Teollisuusliiton budjettiriihitavoitteet vahvistavat palkansaajien ostovoimaa ja turvaavat kotitalouksien asemaa

Teollisuusliitto esittää hallituksen budjettiriihen päätettäväksi lukuisia toimia, joiden avulla vahvistetaan palkansaajien ostovoimaa ja turvataan kotitalouksien asemaa nykyisessä inflaatiotilanteessa. Teollisuusliitto katsoo, että julkisen talouden kestävyyteen vaikuttavat toimet on kohdistettava erityisesti pieni- ja keskituloisille palkansaajille. Laajat – kaikille tuloluokille kohdennetut – ansioveronkevennykset liitto tyrmää kalliina ja tulonjakovaikutuksiltaan epäoikeudenmukaisena politiikkana.

Osana palkansaajien ostovoimaa tukevia ratkaisuja Teollisuusliitto haluaa palauttaa kiky-sopimuksen yhteydessä palkansaajien maksettavaksi siirretyt sosiaalivakuutusmaksut takaisin työnantajien maksettavaksi. Maksujen palautus nostaisi palkansaajien ostovoimaa enemmän kuin vastaava palkankorotus ja se tulisi yhtä lailla myös työnantajille edullisemmaksi, kun maksutaakan siirto hillitsisi palkankorotuksia. Kiky-maksujen siirto on Teollisuusliiton mielestä järkevä osa sellaista kokonaisuutta, jossa inflaation aiheuttamaa rasitusta jaetaan tasapuolisesti palkansaajien, valtiovallan ja työnantajayritysten välillä.

Korkealla tasolla oleva polttoaineen hinta vaikeuttaa edelleen varsinkin niiden palkansaajien arkea, joiden on pakko käyttää omaa autoa kodin ja työpaikan välisiin matkoihin. Siksi keväällä 2022 toteutettua työmatkavähennyksen korotusta on jatkettava vuodelle 2023. Toimenpide on tarpeen, jotta pitkät etäisyydet eivät yhdessä polttoaineen hinnan kanssa muodosta estettä työssäkäynnille. Teollisuuden työpaikoista suuri osa sijaitsee kaupunkikeskusten ulkopuolella ja taajamien reunoilla, jolloin työntekijöillä ei usein ole mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä työmatkoihin. Teollisuusliiton vuoden 2020 jäsenpaneelille tehdyn kyselyn perusteella Teollisuusliiton jäsenistä 62 prosenttia kulkee työmatkat säännöllisesti omalla autollaan.

Energian hinnan nousu edellyttää varsinkin sellaisten kotitalouksien tukemista, joiden lämmitysjärjestelmät nojaavat suorasähkö- tai öljylämmitykseen. Teollisuusliitto esittää hallitukselle keväällä 2022 valmisteluun otetun energiaomavaraisuuslainan käyttöön ottamista siten, että hankkeelle osoitetaan rahoitus vuodelle 2023. Energiaomavaraisuuslainan lisäksi nykyisiä suoria tukia kotitalouksien ja kiinteistöomistajien energiaremontteihin ja maalämpöön on lisättävä vihreän energiasiirtymän vauhdittamiseksi ja kotitalouksien energiakustannusten hillitsemiseksi.

Budjettiriihitavoitteet

Lisätietoja:

Timo Nevaranta
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Teollisuusliitto
050 574 1430