperingen har det bifogats tillämpningsanvisningar. Här har det lagts till en ny bestämmelse om att arbetsgivaren på begäran ska visa arbetstagaren kravnivågrupperingen för den berörda arbetsplatsen. Dessutom ska varje arbetstagare få skriftlig information om kravgruppen för det arbete som hen utför. Denna information kan delges till exempel i arbetsavtalet eller lönebeskedet då arbetets kravnivågruppering ändras.

Om du inte känner till kravgruppen för det arbete du utför, lönar det sig att fråga arbetsgivaren.

Bestämmelserna om kompetenstillägg har ändrats betydligt. I kollektivavtalet kvarstår möjligheten till att utarbeta företagsvisa system för kompetenstillägg utifrån de grunder som arbetsgivaren fastställer. Det system som tillämpas på arbetsplatsen ska delges åt arbetstagarna, så att arbetstagarna vet på vilka grunder kompetenstillägget ökar. Även storleken på kompetenstillägget och grunderna för hur kompetenstillägget fastställs ska delges skriftligen till arbetstagarna.

Vid sidan om det tidigare företagsvisa systemet för kompetenstillägg lade man till en bestämmelse för sådana företag som inte har något eget system. Miniminivån på kompetenstillägget för arbetstagare på sådana arbetsplatser har höjts med 5 %. Vidare höjs kompetenstillägget automatiskt med 1 % om en yrkes- eller specialyrkesexamen avläggs, och höjningen är också 1 % för vart tredje tjänsteår som inleds. Bestämmelsen om att kompetenstillägget höjs automatiskt beroende på antalet tjänsteår träder i kraft den 1.9.2022.

Kompetenstillägget ingår i din personliga lön och ska fastställas senast då anställningsförhållandet varat i 10 månader. Du ska ha fått information om på vilka grunder ditt kompetenstillägg höjs och dessutom ska du ha uppgifter om storleken på ditt personliga kompetenstillägg. Om din arbetsgivare inte har presenterat något arbetsplatsspecifikt system för kompetenstillägg för dig, ska din arbetsplats tillämpa det nya regelverket om förhöjd miniminivå och automatiska förhöjningar.

Lön för orienteringsperioden

Lön för orienteringsperioden kan enligt de nya bestämmelserna utbetalas endast under den tid då arbetstagaren faktiskt skolas in och inte klarar av sina arbetsuppgifter på egen hand. Detta ska avtalas i arbetsavtalet.

Prestationsbaserade löner

I kollektivavtalet har paragrafen om ackordslön ändrats betydligt. I de nya bestämmelserna får arbetsgivaren anvisningar om hur normal ackordsarbetstakt ska definieras. Samtidigt framhävs arbetsgivarens skyldighet att säkerställa att arbetstagaren är medveten om den ackordsarbetstakt som krävs samt att se till och övervaka att det finns förutsättningar för att upprätthålla normal ackordsarbetstakt.

Den tidigare paragrafen om garantilön i kollektivavtalet var utmanande och ledde till timlöner på några euro, vilket också stöttes och blöttes i offentligheten. Denna paragraf har nu korrigerats. Framöver kommer alla arbetstagare att få en garantilön som åtminstone motsvarar timlönen i enlighet med arbetets kravgrupp, eller alternativt en timlön som motsvarar lönen för orienteringsperioden, i sådana fall där arbetstagaren själv medvetet släpar efter normal ackordsarbetstakt, och där arbetstagaren bevisligen har fått en anmärkning om detta.

Dessutom har preciseringar gjorts i arbetsgivarens skyldighet att utreda om ackordprissättningen är korrekt. Detta gjordes för att underlätta övervakningen av arbetsvillkoren. Arbetsgivaren är skyldig att intyga att ackordpriset har fastställts på korrekt sätt och att arbetstagaren har haft möjlighet att uppnå sin ackordslön.

Ändrade medlemsuppgifter?

Om du inte längre arbetar inom avtalsbranschen för landsbygdsnäringarna, kan du uppdatera dina medlemsuppgifter i E-tjänsten eller kontakta medlemsservicen (tfn 020 690 446, [email protected]).

Om du har bytt arbetsplats eller om dina kontaktuppgifter har ändrats, så kom ihåg att uppdatera dem också. Det lönar sig även att gå in och ändra språk, om du önskar att få information till exempel om sådana utbildningar som förbundet anordnar på andra språk än finska.