Nytt kollektivavtal för mediebranscherna

Nytt kollektivavtal antagits för utdelning – avtalsperioden 1 + 1 år

Ett nytt kollektivavtal har antagits för utdelning för 1 mars 2022–29 februari 2024. Det andra året är ett så kallat optionsår. Kollektivavtalet för utdelning rör runt 1 100 medlemmar av Industrifacket.

I och med avtalet höjs lönerna i två steg år 2022: Först 1 april 2022 då tabellöner och personliga löner höjs med 2,4 % och tillägget för nattarbete från 0,83 till 1,16 euro. Sedan 1 juni 2022 då tabellöner, personliga löner, introduktionstillägget och tillägget för nattarbete höjs allmänt med 2 %.

Avtalsuppgörelsen inbegriper strukturella ändringar. I och med det nya avtalet avlägsnas de två vintersemesterveckorna enligt det gamla kollektivavtalet. För att kompensera detta kommer lönerna att höjas med mer än enbart en allmän förhöjning.

Ytterligare ändras texten för att förbättra anställningsvillkoren. Perioden för träningstillägg förlängs från en till tre dagar och perioden för introduktionstillägg från max två till max fyra dagar. Begreppet ’främmande distrikt’ skärs ned från tio till nio månader. Utdelare får rätt att byta ut semesterpremie mot ledighet i max sex dagar. Denna ledighet är sådan att den flyttas fram i situationer då du är arbetsoförmögen. Från kollektivavtalet avlägsnas kapitlet om samarbete och modellen för arbetsavtal. Syftet med att ta bort kapitlet om samarbete är att klarare börja iaktta den nya samarbetslag som trätt i kraft.

Avtalsuppgörelse för medie- och tryckeribranschen – avtalsperioden 1 + 1 år

Ett nytt kollektivavtal har antagits för medie- och tryckeribranschen för 1 mars 2022–29 februari 2024.

Lönerna höjs med en allmän förhöjning på 1,2 procent och en företagsspecifik pott på 0,8 procent. Kan det inte lokalt avtalas om användningen av potten senast 15 maj 2022 beslutar arbetsgivaren om fördelningen av 0,4 procent medan 0,4 procent ges som en allmän förhöjning.

Minimilönerna höjs med 2 procent.

Skift-, kvälls- och nattilläggen höjs med 1,6 procent.

Kan det inte avtalas om förhöjningarna för det andra året löper avtalet ut 28 februari 2023 om det inte avtalas annat.

Utjämningsledighet (vintersemester) på minst fem oavbrutna dagar som ges på basis av kollektivavtalet flyttas fram om den anställda är arbetsoförmögen när semestern börjar. Permitteringsvarseltiden ändras så att den är minst fem dagar.

Nytt kollektivavtal antagits för tjänstemän inom kommunikationsbranschen – avtalsperioden 1 + 1 år

Industrifacket, Tjänstemän inom kommunikationsbranschen Grafinet och Medieförbundet har antagit ett nytt kollektivavtal för tjänstemän inom kommunikationsbranschen för 1 mars 2022–29 februari 2024. Det andra året är ett så kallat optionsår. Avtalet rör runt 4 000 anställda.

I år innebär avtalet en allmän löneförhöjning på 1,3 procent och en lokal pott på 0,6 procent. Avtalas det inte om hur potten ska användas före 15 maj 2022 ges 0,2 procent som en allmän förhöjning medan arbetsgivaren beslutar om fördelningen av 0,4 procent. Minimilönerna höjs med 1,6 och kvälls- och nattilläggen med 1,9 procent. Kan det inte avtalas om lönejusteringarna för andra året löper avtalet ut 31 december 2022 om det inte avtalas annat.

Avtalstexten har ändrats på grund av ändrade bestämmelser om flextid och beredskap i nya arbetstidslagen. Paragrafen om så kallad jourberedskap i bostaden bibehölls vid sidan om lagstadgad beredskap. De fem första semesterdagarna av den vintersemester som baserar sig på kollektivavtalet flyttas fram om den anställda är arbetsoförmögen när semestern börjar och dagarna följer efter varandra. Permitteringsvarseltiden ändras så att den är minst fem dagar. Ytterligare kan det nu lokalt avtalas om uppsägningstiderna. För första gången innehåller avtalet bestämmelser om distansarbete som företagen kan tillämpa om de så vill.

Företag uppmuntras att driva lika lön och jämlikhet, utveckla arbetslivet och öka arbetstrivseln och arbetshälsan. Med kontinuerliga förhandlingar kan vi åtgärda utmaningar och problem som uppstår på arbetsplatser. Förbunden arrangerar gemensam utbildning i lönesystemet.

Branschen har lång erfarenhet av samarbete och lokala avtal och förbunden har en bra förhandlingsrelation med varandra. För anställda är det viktigt att också i fortsättningen ställs kollektivavtalsfrågor fast i förhandlingar mellan arbetsmarknadsorganisationerna – inte företagsspecifikt. Därför är tanken att förbunden fortsätter att förhandla om kollektivavtal. Den uppnådda förhandlingslösningen antogs enhälligt.