Teollisuusliiton talous vahvalla pohjalla

– Teollisuusliitolla on vahva talous ja tase, mikä antaa meille hyvän selkänojan taistella ulkopuolelta tulevaa painetta vastaan, talousjohtaja Ulla Hopponen tiivisti.

Teollisuusliiton taseen arvo vuoden 2022 lopussa oli 677 miljoonaa euroa. Tase vahvistui liittokokouskauden eli vuosien 2018 ja 2022 välisenä aikana yhteensä lähes 440 miljoonan euron ylijäämällä. Tämä kehitys toteutui Hopposen mukaan monin tavoin poikkeuksellisissa olosuhteissa.

– Maailma oli kaksi vuotta osittain suljettuna koronaviruspandemian vuoksi. Yksi vuosi on kärsitty Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyksestä ja sen aiheuttamista ilmiöistä maailmantalouteen.

– Ajanjaksolle sijoittuu myös Kojamo Oy:n listautuminen pörssiin sekä työttömyyskassan eriytyminen kaikille avoimeksi työttömyyskassaksi A-kassaksi.  Nämä kaikki tekijät ovat vaikuttaneet liiton toimintaan ja talouteen. Osa positiivisesti ja osa negatiivisesti, Hopponen sanoi liittokokoukselle pitämässään talouskatsauksessa.

Varsinainen toiminta

Teollisuusliitto käytti liittokokouskaudella varsinaiseen toimintaan yhteensä 236 miljoona euroa.

– Suurin yksittäinen osa muodostui henkilöstökuluista. Seuraavaksi suurimman kuluerän muodostivat jäsenille kohdistetut avustukset ja edut. Niitä ovat esimerkiksi työtaisteluavustukset, oikeudenkäynteihin liittyvät avustukset, jäsenvakuutukset, lomahuoneistot ja muut jäsenedut. Eduista uusimpana on yhden prosentin jäsenmaksuun sisältyvä liiton jäsentensä puolesta maksama työttömyyskassavakuutus.

Teollisuusliiton liittokokouskauden aikana saamat jäsenmaksutuotot olivat 168 miljoonaa euroa.

– Euromääräinen jäsenmaksukertymä laski vuosittain aina vuoteen 2021 saakka, minkä jälkeen alenema saatiin pysäytettyä ja käännettyä jopa positiiviseksi. Jäsenistön ansiotason nousu ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan täysin jäsenmäärän aiheuttamaa jäsenmaksukertymän alenemaa.

Sijoitustoiminta

Liittokokouskauden 68 miljoonan euron kulujäämä katettiin sijoitustuotoilla.

– Liittokokouskaudelle asetettu tavoite oli, että sijoitustoiminnan tuotoista enintään 50 prosenttia voidaan käyttää toiminnan rahoittamiseen. Kun sijoitustoiminnan tuotot olivat yhteensä 390 miljoonaa euroa, muodostui prosentiksi 17,5. Asetettu enimmäistaso alittui huomattavasti.

Teollisuusliiton sijoitusomaisuuden arvo oli vuoden 2018 elokuussa 593 miljoonaa euroa. Vastaava summa vuoden 2022 lopussa oli 887 miljoonaa euroa.

– Sijoitustoiminta on toteutunut liittokokouskaudella erinomaisesti, vaikka tähän kauteen osui kaksi hyvin epätavallista jaksoa, jolloin sijoitusten tuotto vaihteli voimakkaasti.

– Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Hallitsemme näitä riskejä hajauttamalla sijoituksia eri kohteisiin, käyttämällä yhteistyökumppaneina useita eri varainhoitajia ja tekemällä sijoituksia eri aikoina. Myös maksuvalmius kaikkina aikoina on varmistettu siten, että sijoitustuotteet ovat valtaosin myytävissä nopeasti.

Taloudenpito tukee toimintaa

Hopposen mukaan Teollisuusliiton on tarpeen pitää taloutensa vahvana myös tulevaisuudessa.

– Työnantajapuolen irtautuminen yleissitovasta kentästä ja uudelleenorganisoituminen neuvottelutoiminnassa sekä maan hallituksen tulevat sopeutustoimet asettavat liiton talouden vakavien haasteiden eteen. On täysin perusteltua pelätä, että maan uusi hallitus toteuttaa lakimuutoksia, jotka on tähdätty ammattijärjestöjä vastaan myös taloudellisesti.

– Vain vahvalla taloudella ja tarkalla taloudenpidolla voimme varmistaa sen, että meillä on myös tulevaisuudessa riittävät resurssit ja painostuskeinot neuvottelutoiminnassa sekä osallistumisessa yhteisiin ponnistuksiin muiden ammattiliittojen kanssa, Hopponen totesi.