Teollisuusliitto on asettanut LapWall Oy:n saartoon

Teollisuusliitto on päättänyt asettaa LapWall Oy:n Pyhännällä toimivan toimipaikan hakusaartoon 13.3.2019 lähtien. Teollisuusliitto kehottaa jäseniään olemaan hakeutumatta yrityksen palvelukseen.

Syynä saarron aloittamiselle ovat liiton tietoon tulleet syrjintätapaukset LapWall Oy:n Pyhännän toimipaikassa.

Yritys on muun muassa jättänyt noudattamatta työehtosopimuksen määräystä ay-jäsenmaksujen perinnästä. Lisäksi yritys on syyllistynyt työntekijöidensä syrjintään ammattiyhdistystoiminnan perusteella tarjoutumalla maksamaan Yleisen työttömyyskassan jäsenmaksun työntekijöiden puolesta.

Liiton saamien tietojen mukaan LapWall Oy myös käyttää syrjiviä bonuspalkkiojärjestelmiä. Osalle yrityksen työntekijöitä on maksettu 500 euron bonuksia syrjivin perustein. Perusteita bonukselle ovat olleet, että työntekijä eroaa Teollisuusliitosta, työntekijä ei osallistu lakkoon tai että työntekijälle ei kerry sairauspoissaoloja vuoden aikana.

Yhtiön toiminnassa on havaittu epäkohtia myös ylityötuntien raportoinnissa. Lisäksi työpaikan pääluottamusmiehen erottamiseksi on aloitettu laittomia toimenpiteitä.

Teollisuusliitto jatkaa saarron aikana neuvotteluja LapWall Oy:n kanssa kiistan ratkaisemiseksi. Liitto päättää saartotoimet heti, kun työntekijöitä koskevat epäselvyydet on saatu ratkaistua ja liittoa tyydyttävään neuvottelutulokseen on päästy.

Liitto on myös vastaavasti valmis laajentamaan saartotoimia, mikäli kiistassa ei päästä LapWall Oy:n kanssa sopuun.

Hakusaarto on laillinen työtaistelutoimi silloin, kun se kohdistuu järjestäytymättömään yritykseen. Hakusaarrosta on ilmoitettu työvoimaviranomaisille.

LapWall Oy:ssä sovelletaan työntekijöiden työsopimusten mukaan puusepänteollisuuden työehtosopimusta.

Bonuksen ehdot lakien vastaisia

Asettamalla bonuksen maksamisen ehdoksi sen, ettei työntekijälle kerry vuoden aikana sairauspoissaoloja, yritys syyllistyy syrjintään terveydentilan perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä sairauden perusteella (8 §).

Bonuksen saamisen ehdoiksi on asetettu myös, että työntekijä ei osallistu lakkoon tai että työntekijä eroaa Teollisuusliitosta. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä ammattiyhdistystoiminnan perusteella (8 §). Yhtiö rikkoo näin yhdenvertaisuuslain mukaista syrjinnän kieltoa asettamalla työntekijät eriarvoiseen asemaan ammattiyhdistystoiminnan perusteella. Ammatillinen yhdistymis- ja kokoontumisvapaus on turvattu myös perustuslaissa (12 §).

Syrjinnän kohteeksi joutuneella on yhdenvertaisuuslain perusteella oikeus saada hyvitys työnantajalta, joka on yhdenvertaisuuslain vastaisesti syrjinyt häntä (23 §). Lisäksi syrjivän menettelyn kohteeksi joutuneet työntekijät ovat oikeutettuja vastaaviin bonuspalkkioihin kuin muutkin työntekijät.

Työstä kieltäytyminen ei aiheuta etuuden menettämistä

Työvoimaviranomaisen puolueettomuusvelvollisuus määrää, että työvoimatoimisto ei saa osallistua saarron murtamiseen ohjaamalla työnhakijoita saarron alaiseen työpaikkaan. Työnhakija puolestaan ei menetä etuuksiaan, jos hän kieltäytyy saarron alaisesta työstä. Tämä oikeus perustuu työttömyysturvalakiin (2 a luku 12 §).

Työvoimapalvelulain (2 luku 3 §) mukaan työvoimaviranomaisen on henkilökohtaisen palvelun yhteydessä ilmoitettava työnhakijalle käynnissä olevasta saarrosta.

Mikä on saarto?

Lisätietoja

Sektorijohtaja Jyrki Alapartanen, 040 587 7563