Viestintäaloille uudet työehtosopimukset

Jakeluun, media- ja painoalalle sekä viestintäalojen toimihenkilöille on hyväksytty uudet työehtosopimukset. Kullakin alalla sopimuskausi on 1.3.2022–29.2.2024, joista toinen vuosi on ns. optiovuosi. Alta löydät tiivistelmät sopimusratkaisuista.

Jakajien uusi työehtosopimus on hyväksytty – sopimuskausi 1 + 1 vuotta.

Jakelun uusi työehtosopimus on hyväksytty ajalle 1.3.2022–29.2.2024. Toinen vuosi on ns. optiovuosi.

Uuden sopimuksen myötä palkkoja korotetaan vuonna 2022 kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 1.4.2022 taulukkopalkkoja, henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 2,4 % ja yötyölisä korotetaan 0,83 eurosta 1,16 euroon. Toisessa vaiheessa 1.6.2022 taulukkopalkkoja, henkilökohtaista palkkaa, perehdyttämislisää ja yötyölisää korotetaan 2 % yleiskorotuksella.

Sopimusratkaisu piti sisällään rakenteellisia muutoksia. Uuden työehtosopimuksen mukana poistuu alalla olleet kaksi työehtosopimuspohjaista talvilomaviikkoa. Talvilomaviikkojen poistumisen myötä palkkoja tullaan korottamaan yleiskorotusta enemmän.

Palkankorotusten lisäksi tullaan työehtoja parantamaan myös tekstimuutoksilla. Harjaantumislisän jaksoa pidennetään yhdestä päivästä kolmeen päivään ja perehdyttämislisän jaksoa pidennetään enintään kahdesta päivästä enintään neljään päivään. Vieraanpiirin käsitettä kavennetaan 10 kuukaudesta yhdeksään kuukauteen. Jakajalle tulee myös oikeus vaihtaa lomarahaa vapaaseen enintään 6 päivää. Lomarahavapaa tulee olemaan luonteeltaan sellaista, että se siirtyy työkyvyttömyystilanteessa. Työehtosopimuksesta myös poistetaan yhteistoimintaa koskeva luku ja työsopimusmalli. Yhteistoimintaa koskevan luvun poistamisen tarkoitus on aloittaa selvemmin soveltamaan uutta voimaan tullutta lakia yhteistoiminnasta.

Media- ja painoalalle sopimusratkaisu – sopimuskausi 1 + 1 vuotta

Media- ja painoalalle on hyväksytty uusi työehtosopimus ajalle 1.3.2022–29.2.2024

Palkkoja korotetaan 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja yrityskohtaisella erällä, jonka suuruus on 0,8 prosenttia. Mikäli erän käytöstä ei paikallisesti sovita 15.5.2022 mennessä, 0,4 prosenttia jaetaan työnantajan päättämällä tavalla ja 0,4 prosenttia yleiskorotuksena.

Vähimmäispalkkoja korotetaan 2 prosentilla.

Vuoro-, ilta- ja yötyölisiä korotetaan 1,6 prosentilla.

Mikäli toisen vuoden korotuksista ei päästä sopimukseen, päättyy sopimus 28.2.2023, ellei toisin sovita.

Työehtosopimuksen kautta tulevasta alan erillinen tasoitusvapaa (talvilomaosuus) joka on annettu vähintään viiden päivän yhdenjaksoisena vapaana, siirtyy jos työntekijä on loman alkaessa työkyvytön. Lomautusilmoitusaika muuttuu jatkossa vähintään viideksi päiväksi.

Viestintäalan toimihenkilöille on hyväksytty uusi työehtosopimus – sopimuskausi 1 + 1 vuotta

Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinetin ja Medialiiton välinen toimihenkilöitä koskeva uusi työehtosopimus on hyväksytty ajalle 1.3.2022–29.2.2024. Toinen vuosi on niin sanottu optiovuosi. Sopimusten piirissä on noin 4 000 työntekijää.

Uuden sopimuksen myötä palkkoja korotetaan tänä vuonna 1,3 prosentin yleiskorotuksella ja 0,6 prosentin paikallisella erällä. Mikäli erän käytöstä ei sovita 15.5.2022 mennessä, jaetaan yleiskorotuksena 0,2 prosenttia ja työnantaja päättää 0,4 prosentin jakamisesta. Vähimmäispalkkoja korotetaan 1,6 prosenttia ja ilta- ja yötyölisiä 1,9 %. Mikäli toisen vuoden palkantarkistuksista ei päästä sovintoon, sopimus päättyy 31.12.2022, ellei toisin sovita.

Sopimukseen tekstimuutoksia tuli uuden työaikalain muuttumisen myötä koskien liukuvaa työaikaa ja varallaoloa. Varallaolossa ns. asuntovaralla olo pykälä edelleen säilytettiin lain mukaisen varallaolon rinnalla. Työehtosopimuksen kautta tulevasta alan erillisestä talvilomasta jatkossa siirtyy ensimmäiset viisi yhdenjaksoisena annettua päivää, jos työntekijä on loman alkaessa työkyvytön. Lomautusilmoitusaika muuttuu jatkossa vähintään viideksi päiväksi. Työsuhteen irtisanomisaikoihin tuli myös paikallisen sopimisen mahdollisuus. Etätyöstä teimme ensimmäistä kertaa kirjaukset, joita yritykset voivat halutessaan käyttää.

Palkkatasa-arvo ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä työelämän kehittämisen ja työhyvinvoinnin lisäämisen eteen yrityksiä kannustettaan tekemään töitä. Jatkuvan neuvottelun avulla pystymme myös vastaamaan työpaikoilla esiin nouseviin haasteisiin ja ongelmiin. Liitot järjestävät yhteistä koulutusta palkkausjärjestelmästä.

Alalla on pitkät perinteet yhteistoiminnassa ja paikallisessa sopimisessa sekä liittojen välillä hyvät neuvottelusuhteet. Palkansaajan kannalta tärkeää on, että työehtoasiat jatkossakin neuvotellaan ja päätetään työmarkkinajärjestöjen kesken, eikä yrityskohtaisesti. Tahtotila on jatkossakin solmia työehtosopimukset liittojen neuvottelemina. Saavutettu neuvotteluratkaisu hyväksyttiin neuvottelukunnassa yksimielisesti.