40 esitystä valtuustolle

Ammattiosastot lähettivät valtuuston käsiteltäväksi yhteensä 40 esitystä. Niistä 14 käsitteli edunvalvontaa, kahdeksan järjestötoimintaa, seitsemän koulutusta, neljä hallintoa, neljä taloutta ja kolme viestintää.

Esityksiä valtuustolle tekivät Helsingin metallityöväen ammattiosasto 005, Tampereen Metallityöväen ammattiosasto 007, Metallityöväen AO12, Turun metallityöväen ammattiosasto 049, Pedersöre Metallarbetarfackavdelning 228, Närpes Metallarbetarfackavdelning 274, Haapaveden metallityöntekijäin ammattiosasto 275, Kankaanpään Metallityöväen ammattiosasto 318 ja Sastamalan Teollisuustyöntekijät 345.

Edunvalvonnan esityksistä seitsemän käsitteli työehtosopimuksia, viisi lainsäädäntöä, yksi oikeuspalveluja ja yksi ammattiosastojen esityksiä.

Työehtosopimukset

Työehtosopimuksia ajatellen esitettiin, että palkankorotuksista sovittaisiin euromääräisesti ja että palvelusvuosilisien vapaaksi vaihtaminen olisi mahdollista myös pitkillä työurilla saman työnantajan palveluksessa. Työhyvinvointia edistävä toiminta esitettiin siirrettäväksi osaksi työehtosopimusta. Paikallisessa sopimisessa puolestaan halutaan poistaa työnantajan yksipuolinen päätösoikeus, mikäli paikallista sopimusta ei saada työntekijöiden ja työnantajan kesken aikaan. Lisäksi ulkomaalaisten vuokrafirmojen käyttöä esitettiin rajoitettavan, minkä rinnalla pääluottamusmiehelle halutaan oikeus saada tieto ulkomaalaisen työvoiman käytöstä.

Valtuusto päätti, että ammattiosastojen työehtosopimuksia käsittelevät esitykset otetaan huomioon seuraavaan sopimuskierrokseen valmistauduttaessa ja sopimuskauden aikana liittojen välisten työryhmien työskentelyssä.

Lainsäädäntö

Lainsäädännön kehittämisessä esitettiin huomattavaa korotusta työehtosopimusten ja työlainsäädännön rikkomuksista annettaviin sanktioihin. Tämän rinnalla Teollisuusliitolle halutaan kanneoikeus. Työaikoja ajatellen esitettiin, että lakimuutoksilla ei pidä antaa mahdollisuutta työaikojen pidentämiseen. Toisaalta päivittäisen tai viikoittaisen työajan määräysten ja ylitöitä koskevien rajoitusten väljentäminen sekä ylityökorvausten heikentäminen pitää torjua.

Valtuusto päätti, että Teollisuusliitto vaikuttaa lainsäädäntöön SAK:n, eri keskusjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kuten Teollisuuden palkansaajien kautta.

Valtuustolle esitettiin myös, että ammattiosastojen tekemät esitykset edelliselle liittokokouskaudelle otettaisiin uusissa neuvotteluissa huomioon. Toisaalta esitettiin, että Teollisuusliitto varmistaa, että sen käyttämät ulkopuoliset juristit ovat riittävän perehtyneitä asioihin.

Valtuusto totesi, että ammattiosastojen tekemät aloitteet huomioidaan aina kunkin liittokokouskauden sisällä. Teollisuusliiton oikeudellinen yksikkö puolestaan aikoo toimia niin, että jäsenten asioita hoitavat juristit ovat perehtyneet mahdollisimman hyvin sopimusalojen tilanteisiin.

Järjestötoiminnan esitykset

Järjestötoiminnan esityksistä kolme käsitteli aluefoorumeita. Niille esitettiin päätäntävaltaa, johtoryhmien valitsemista ja tilaisuuksien järjestämistä vain arkisin. Valtuusto päätti, että esitykset otetaan huomioon tulevaa toimintaa suunniteltaessa.

Seuturyhmien toiminnalle esitettiin vuosittaista rahoitusta ja niiden toiminnan jatkamista liiton osittaisella toimintaa ohjaavalla tuella. Valtuusto ei yhtynyt rahoitusaloitteeseen siksi, että sääntöjen mukaan seuturyhmien toiminta perustuu ammattiosastojen vapaaehtoisuuteen. Valtuusto kehotti ammattiosastoja pohtimaan yhteistyömuotoja joko vanhojen seuturyhmäjakojen mukaisesti tai alueellisesti. Keskustelujen käynnistämistä ammattiosastojen yhdistymisestä pidettiin kannatettavia.

Valtuustolle esitettiin työttömille tarkoitettujen tilaisuuksien lisäämistä ja järjestämistoiminnan jatkamista. Esitykset otetaan tulevan toiminnan suunnittelussa huomioon.

Koulutusesitykset

Koulutuksen aihepiirin esityksistä kolmessa käsiteltiin Murikkaa. Sen ehdotettiin järjestävän kaikille jäsenille avoimia viikonloppukursseja, järjestävän erillisen aloitteiden laadinnan valtakunnallisen kurssin ja lisäävän veteraanien koulutusta. Lisäksi ehdotettiin, että kurssipalautteet voitaisiin antaa anonyymisti liiton verkkosivujen kautta. Valtuusto piti Murikan kurssitoimintaa riittävänä, eikä yhtynyt uusien kurssien järjestämisen aloitteisiin. Palautteen antamisen sähköistä järjestelmä tullaan rakentamaan, mutta täysin anonyymeihin palautteisiin ei aiota mennä. Palaute pitää pystyä kohdentamaan siihen kurssiin, jolla opiskelija on ollut.

Kaksi aloitetta käsitteli kurssikustannuksia. Paikallisen koulutuksen tukiin esitettiin korotusta. Toisaalta esitettiin, että liitto maksaisi suoraan jäsenelle seuturyhmän matkakorvaukset. Valtuusto totesi, että ammattiosastojen mahdollisuudet järjestää koulutusta paranevat vuonna 2018 käyttöön otettavan uuden niin sanotun erityisen tuen myötä. Ideana on koulutuksen aiempaa kattavampi tukeminen silloin, kun sisältö on liiton määrittelemien painopistealueiden ja strategian mukainen. Seuturyhmän matkakorvauksista valtuusto päätti, että ei aihetta käytäntöjen muuttamiseksi ei ole. Nykyinen järjestelmä ei taivu paikalliskoulutuksen matkakorvausten maksamiseen. Toisaalta Teollisuusliitto ei ole vielä tehnyt päätöksiä osastoyhteistyön hallinnollisista tai muodollisista käytänteistä.

Lisäksi valtuustolle esitettiin, että liitto tiedottaisi kaikille seuturyhmän opintosihteereille vastuuammattiosaston järjestämästä seuturyhmäkoulutuksesta. Valtuusto totesi, että vastuu osastoyhteistyönä järjestettävien kurssien tiedotustoiminnasta on ammattiosastoilla.

Hallinto- ja talousesitykset

Valtuustolle esitettiin, että liitto ottaa vahvemman kannan työttömien oikeuksien puolustamiseen. Valtuusto yhtyi aloitteeseen ja arvioi, että viime ajoilta on runsaasti esimerkkejä siitä, kuinka maan hallitus on vaikeuttanut työttömien asemaa. Valtuusto otti myös julkisesti kantaa työttömien puolesta.

Valtuusto antoi tukensa esitykselle, jonka mukaan ruotsinkielistä tiedotusta ja palvelua painotetaan liitossa niin, että jäsenet voivat luottaa saavansa palvelun äidinkielellään, ruotsiksi tai suomeksi.

Esityksiä tehtiin myös esitysten tekemisen tavasta. Esityksiä haluttaisiin tehdä sähköisesti ja toisaalta useampi kuin yksi esitys per esityslomake. Valtuusto totesi, että esitysten jättämisen sähköinen järjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2018. Aloitteita ei voi kuitenkaan tehdä enempää kuin yhden yhtä esityslomaketta kohden.

Valtuusto hyväksyi aloitteen, jonka mukaan liiton palvelunumeroista peritään vain perusveloitus. Myös jäsenkortin etujen ja alennusten parantamista valtuusto piti tärkeänä. Sitä vastoin valtuusto ei hyväksynyt aloitetta ammattiosastoille palautettavan jäsenmaksuosuuden kasvattamisesta, kymmenen vuoden jäsenyydestä palkitsemisesta yhdellä jäsenmaksusta vapaalla vuodella ja jäsenkortin polttoainealennuksen kilpailuttamisesta.

Viestintäesitykset

Valtuusto kannatti esityksiä liiton tarjoamien etujen voimallisemmasta markkinoinnista ja näkyvyyden lisäämisestä. Esitykset otetaan markkinoinnin suunnittelussa huomioon.

Valtuustolle esitettiin, että ammattiosastojen ilmoitukset julkaistaisiin jäsenlehden eli Tekijän painetussa versiossa. Valtuuston mukaan ammattiosastojen ilmoitukset julkaistaan liiton verkkosivujen ammattiosastojen ilmoituspalvelussa, mutta ei Tekijän painetussa versiossa. Sen rinnalla ammattiosastot voivat esimerkiksi lisätä paikallista näkyvyyttään ilmoittamalla toiminnastaan alueellisessa mediassa.
Niille ammattiosastolle, jotka ovat vahvistaneet sääntöihinsä, että sääntömääräisten kokousten kutsut julkaistaan jäsenlehdessä, lähetetään toimintaohjeet kevään 2018 aikana.