Industrifacket inför blockad mot LapWall

Industrifacket har beslutat att införa en ansökningsblockad, från och med 13.3, mot LapWall Oy:s enhet i Pyhäntä. Industrifacket uppmanar sina medlemmar att inte ansöka om tjänst vid företaget.

Orsaken är de fall av diskriminering inom företaget som kommit till Industrifackets kännedom.

Företaget har bland annat låtit bli att följa om att uppbära fackavgifter. Dessutom har företaget gjort sig skyldig till diskriminering av anställda på basen av facklig verksamhet, genom löftet att betala anställdas medlemsavgifter till Allmänna arbetslöshetskassan YTK.

Enligt uppgifter som Industrifacket tagit del av använder sig LapWall Oy i Pyhäntä av diskriminerande bonussystem. En del av arbetstagarna har belönats med bonus på 500 euro på diskriminerande grunder.

Förutsättningar för utbetalning av bonus har varit att den anställda skriver ut sig ur Industrifacket, inte deltar i strejk eller sjukskriver sig under ett år.

Det har även uppdagats brister i rapportering av övertid. Dessutom har man inom företaget tagit till olagliga åtgärder för att avskeda huvudförtroendemannen.

Industrifacket fortsätter förhandla med LapWall Oy under den pågående blockaden för att få en lösning på tvisten.

Förbundet blåser av blockaden direkt efter att de oklarheter som berör de anställda har lösts, och förhandlingsparterna kommit fram till förhandlingsresultat som tillfredsställer facket.

Industrifacket har likaså förberett sig på att utöka blockaden om inte man kan nå en överenskommelse med LapWall Oy.

En ansökningsblockad är en laglig stridsåtgärd på arbetsmarknaden då den riktas mot en oorganiserad företagsenhet.

Industrifacket har meddelat myndigheterna om blockaden.

På LapWall Oy gäller kollektivavtalet för snickeriindustribranschen för arbetstagarna.

Kriterierna för utbetalning av bonus strider mot lagen

Genom att förutsätta att en arbetstagare inte är sjukskriven för att kunna utdelas bonus, gör företaget sig skyldig till diskriminering på grund av hälsotillstånd.

Enligt diskrimineringslagen får man inte diskriminera någon på basen av sjukdom (8 §).

De andra kriterierna, det vill säga att den anställda inte deltar i strejk och säger upp sitt medlemskap i Industrifacket, strider också mot lagen. Enligt lagen får ingen diskrimineras på grund av facklig verksamhet (8 §). Företaget bryter mot lagen om lika behandling genom att försätta arbetstagare i en sämre ställning på grund av facklig verksamhet.

Den fackliga föreningsfriheten och friheten att organisera sig för att bevaka andra intressen är likaså tryggad i grundlagen (13 §).

Diskrimineringslagen (21/2004) förbjuder diskriminering i arbetslivet. Personen som blivit diskriminerad har enligt lagen rätt att bli kompenserad av den diskriminerande arbetsgivaren. Dessutom är arbetstagaren berättigad till likadana bonusar som de övriga anställda.

Arbetskraftsmyndigheternas neutralitetsplikt bestämmer att arbetsförmedlingen inte får bryta mot blockaden genom att förse företaget med arbetskraft genom arbetssökande. Den arbetssökande förlorar heller inte sina förmåner om denne vägrar jobba i ett företaget som satts i blockad. Denna rättighet grundar sig på lagen om arbetslöshetsskyddet. (2 a kapitel12 §).

Enligt lagen är arbetskraftsmyndigheterna skyldiga att informera den arbetssökande om att det pågår en blockad mot företaget.

Ytterligare information

Sectorchef Jyrki Alapartanen, 040 587 7563