Industrifacket riktar blicken mot ett valår

Kongressvalet- och riksdagsvalet är Industrifackets viktigaste tyngdpunkter i verksamheten under nästa år.

Industrifackets fullmäktige samlades 28–29 november i anrika Paasitorni i Helsingfors. Medlemsavgiften för medlemmar i Industrifacket fastställdes vid 1 procent. Medlemsavgiften innehåller medlemsavgiften i Öppna arbetslöshetskassan A-kassa som år 2023 ligger på 8 euro i månaden. Beslutet innebär att avgiften inte ändras från år 2022.

Fackavdelningarnas andel av inkomsterna från medlemsavgifterna hålls kvar på samma nivå det vill säga 0,18 procent. Återbetalningen av medlemsavgifter betalas inte ut till fackavdelningen om inte avdelningen godkänt modellstadgarna för fackavdelningarna och registrerat dem hos Patent- och registerstyrelsen.

Betalningen görs heller inte om fackavdelningen utan godtagbar orsak lämnat in funktionärsanmälan till förbundet senast 28.2.2023. För det tredje måste fackavdelningen enligt reglerna välja en styrelse för att fackavdelningen ska vara berättigad till sin andel av medlemsavgifterna.

Målsättning

År 2023 kommer tyngdpunkten för landets största fackförbund inom industrin, Industrifacket, att ligga på en utveckling av verksamheten på arbetsmarknaden och förbundets organisatoriska styrka, riksdagsvalet, Industrifackets kongress i maj 2023 och införandet av förbundets nya strategi.

Gällande verksamheten på arbetsmarknaden ligger tyngdpunkten på att försvara de allmänbindande kollektivavtalen och att trygga arbetsvillkoren i de företag där företagsspecifika avtal gäller.

När det kommer till organisatorisk styrka ligger fokus på organisering och utveckling av fackavdelningarna.

Vid sidan av de här huvudmålen kommer också förbundet att satsa på andra verksamhetsområden som utbildning, arbetsmiljö, internationellt arbete, intressebevakning, medlemstjänster, forskning och kommunikation.

Riksdagsvalet

Hur riksdagen ser ut efter riksdagsvalet 2023 och vilka partier som bildar följande regering spelar en viktig roll i hur arbetstagarnas ställning och rättigheter behandlas under följande valperiod. Industrifacket har som mål att påverka bland annat genom att förstärka förtroendemännens ställning genom lagstiftning samt att införa besvärsrätt för fackföreningar.

Det viktigaste målet för Industrifacket är ändå att så många medlemmar som möjligt går och lägger sin röst för ett gott arbetsliv. Förbundet kommer att organisera en kampanj för tt öka valdeltagandet bland medlemmarna.

Förbundskongress och kongressval

Industrifackets kongress är det högsta beslutsfattande organet i Industrifacket. Industrifackets kongress går av stapeln i Tammerfors 22–24.5.2023. Inför kongressen 10–31.3.2023 ordnas kongressvalet där det bland förbundets medlemmar väljs sammanlagt 442 delegater som representerar förbundets samtliga 35 avtalsbranscher. Röstandet sker antingen elektroniskt eller per post.

Det uttalade målet är att valdeltagandet stiger så högt som möjligt. Ju högre valdeltagande, desto starkare mandat får Industrifacket av sina medlemmar till att bevaka och driva medlemmarnas intressen.

Industrifacket uppmuntrar medlemmarna att rösta i kongressvalet genom en kampanj. Målet är att att så många medlemmar som möjligt skulle avlägga ett så kallat röstningslöfte och därefter lägga sin röst både i förbundskongressvalet och riksdagsvalet. För att nå det här resultatet kommer förbundet att genomföra en kampanj på arbetsplatserna men också ringa upp medlemmar. Fackavdelningarna uppmuntras till att ordna evenemang där de erbjuder möjligheten att rösta elektroniskt i valet.

Förbundskongressen stakar ut riktningen och lägger målen för följande kongressperiod. Den viktigaste helheten utgörs av Industrifackets nya strategi som sträcker sig till 2028. Förbundskongressen kommer att synas i alla Industrifackets kanaler.

Fackavdelningarnas motioner

Sammanlagt 77 motioner lades fram av 21 fackavdelningar. Fullmäktiges svar skickas till de avdelningar som gjort motionerna.