Teollisuusliiton neuvottelukierros päätökseen – kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimus hyväksyttiin

Kenkä- ja nahkateollisuuteen on solmittu uusi työehtosopimus. Sopimus on voimassa 17.4.2020–28.2.2022. Työehtosopimus lisätään mahdollisimman pian liiton verkkosivuille.

• Kiky-tunteja uudessa sopimuksessa ei enää ole.
• Palkat nousevat kahden vuoden aikana 2,4 prosenttia.

Palkankorotukset 2020

Henkilökohtaista palkkaa (ilman lisiä) korotetaan 1.9.2020 tai sitä lähinnä olevan palkanmaksukauden alusta 1,0 prosentilla.

Palkankorotukset 2021

Henkilökohtaista palkkaa (ilman lisiä) korotetaan 1.3.2021 tai sitä lähinnä olevan palkanmaksukauden alusta 0,6 prosentilla.

Yrityskohtainen palkankorotus 2021

Työpaikkakohtaisesti 1.3.2021 jaetaan 0,8 prosentin suuruinen palkankorotuserä. Paikallisen erän jakamisesta sovitaan kirjallisesti luottamusmiehen kanssa. Jos luottamusmiestä ei ole, erästä sovitaan työnantajan ja työntekijöiden kesken.
Jos paikallisesta 0,8 prosentin erästä ei päästä sopuun, maksetaan puolet erästä yleiskorotuksena, tällöin yleiskorotus on 1,0 prosenttia.

Työnantaja kohdentaa lopun 0,4 prosenttia haluamallaan tavalla ja antaa tästä selvityksen pääluottamusmiehelle.

Yrityskohtainen erä lasketaan maaliskuussa 2021 maksettujen henkilökohtaisten palkkojen perusteella. Erä käytetään työntekijöiden pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanosan kehittämiseen.

Kriisilauseke vuoden 2021 palkankorotukseen liittyen

Vuoden 2021 korotuksesta voidaan paikallisesti luopua osittain tai kokonaan pääluottamusmiehen kanssa sopien, mikäli yrityksen toimintaedellytykset edellyttävät sitä koronapandemiasta johtuen.

Palkantarkistusten myöhentämisestä sopiminen

Mikäli korotuksen ajankohtaa myöhennetään, sopimus tulee tehdä kirjallisesti pääluottamusmiehen kanssa vuoden 2020 korotusten osalta 31.8.2020 ja vuoden 2021 korotusten osalta 28.2.2021 mennessä. Ellei yrityksessä ole luottamusmiestä, työnantaja käy neuvottelut koko henkilöstöryhmän kanssa. Sopimus tehdään kirjallisesti.

Mikäli sovitaan palkan tarkistusten myöhentämisestä, tulee samalla sopia muutoksesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kertaluontoisella erällä. Erotus maksetaan viimeistään palkankorotuksen toteuttamisajankohdasta.

Mikäli yrityksissä tehdään palkankorotuksia työehtosopimuksen palkankorotuksista poikkeavina ajankohtina, voidaan paikallisesti sopia otettavaksi huomioon työehtosopimukseen perustuvia korotuksia toteutettaessa. Tällöin työntekijälle on ilmoitettava, että korotus pitää sisällään työehtosopimukseen perustuvan korotuksen.

Työaika

Palkattomia kiky-tunteja uudessa työehtosopimuksessa ei enää ole.
Työaikamääräyksiä on yleisesti muutettu vastaamaan uutta työaikalakia.

Työajan enimmäismäärän tarkastelujaksona käytetään kalenterivuotta. Kalenterivuoden sijasta voidaan tarkastelujaksoksi sopia paikallisesti 12 kuukauden pituinen ajanjakso.

Arkipyhäkorvaus

Työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena pitkäperjantailta, 2. pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannusaatolta ja 2. joulupäivältä 8 tunnin palkka keskituntiansion mukaan.

Vapaapäiväksi sattuvalta itsenäisyyspäivältä sekä milloin työntekijä ei sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyytensä vuoksi ole oikeutettu itsenäisyyspäivän palkkaan, maksetaan arkipyhäkorvaus tämän pykälän mukaisesti.

Loppiaisen, jouluaaton, 1. joulupäivän tai uudenvuodenpäivän ollessa muuna arkipäivänä kuin lauantaina se lyhentää työaikaa ja siitä maksetaan menetettyä ansiota vastaava korvaus tämän pykälän mukaisesti.

Koronaviruksen vaikutusten lieventäminen

Lomautusilmoitusaikaa koskeva määräys, joka perustuu työsopimuslain määräaikaiseen muuttamiseen (1.4.–31.6.2020, ellei muutoksen voimassa oloa jatketa), lisättiin työehtosopimukseen. Ilmoitusaika on määräaikaisen muutoksen mukaisesti 5 päivää.

Muuta uutta työehtosopimuksessa

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 2,4 prosentilla 1.9.2020 lähtien.

Liitot ovat sopineet Tutustu työelämään ja tienaa -suosituksesta vuosille 2020–2021.

Sopimusosapuolten vuonna 2010 käynnistämä Hyvää huomista -ohjelmaa jatketaan edelleen. Ohjelmassa keskitytään nyt erityisesti eri ikäisten työntekijöiden työkykyyn vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Lisäksi ohjelmassa seurataan sairauspoissaoloja. Tavoitteena on niiden vähentäminen.

Lisätietoja
Sopimusasiantuntija Pirjo Rosqvist