Teollisuusliitto pitää budjettiriihen päätöksiä haasteisiin nähden hyvinä

Marinin hallitus on vaalikauden viimeisessä budjettiriihessä laatinut pohjan ensi vuoden talousarvioksi. Talousarviossa korostuvat tarve saattaa vaalikauden aikana hallitusohjelmassa päätetyt hankkeet loppuun ja vastata Venäjän Ukrainassa käynnistämän laittoman hyökkäyksen aiheuttamaan energiakriisiin ja elintarvikkeiden ja raaka-aineiden hintojen noususta johtuvaan inflaatioon.

Energiatuki kotitalouksille oikein mitoitettu, mutta vaatii täsmennyksiä

Hallitus tukee kohonneesta sähkön hinnasta kärsiviä kotitalouksia alentamalla sähkön arvonlisäveroa määräaikaisesti 10 prosenttiin ja tarjoamalla suoraa tukea pahiten sähkön hinnannoususta kärsiville kotitalouksille verovähennyksen ja pienituloisille kohdistetun suoran energiatuen muodossa. Päätökset vastaavat Teollisuusliiton asettamia tavoitteita toimien kohdentamisesta pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin sekä niihin, joilla on vähiten keinoja suojautua sähkön hinnannousulta.

Teollisuusliitto pitää toimien uskottavuuden kannalta välttämättömänä, että tukitoimien tarkka toteuttamistapa ja kustannusvaikutus selvitetään mahdollisimman nopeasti. Lisäksi hallituksen valmisteluun ottama energiayhtiöiden pörssisähkön hinnannoususta saamien windfall-tuottojen verotus on tarpeen julkiselle taloudelle tukitoimista seuraavien kustannusten kattamiseksi.

Hallituksen päättämät investoinnit Suomen ja kotitalouksien energiaomavaraisuuden vahvistamiseen sekä fossiilisista energialähteistä irrottautumiseen ovat Suomen tulevaisuuden kannalta välttämättömiä. Teollisuusliitto kiittää erityisesti panostuksia kotimaisen biokaasun ja vihreän vedyn hankkeisiin, jotka tukevat raskaan kumipyöräliikenteen siirtymää pois fossiilisesta tuontienergiasta.

Kotitalouksien energiaremontteihin ja -investointeihin suunnatun, valmistelussa olevan energiaomavaraisuuslainan toteuttamiseen ei budjetissa ole osoitettu varoja. Energiaomavaraisuuslainan saaminen käyttöön helpottaisi erityisesti pienituloisten kotitalouksien ja haja-asutusalueella asuvien investointeja. Teollisuusliitto odottaa energiaomavaraisuuslainojen tulevan haettavaksi ensi talven aikana ja hallituksen myöntävän tarvittaessa siihen kohdistettavan rahoituksen budjetin jakamattomasta varauksesta.

Ostovoiman vahvistamiseen tähtäävät toimet pääosin onnistuneita

Polttoaineen hinnan poikkeuksellisen voimakas nousu rasittaa erityisesti niitä palkansaajia, joiden on välttämätöntä käyttää omaa autoa työn ja kodin välisiin matkoihin. Siksi hallituksen päätös jatkaa matkakuluvähennyksen korotusta vuodelle 2023 otetaan ilolla vastaan. Korotettu matkakuluvähennys varmistaa osaltaan sen, etteivät kohonneet polttoainekustannukset muodosta estettä työssäkäynnille.

Työssäkäynnin tukemisen lisäksi Teollisuusliitto pitää perusteltuna budjettiriihessä päätettyjä tukitoimia lapsiperheille. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen kasvattaa perheiden ostovoimaa heti, ja parantaa pidemmällä aikavälillä naisten työllisyyttä. Ylimääräinen lapsilisä sekä työttömyysturvan lapsikorotuksen nostaminen vahvistavat pienituloisten perheiden kykyä selviytyä hintojen noususta.

Teollisuusliitto ihmettelee kuitenkin sitä, miksi hallitus ei muuttanut työttömyysturvan työssäoloehdon euroistamisessa päätettyä mallia maksuperusteisesta ansaintaperusteiseksi. Toimenpide olisi ollut perusteltu etenkin nyt, kun hintojen nousun myötä työttömyysturvan maksun viivästyminen voi johtaa edunsaajan kannalta kestämättömään tilanteeseen.

Opintolainahyvityksen alueellisen kokeilun sekä lisävähennykseen perustuvan T&K verokannustimen hyödyt kyseenalaisia

Teollisuusliitto kritisoi joitain budjettiriihessä tehtyjä elinkeinopoliittisia toimenpiteitä vaikuttavuudeltaan epämääräisiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi Itä-Suomen alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu sekä lisävähennykseen perustuva T&K-verokannustin, jollainen Suomessa on ollut käytössä kahdesti aiemminkin 1980-luvulla ja 2010-luvulla. Molemmilla kerroilla verokannustimesta on luovuttu nopeasti kalliina ja vaikuttavuudeltaan hankalasti mitattavana toimenpiteenä. Lähtökohtaisesti budjettiriihessä tehdyt panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat kuitenkin Teollisuusliiton mielestä onnistuneita.

Kikyn peruminen jää eduskuntavaaleihin

Teollisuusliitto on jo aiemmin esittänyt, että palkansaajien ostovoimaa vahvistettaisiin perumalla kiky-ratkaisussa työnantajilta työntekijöille tehty sosiaalivakuutusmaksujen siirto. Tällainen päätös olisi julkisen talouden kannalta neutraali ja vastaisi suhdannetilanteeseen. Työmarkkinakierroksen yhteydessä toteutetulla sosiaalivakuutusmaksujen siirrolla myös hillittäisiin palkankorotuspaineita työmarkkinoilla.

Teollisuusliitto pitää tulevissa eduskuntavaaleissa esillä palkansaajien ostovoimaan myönteisellä tavalla vaikuttavia ratkaisuja. Keskeisin näistä ratkaisuista on sosiaalivakuutusmaksujen painopisteen palauttaminen kikyä edeltävään aikaan.

Lisätietoja

Riku Aalto, puheenjohtaja
0400 711 072

Timo Nevaranta, yhteiskuntasuhdepäällikkö
050 574 1430