Työnteon keskeytyminen toisten työntekijöiden työtaistelun vuoksi

Mikäli toisten työntekijöiden toimeenpanema työtaistelu on aiheuttanut työpaikalla työnteon keskeytymisen, on työnantaja työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukaan velvollinen maksamaan palkan keskeytyksen ensimmäiseltä seitsemältä päivältä. Palkanmaksuvelvoite edellyttää kuitenkin sitä, että työtaistelu on työnantajasta ja työntekijästä riippumaton ja, että työtaistelulla ei ole riippuvuussuhdetta työntekijän työoloihin tai työehtoihin. Työtaistelulla ei siten saa olla pyrkimystä vaikuttaa esimerkiksi siihen työehtosopimukseen, jota työsuhteessa noudatetaan.

Seitsemän päivän ajanjakso lasketaan siitä päivästä, jolloin työnteko tosiasiallisesti estyy toisten työntekijöiden työtaistelun vuoksi. Seitsemän päivän ajanjaksoon luetaan kaikki päivät, myös lauantai ja sunnuntai. Työnantaja on velvollinen maksamaan palkan niiltä päiviltä, jotka olisivat olleet työpäiviä.

Kun seitsemän päivän ajanjakso on tullut täyteen, ja mikäli työnteko edelleen estyy samasta syystä, tulee ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja hakea ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Ansiopäivärahan hakemisesta ja työnhakijaksi ilmoittautumisesta löytyy tarkemmin tietoa Avoimen työttömyyskassan sivuilta: Päivärahaoikeus lakon aikana – A-kassa.

Työnteon keskeyttäminen on kuitenkin viimesijainen toimenpide. Työnantajan tulee tarjota mitä tahansa muuta tarjolla olevaa työtä, jos sillä voidaan välttää työnteon keskeytyminen. Työntekijän tulee aina tehdä työsopimuksensa mukaista työtä, mutta mikäli kieltäytyy tekemästä työnantajan tarjoamaa muuta kuin työsopimuksen mukaista työtä, on sillä vaikutusta siihen, kuinka paljon työnantajan on maksettava palkkaa. Työnantaja saa vähentää maksettavasta palkasta sen määrän, jonka työntekijä tahallaan jättää ansaitsematta. Työn tarjoamisessa on noudatettava tasapuolisuutta.