Pelti- ja teollisuuseristysalalle neuvottelutulos: kiky-tunnit poistuvat, palkankorotukset 3,3 prosenttia

Teollisuusliitto on hyväksynyt neuvottelutuloksen pelti- ja teollisuuseristysalan uudeksi työehtosopimukseksi. Palkattomia kiky-tunteja (24 h) uudessa sopimuksessa ei ole. Palkankorotukset ovat samat kuin teknologiateollisuudessa eli 3,3 prosenttia kahdelle vuodelle.

Palkankorotukset

Ensimmäisenä vuonna palkkoja korotetaan 1,3 prosenttia. Palkankorotuksista neuvotellaan työpaikoilla paikallisesti. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus.

Paikallinen sopimus on tehtävä pääluottamusmiehen kanssa 14.2.2020 mennessä. Jos paikallista sopimusta ei saavuteta, palkkoja korotetaan yleiskorotuksen 1,3 % mukaisesti viimeistään 1.3.2020 tai sitä lähinnä olevan palkanmaksukauden alusta.

Myös vuonna 2021 palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Jos sopimukseen ei päästä, palkkoja korotetaan 1,4 prosentin yleiskorotuksella 1.2.2021 mennessä tai sitä lähimpänä olevan palkanmaksukauden alusta.

Lisäksi työnantaja korottaa palkkoja vuoden 2020 palkankorotusten jälkeen yritys- tai työpaikkakohtaisesti 0,6 prosenttia. Työnantaja jakaa korotukset liittojen ohjeistuksen mukaisesti 1.2.2021 tai tätä lähimpänä olevaan palkanmaksukauteen mennessä.

Taulukkopalkkoja, lisiä ja muita korvauksia korotetaan 1.3.2020 1,3 % ja 1.2.2021 2,0 %.

Uutta työehtosopimuksessa

Tasaamisvapaiden (pekkaset) maksaminen muuttuu niin, että ne maksetaan ensisijaisesti silloin, kun vapaat pidetään. Näin silloin, kun paikallisesti ei ole muuta sovittu. Samassa yhteydessä työantajalle annettiin direktio-oikeus siirtää tasaamisvapaat vuodenvaihteen yli maaliskuun loppuun mennessä pidettäviksi.

Vain sellaisia tasaamisvapaita voi siirtää, joita ei ole vielä työntekijälle maksettu.

Sunnuntaityön osalta sopimus muuttuu niin, että pääluottamusmies voi sopia paikallisesti sunnuntaikorotuksen maksamisesta tai suuruudesta
Jatkossa, jos arkipyhä on tiistai, kesiviikko tai torstai, voidaan sopia töihin tulosta. Tällöin työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvaus ja tehdyn työajan palkka, mutta ei sunnuntaikorvauksia. Vapaapäivä voidaan siirtää kyseisellä viikolla toiselle päivälle.

Sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntö

Uuteen sopimukseen lisättiin myös mahdollisuus sairauspoissaolon omailmoitukseen. Omailmoituksesta täytyy sopia paikallisesti. Omailmoitus koskee kolmea vuorokautta.

Vuosilomapäiviä täydentävistä lisävapaapäivistä maksetaan jatkossa tuntipalkkaiselle kultakin lisävapaapäivän tunnilta palkkaansa vastaava korvaus henkilökohtaisen aikapalkan mukaan. Perustuu uuteen vuosilomalakiin (7 pykälä 2 momentti).

Vapautus työstä luottamushenkilölle

Uuden sopimuksen mukaan luottamusmiehelle on järjestettävä vapautusta työstä luottamustehtävän hoitamiseen vähintään neljä tuntia neljän viikon jaksolle.
Irtisanomissuojasopimukseen tuli muutos kohtaan lomautetun työntekijän työsuhteen päättäminen. Kohdasta poistettiin teksti ”muualla ansaitun palkan vähentämisoikeus irtisanomisajan palkasta”.

Työaikakokeilu

Neuvotteluissa sovittiin myös, että liitot käynnistävät työaikakokeilun. Kokeilu koskee vain päivä- ja kaksivuorotyötä. Kokeilun tarkoituksena on edistää ratkaisuja, joilla tuetaan yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä huomioida työntekijöiden yksilölliset työaikatarpeet.

Vastaava kokeilu on ollut käytössä teknologiateollisuudessa joitakin vuosia sitten. Tuolloin työaikakokeiluun ei monikaan yritys tarttunut. Jos paikallisella sopimuksella poiketaan työehtosopimuksen työaikamääräyksistä, sopimuksen keskeinen sisältö on laitettava tiedoksi liittojen väliselle työaikatyöryhmälle

Työnantaja ja pääluottamusmies sopivat työaikakokeilusta paikallisesti kehyssopimuksella.

Työntekijä voi tehdyn kehyssopimuksen puitteissa sopia esimiehensä kanssa, ottaako hän käyttöön työpaikalla tehdyn sopimuksen tuomat muutokset työaikaansa vai ei.

Jokainen työntekijä päättää henkilökohtaisesti omalta osaltaan, hyväksyykö hän muutokset työaikaansa.

Alan työehtosopimus tallennetaan kokonaisuudessaan liiton verkkosivuille niin pian kuin mahdollista.

Lisätietoja

sopimusasiantuntija Kari Lähteenmäki
sektorijohtaja Jyrki Virtanen