Övertidsförbud inom Industrifackets branscher

Industrifacket sätter stopp för övertidsarbetet på förbundets arbetsplatser som en motåtgärd mot regeringens strävanden att försämra arbetslivet. Övertidsförbudet träder i kraft den 17 september klockan 00.00. Industrifackets ledningsgrupp fattade beslut i frågan enligt styrelsens tidigare beslut. Industrifackets styrelse beslöt den 24 augusti om omfattande, stegvis upptrappande åtgärder som är riktade mot statsminister Juha Sipiläs (C) regering.

Förbundet lovade då att överväga att avstå från sina påtryckningsåtgärder ifall att regeringen avstår från sina planer på att föreslå en ny uppsägningslag och förbinder sig till att inte föra flera förslag till riksdagen som skulle göra arbetslivet eländigare. Det har inte skett, och därmed beslöt Industrifacket att sätta igång påtryckningsåtgärdernas första skede.

– Regeringens avsikt att försvaga uppsägningsskyddet på företag med färre än 20 anställda är väldigt orättvist och något som ökar ojämlikheten. Det ökar godtyckligheten på arbetsplatserna och skulle enligt experterna inte ens ha den positiva effekt på sysselsättningen som lagförslaget siktar på, påminner Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Sipiläs borgarregering har under hela sin tid vid makten angripit i synnerhet de fackligt organiserade arbetstagarna. Man har på löpande band fört fram förslag som försvagar arbetslivet, trots att regeringen i samband med konkurrenskraftsavtalet lovade att sluta bestraffa löntagarna. Löftet har ändå gång på gång brutits.

– Det är verkligt beklagligt att regeringen äventyrar stabiliteten på arbetsmarknaden bara för att vara till lags för några hetsiga företagare. Som pris för det måste vi ny tyvärr ta till metoder som också drabbar ärliga arbetsgivare som uppskattar sina anställda, säger Aalto.

Övertidsförbudet som Industrifacket har utlyst är i kraft tillsvidare och omfattar arbetstagarna på nästan alla förbundets avtalsbranscher. Övertidsförbudet omfattar inte medie- och tryckbranschen, tidningsutdelarna eller tjänstemännen inom kommunikationsbranschen.

Mer information:
Riku Aalto, tel. 0400 711 072