Teollisuusliitto piti työmarkkinat järjestyksessä

Teollisuusliiton merkittävin saavutus vuonna 2021 oli työmarkkinoiden järjestyksen ylläpitäminen tilanteessa, jossa osa työnantajista yritti sitä vakavasti horjuttaa.

Teollisuusliiton toiminta jäsentyi vuonna 2021 työehtosopimusneuvottelujen kautta. Riskinä oli sopimusjärjestelmän mureneminen metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden työnantajien muutettua strategiaansa. Metsäteollisuus ry. lopetti työehtosopimuksista neuvottelemisen, mikä johti yrityskohtaiseen neuvottelemiseen mekaanisessa metsäteollisuudessa. Teknologiateollisuuteen perustettiin uusi työnantajayhdistys Teknologiateollisuuden työnantajat ry, joka lopulta saavutti riittävän yritysjäsenten määrän voidakseen toimia neuvotteluosapuolena.

Lopputulos oli valtakunnallisen yleissitovan työehtosopimuksen saavuttaminen teknologiateollisuuteen ja normaalisitovan työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden määrän lisääntyminen mekaanisessa metsäteollisuudessa. Teollisuusliiton muilla sopimusaloilla neuvoteltiin ja solmittiin uudet yleissitovat työehtosopimukset aikaisemmalta pohjalta. Hirsitaloteollisuudesta saatiin uusi valtakunnallinen sopimusala.

Onnistumiseksi voidaan lisätä myös se, että Teollisuusliitto panosti neuvottelukierroksella organisaationsa uudistamiseen, resurssien uudelleen kohdentamiseen, sisäisen koordinaation parantamiseen ja ratkaisun hakemiseen neuvottelujen kautta. Työmarkkinat säilyivät rauhallisina siksi, että Teollisuusliitto piti ne rauhallisena repaleisesta ja osin vaikeasti hahmotettavissa olleesta tilanteesta ja toimintaympäristöstä huolimatta.

Järjestäytyminen edistyi

Työpaikoilla toteutettu järjestämistoiminta ja jäsenhankinta edistyi vuoden aikana. Pääkohteita olivat sopimusneuvotteluihin kytkeytyen mekaanisen metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden yritykset. Teollisuusliitto voimistui ja vahvisti toimintaedellytyksiään. Esimerkiksi mekaanisessa metsäteollisuudessa liittoon liittyi pitkästi yli 1 000 uutta jäsentä, järjestäytymisaste nousi yli 10 prosentilla ja työpaikoilla toimintansa aloitti yli 20 uutta luottamusmiestä.

Sopimus- ja järjestötyötä tuettiin koko organisaation voimin kuten tutkimuksella, lakiasiantuntemuksella, työympäristötoiminnalla, koulutuksella, kansainvälisellä toiminnalla ja viestinnällä. Tes-viestintäkampanja Tee elämä soppari näkyi ja kuului toukokuulta vuoden loppuun asti.

Muita toimintasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä olivat esimerkiksi oppilasjäsenien määrän lisääntyminen yli 20 prosentilla, yli 11 000 puheluun vastaaminen työsuhdeneuvonnassa sekä työympäristö- ja sosiaaliasioiden päivystyksessä, jäseneksi liittymisen sujuvoittaminen, vieraskielisten palvelujen lisääminen, luottamusmiesten voimavarakahviloiden perustaminen, opiskelijastipendit ja Puurtaja-diplomit, oppilaitostiedottaminen, uuden Duunivalmennuksen valmistelu ja käyttöön ottaminen, kuntavaaleihin panostaminen sekä liiton toimisto-organisaation uudistaminen ja sisäistä viestintää parantaneen uuden intranetin käyttöön ottaminen

Edistysaskeleiden rinnalla käytännön toiminta oli vuonna 2021 myös sitä, että osa suunnitelmista jäi toteutumatta ja osassa oppiminen tapahtui liiaksi kantapään kautta. Esimerkiksi koronaepidemian takia osa tilaisuuksista ja tapahtumista jouduttiin perumaan. Samalla kuitenkin digityökalujen käyttäminen muuntui osaksi vakiintunutta toimintaa.

Strategia, talous, aloitteet ja sektorit

Teollisuusliiton liittokokousvaalit järjestetään 10.–31.3.2023 ja liittokokous 22.–24.5.2023 Tampereella. Yhtenä valmistelevana toimenpiteenä kokousta varten on tehty keskusteluasiakirja liiton strategiasta vuosille 2023–2028. Tarkoitus on, että asiakirja käsitellään ammattiosastoissa, jotka siltä pohjalta antavat liiton toimintaa ohjaavat näkemyksensä ja aloitteensa liittokokouksen käsiteltäväksi.

Teollisuusliiton tilinpäätös 2021 osoittaa 202 miljoonan euron ylijäämän. Ylijäämä selittyy sijoitustoiminnasta kirjatuilla merkittävillä myyntivoitoilla. Varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan jälkeinen kulujäämä oli -6,5 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 710 883 185 euroa.

Ammattiosastot lähettivät nyt kokoontuneelle valtuustolle 35 aloitetta. Valtuuston vastaukset lähetetään suoraan esityksiä tehneille ammattiosastoille.

Erityisalojen sektori lakkautettiin Teollisuusliiton organisaatiouudistuksessa vuoden 2022 alussa. Tämän seurauksena erityisalojen sopimusalat on sijoitettu teknologia- ja kemian sektoriin. Samoin erityisalojen sektorijohtokunta ja työehtoneuvottelukunta on lakkautettu, ja niiden henkilöjäsenet ovat siirtyneet teknologia- ja kemian teollisuuden vastaaviin toimielimiin. Valtuuston vahvistamat johto- ja neuvottelukuntien kokoonpanot löytyvät liiton verkkosivuilta.

Teollisuusliiton valtuusto kokoontui Helsingissä toukokuun 30. ja 31. päivä. Valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tommi Sauvolainen edellisen tehtävän hoitajan Jouni Larmin tultua valituksi Teollisuusliittoon töihin.

Kikystä lopullisesti eroon

Teollisuusliiton valtuuston mukaan tehokkain ja samalla julkisen talouden kannalta neutraalein tapa vahvistaa ostovoimaa on siirtää kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovitut sosiaalivakuutusmaksut palkansaajien harteilta takaisin työnantajien maksettavaksi. Lue kannanotto tästä.