PAU utlyste strejk – anvisningar för Industrifackets medlemmar

Strejken som utlysts av Post- och Logistikunionen PAU gäller alla personer som arbetar inom kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen, vilket ingåtts mellan Post- och Logistikunionen och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

Om en medlem i Industrifacket arbetar inom kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen, gäller strejken då även medlem i Industrifacket, och arbete som omfattas av strejken utförs inte. Medlem i Industrifacket söker strejkbidrag på samma sätt som medlemmar i PAU. Mer detaljerad information ges av PAU:s förtroendeman.

Industrifacket har med Medieförbundet ingått kollektivavtal som gäller utdelarna, och denna omfattas alltså inte av arbetskonflikten.

Om en medlem utför arbete som omfattas av kollektivavtalet för utdelare, gäller strejken inte honom/henne. Medlemmar i Industrifacket gör sina vanliga arbetsuppgifter och utför inte arbete som omfattas av strejken, även om arbetsgivaren skulle begära det.

Om en person som inte arbetar enligt kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen inte kan utföra sitt arbete, är arbetsgivaren skyldig att betala lön för högst sju dagar.

Om en medlem blir utan arbete på grund av en annan personalgrupps stridsåtgärder har hen rätt till arbetslöshetsdagpenning utan självrisktid om han eller hon annars uppfyller villkoren för arbetslöshetsdagpenning.

Att avbryta arbete och löneutbetalning (det som på finska kallas ”jalkautus”)

Arbetsgivare kan utan varsel avbryta arbetet för och löneutbetalningen till arbetstagare som inte omfattas av en utlyst strejk. I sådana fall hänvisar arbetsgivaren vanligen till att en strejk som börjat i eller utanför företaget förhindrar verksamheten, varför arbetet måste avbrytas.

Skyldighet att betala lön i sju dagar om ett samband med strejken inte föreligger

Om arbetet förhindras på grund av en strejk, men arbetstagaren inte står i ett direkt samband med strejken, är arbetsgivaren enligt 12 § 2 kap. i arbetsavtalslagen skyldig att så länge arbetet förhindras betala lön i sju dagar. Efter detta omfattas arbetstagaren av arbetslöshetsskyddet utan karens.

Situationen gäller sådana medlemmar i Industrifacket vars arbetsgivare inte följer det kollektivavtal som PAU förhandlat fram, ens som allmänt bindande, och om man på medlemmens anställning inte heller i övrigt tillämpar kollektivavtalet som PAU förhandlat fram. Enbart medlemskap innebär inte ett samband med strejken.

Inte verkligt hinder

Arbetstagarna ska kräva en utredning om huruvida det hinder som arbetsgivaren angett är verkligt och bestående. Om arbetet kan ordnas på ett annat sätt eller man till exempel kan tillverka produkter i lager i stället för att avbryta arbetet, men arbetsgivaren trots detta vill hindra arbetstagarna från att arbeta, handlar det i själva verket om en olaglig lockout. Arbetsgivaren måste separat för varje arbetstagare visa att ett hinder föreligger. Om arbetet förhindras av en orsak som beror på arbetsgivaren är arbetsgivaren skyldig att betala lön samt ersätta eventuella skador.

I sådana fall ska lönefordringar antecknas och anmälas till facket för vidare åtgärder om arbetsgivaren inte betalar dem. Till dem som hindrats från att arbeta betalas strejkbidrag, som senare kan dras av från indrivna lönefordringar.

Att hindras från att arbeta (”jalkautus”) samt lockout ska omedelbart anmälas till förbundet så att förbundet kan ingripa.