Viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisu hyväksytty 

Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Grafinet ry:n hallinnot ovat hyväksyneet viestintäalan toimihenkilöiden uuden työehtosopimuksen. Sopimuskausi on 1.3.2023–28.2.2025.

Palkankorotukset vuonna 2023

Kertaerä

Kertaerän suuruus on 400 euroa ja se maksetaan huhtikuun 2023 palkanmaksun yhteydessä.

Kertaerä maksetaan vain niille toimihenkilöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.3.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä. Kertaerä maksetaan myös, jos toimihenkilö on lomautettuna, sairauslomalla tai perhevapaalla. Kertaerää ei makseta, jos toimihenkilö on itse irtisanoutunut ennen kertaerän maksuajankohtaa. Osa-aikaiselle toimihenkilölle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Tuntipalkkaisten toimihenkilöiden palkka muutetaan ensin kuukausipalkaksi käyttämällä lukua 158. Jos toimihenkilö on irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen johdosta ennen 1.4.2023, maksetaan kertaerä, mikäli työsuhde on voimassa kertaerän maksuajankohtana.

Kertaerää ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, muun muassa vuosilomapalkkaa, joulurahaa, työaikakorvauksia tai ylityökorvauksia laskettaessa.

Palkankorotus

Palkkoja korotetaan 3,5 prosentin yleiskorotuksella viimeistään 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Provisiopalkkaisten osalta palkankorotukset toteutetaan siten, että provisiopalkka kokonaisuudessaan nousee samalla työmäärällä keskimäärin yleiskorotuksen verran.

Taulukoita ja lisiä korotetaan 3,5 prosentilla 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksun alusta alkaen.

Palkankorotukset vuonna 1.6. 2024

Yleiskorotus ja yrityskohtainen erä 1.6.2024

Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.6.2024 lukien 1,8 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Provisiopalkkaisten osalta palkankorotukset toteutetaan siten, että provisiopalkka kokonaisuudessaan nousee samalla työmäärällä keskimäärin yleiskorotuksen verran.

Yrityskohtainen erä

Erän suuruus on 0,7 % ja se lasketaan toimihenkilöiden yleiskorotuksella korottamattomien maaliskuussa 2024 maksettujen henkilökohtaisten palkkojen summasta. Henkilökohtaiset palkat eivät sisällä olosuhteista tai työajoista johtuvia lisiä. Luottamushenkilölle tai jos luottamushenkilöä ei ole, henkilökunnalle selvitetään erän määräytymisperusteet ja suuruus. Erän käytöstä ja jakoperusteista neuvotellaan ja pyritään sopimaan paikallisesti.

Mikäli erän käytöstä ei sovita 15.5.2024 mennessä, 0,5 % yrityskohtaisesta erästä jaetaan työnantajan päättämällä tavalla ja 0,2 % jaetaan yleiskorotuksena. Työnantajan tulee selvittää luottamushenkilölle tai henkilökunnalle, kuinka työnantajan päättämä osuus erästä on käytetty.

Taulukoita ja lisiä korotetaan 2 prosentilla ja työsuojeluvaltuutetun korvausta 5,5 prosentilla.

Teksteissä sovittiin mm. että paikallisesti voidaan sopia työaikaa koskevista lisistä toisin, ei kuitenkaan työsopimuksella eikä koeaikana. Muutosta tuli sijaisuuskorvaukseen, joka tulee nyt maksettavaksi aikaisemmin eli mikäli sijaisuus on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään viisi työpäivää. Paikallisen sopimisen määräyksiä selvennettiin siitä, miten lomarahaan voidaan vaihtaa vapaaseen sekä uutena tekstinä korvaavaa työtä koskevaa määräystä. Muutokset kokonaisuudessaan löytyvät allekirjoituspöytäkirjasta.