PAU:n lakko on alkanut – ohjeita Teollisuusliiton jäsenille

Posti ja logistiikka-alan unionin PAU:n maanantaina alkanut lakko koskee kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät Posti ja logistiikka-alan unionin ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välillä solmitun viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen piirissä.

Jos Teollisuusliiton jäsen työskentelee viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen piirissä, lakko koskee tällöin myös Teollisuusliiton jäsentä eli lakonalaisia töitä ei tehdä. Teollisuusliiton jäsen hakee lakkoavustusta samalla tavalla kuin PAU:n jäsenet. Asiasta voi kysyä tarkempaa tietoa PAU:n luottamusmieheltä.

Teollisuusliitto on sopinut Medialiiton kanssa jakajien työehtosopimuksen, joka ei siis ole työtaistelun piirissä.

Jos jäsen työskentelee jakajia koskevan työehtosopimuksen alaisissa töissä, lakko ei koske häntä. Teollisuusliiton jäsenet tekevät tavanomaiset työnsä, eivätkä tee lakon lakonalaisia töitä, vaikka työnantaja pyytäisi.

Mikäli työnteko estyy jäseneltä, joka ei työskentele viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen piirissä, on työnantaja velvollinen maksamaan palkkaa enintään seitsemältä päivältä.

Jos jäsen jää vaille työtä toisen henkilöstöryhmän työtaistelutoimenpiteiden takia, hänellä on oikeus työttömyyspäivärahaan ilman omavastuuaikaa, jos hän muutoin täyttää työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset.

Työnteon ja palkanmaksun keskeyttäminen (ns. jalkautus)

Työnantajat saattavat katkaista ilman varoitusaikoja työnteon ja palkanmaksun niiltäkin työntekijöiltä, jotka eivät kuulu ilmoitetun lakon piiriin. Tällaisessa tapauksessa vedotaan yleensä siihen, että yrityksessä tai sen ulkopuolella alkanut lakko aiheuttaa toiminnalle esteen, jonka vuoksi työt on keskeytettävä.

Seitsemän päivän maksuvelvollisuus, jos ei ole riippuvuussuhdetta lakkoon

Jos työ estyy lakon vuoksi, mutta työntekijällä ei ole suoraa riippuvuussuhdetta lakkoon, työnantaja on työsopimuslain 2 luvun 12 §:n perusteella velvollinen maksamaan palkan työn estymisen ajalta seitsemän päivän ajan. Tämän jälkeen työntekijä pääsee ilman karenssia työttömyysturvan piiriin.

Tilanne koskee sellaisia Teollisuusliiton jäseniä, joiden työnantaja ei noudata PAU:n neuvottelemaa työehtosopimusta edes yleissitovana eikä jäsenen työsuhteeseen muutenkaan sovelleta PAU:n neuvottelemaa työehtosopimusta. Pelkkä liiton jäsenyys ei aiheuta riippuvuussuhdetta lakkoon.

Ei todellista estettä

Työntekijöiden on vaadittava selvitys siitä, onko työnantajan ilmoittama este todellinen ja kestävä. Jos töitä voidaan järjestää toisin tai esimerkiksi tehdä tuotteita varastoon keskeytyksen sijasta, mutta työnantaja siitä huolimatta jalkauttaa työntekijät, kysymyksessä onkin tosiasiallisesti laiton työsulku. Esteen olemassaolo on työnantajan selvitettävä erikseen kunkin työntekijän osalta. Työnteon estyessä työnantajasta riippuvasta syystä tämä on velvollinen maksamaan palkan sekä mahdolliset muut vahingot.

Tällaisissa tapauksissa on palkkasaatavat kirjattava ja ilmoitettava liittoon jatkotoimia varten, ellei työnantaja palkkasaatavia suorita. Jalkautetuille maksetaan lakkoavustusta, joka voidaan myöhemmin vähentää perityistä palkkasaatavista.

Jalkautuksesta ja työsulusta on ilmoitettava liittoon välittömästi, jotta siihen voidaan puuttua.