SAK:n tutkimus: Yritysten innovaatioiden ja kasvun takana on luottamus

SAK:laisten alojen työpaikkojen menestysreseptissä korostuvat konkreettiset keinot, joilla työntekijät ja työnantajat rakentavat kasvuun tarvittavaa keskinäistä luottamusta.

SAK:n tutkimusasiantuntija Ari-Matti Näätänen pitää outona, että hallitus haluaa auttaa yritysten innovaatioita ja kasvua parantamalla mahdollisuuksia päästä työntekijöistä eroon.

– Tutkimuksessa nousi esille, että ne SAK:laisilla aloilla toimivat yritykset, jotka ovat viimeisen kahden vuoden aikana tehneet uusia innovaatioita ja/tai kasvaneet, ovat tehneet täysin päinvastaisia henkilöstöpoliittisia ratkaisuja.

SAK:n tutkimusasiantuntija Ari-Matti Näätänen
Ari-Matti Näätänen.

Erityisesti luottamuksen ja työpaikan menestyksen välinen side nousi esille. Jos luottamusta löytyy, työntekijät kokevat olevansa osa kokonaisuutta ja he antavat työpanoksensa lisäksi yrityksen käyttöön kykynsä havainnoida ja luoda uutta.

Tutkimuksesta on löydettävissä kolme konkreettista asiaa, jotka ovat tyypillisiä niille työpaikoille, joilla kehitetään muita enemmän tuotteita ja palveluita. Ensimmäinen on työntekijöiden kouluttaminen työajalla.

– Kouluttaminen viestii työntekijälle, että hänen osaamistaan arvostetaan. Osaaminen tehostaa toimintaa, mutta satsaaminen työntekijään synnyttää myös rohkeutta tuoda esille omia näkemyksiä työn tai yrityksen kehittämiseksi.

Toinen tyyppipiirre on, että innovoivilla ja kasvavilla yrityksillä on henkilöstön valitsema luottamusmies.

– Tämä korostuu varsinkin duunarialoilla, joissa usein tarvitaan joku, joka sanoittaa työntekijän huomaamia kehityskohteita tai ideoita johdolle. Luottamusmiehellä on hyvä keskusteluyhteys kumpaankin suuntaan.

Kolmanneksi johdon kannustava asenne työtapojen kehittämiseen lisää selvästi tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Jos johto ei huomioi työntekijöiden ehdotuksia työtapojen parantamiseksi, tulosta uusien tuotteiden ja palveluiden muodossa ei tule.

– Yrityksissä on monenlaisia tapoja kerätä kehitysideoita ja palkita niistä. Tärkeintä on, että työntekijällä on tunne, että hänen halunsa ideoida on jo itsessään arvokasta, vaikka itse idea ei juuri siinä hetkessä lähde eteenpäin. Seuraava idea voi olla se, millä yritys vie toimintansa uudelle tasolle.
Näätänen on huolissaan, että vastausten perusteella SAK:n alojen työntekijöistä noin 200 000 on työssä, jossa työnantajat eivät luota heihin ollenkaan tai heihin luotetaan vain vähän.

– Hallituksen haluamat muutokset korjaavat seurausta eivät syytä. Olisi tärkeämpää kehittää työpaikan työkaluja ongelmien ratkaisemiseksi, Näätänen sanoo.

Tutkimus perustuu SAK:n Työelämätutkimus2023-aineistoon, joka kerättiin 12.3.-18.5.2023. Aineisto edustaa SAK:n alojen työssäkäyviä jäseniä iän, sukupuolen ja ammattiliiton mukaan.