Regeringens krav på nedskärningar i utkomstskyddet för arbetslösa

Regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering offentliggjordes i juni och det innehöll som väntat också många ändringar i inkomsttryggheten. Lagen ändras ändå inte omedelbart, och ändringarna kräver lagberedning innan de träder i kraft.

Nedskärningarna i den sociala tryggheten drabbar dem som är arbetslösa, men också dem som har jobb med låga inkomster.

Det handlar inte om några små nedskärningar. Om till exempel det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa skärs ner så som regeringen planerar, betyder det att en person som har tjänat 2500 euro i månaden före arbetslösheten, och får cirka 1500 euro i inkomstrelaterad dagpenning, får sin dagpenning sänkt med ungefär 300 euro redan efter två månaders arbetslöshet.

Regeringen avskaffar också barnförhöjningarna inom det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa.

Jämkning av arbetslöshetsförmåner

De ändringar som gäller slopandet av det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner och avskaffandet av barnförhöjningarna ökar enhetligheten mellan utkomstskyddet för arbetslösa och andra förmåner som tryggar utkomsten, eftersom till exempel de förmåner som betalas med stöd av sjukförsäkringslagen inte innehåller barnförhöjningar eller skyddade belopp. Social- och hälsovårdsdepartementet har bett om utlåtanden om ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Ändringarna träder i kraft tidigast 2024 och vi informerar om dem så fort vi får mer information.

Regeringsprogrammets riktlinjer för inkomsttrygghet

1. Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen graderas

Enligt regeringsprogrammet sjunker beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen till 80 procent efter 2 månaders (8 veckors) arbetslöshet. Beloppet sjunker till 75 procent efter 8 månaders (34 veckors) arbetslöshet.

2. Barnförhöjningen avskaffas

För närvarande erhålls barntillägg för barn under 18 år. Barnförhöjningen för ett barn är 7,01 euro per dag, 10,29 euro för två barn och sammanlagt 13,29 euro för tre eller fler barn.

Inverkan per månad:

Ett barn: 7,01 euro/dag = 150,71 euro/månad

Två barn: 10,29 euro/dag = 221,23 euro/månad

Tre barn: 13,26 euro/dag = 285,09 euro/månad

Enligt regeringsprogrammet betalas inget barntillägg i fortsättningen.

3. Arbetsvillkoret förlängs till 12 månader

I nuläget berättigar 26 kalenderveckor, det vill säga ett halvår, arbete till inkomstrelaterad dagpenning, medan kravet i regeringsprogrammet i fortsättningen är 12 månader.

4. Arbetsvillkoret bestäms enligt inkomsten i euro

För närvarande intjänas arbetsvillkoret enligt arbetstid. Enligt regeringsprogrammet ska arbetsvillkoret i fortsättningen i stället intjänas enligt den utbetalda lönen. Det finns emellertid ännu inte några närmare detaljer om detta, vilket betyder att vi ännu inte kan säga vilken effekt ändringen får för våra medlemmar.

5. Antalet självriskdagar ökas till sju

Arbetslöshetsförmån börjar betalas först efter självrisktiden, och i nuläget är självrisktiden fem vardagar. I fortsättningen förlängs självrisktiden till sju dagar.

6. Periodiseringen av semesterersättning återinförs

Semester som inte tagits ut i slutet av ett anställningsförhållande skjuter i fortsättningen upp början på rätten till inkomstrelaterad dagpenning med så många dagar som den utbetalda semesterersättningen motsvarar.

Om du till exempel får semesterersättning motsvarande en månadslön när anställningsförhållandet upphör, får du arbetslöshetsförmån först när den betalda perioden tar slut, dvs. i detta fall efter ungefär en månad.

7. Det skyddade beloppet för deltidsanställda slopas

Det skyddade beloppet är det belopp som kan tjänas utan att det påverkar beloppet på inkomstrelaterad dagpenning. För närvarande är det skyddade beloppet i deltidsarbete högst 300 euro per månad, vilket innebär att detta belopp kan tjänas utan att beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen sjunker.

8. De åldersbundna undantagsbestämmelserna inom utkomstskyddet för arbetslösa slopas

I regeringsprogrammet har man också kommit överens om att åldersbundna undantag ska slopas. Åldern påverkar många delområden inom utkomstskyddet för arbetslösa till exempel:

  1. Personer som fyllt 57 år kan omfattas av en sysselsättningsskyldighet som garanterar dem en arbetsplats.
  2. Nivån på dagpenningen för personer som fyllt 58 är skyddad. Skyddet påverkar när en person har ett lågavlönat arbete och blir arbetslös igen så att nivån på dagpenningen räknas om.
  3. Personer som fyllt 60 år kan uppfylla arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning inom sysselsättningsfrämjande tjänster. OBS! Regeringen har inte lämnat några detaljer om vilka åldersrelaterade undantag som kan komma att påverkas av förändringarna.

9. Utredning om utvecklingen av inkomsttryggheten

Enligt regeringsprogrammet ska regeringen senast till halvtidsöverläggningen utreda en modell för övergången till allmän inkomsttrygghet. Med allmän inkomsttrygghet avses en modell där alla löntagare har rätt till inkomstrelaterad dagpenning oberoende av om de hör till en arbetslöshetskassa eller inte. Än så länge finns inga närmare uppgifter om detta, men vi följer hur saken framskrider.

10. Systemet med alterneringsledighet slopas

Alterneringsledigheten har möjliggjort en paus från arbetslivet och på motsvarande sätt erbjudit arbetslösa arbetssökande möjlighet att få sysselsättning under alterneringsledigheten. Detta föreslås nu slopas helt.

11. Eventuell kombinationsförsäkring

Regeringen ska före sin halvtidsöverläggning bereda en modell för kombinationsförsäkring för personer som är samtidigt verkar som både företagare och löntagare.

12. Arbetslöshetskassorna ges möjlighet att erbjuda sina kunder arbetskraftsservice

I regeringsprogrammet har man kommit överens om att arbetslöshetskassorna kan erbjuda sina kunder arbetskraftsservice. I nuläget kan kassorna inte göra något för att främja eller stödja sysselsättningen.

Alla riktlinjer som nu angetts kommer inte nödvändigtvis att genomföras så som de nu lyder i regeringsprogrammet. Ändringarna träder i kraft tidigast 2024 och vi informerar om dem så fort vi får mer information.

13. Arbetsvillkoret i lönesubventionerat arbete

I regeringsprogrammet som publicerades den 16 juni 2023 konstaterades det att arbetsvillkoret inte längre tjänas i lönesubventionerat arbete. Denna punkt har nu tagits bort från utkastet till regeringens proposition, vilket innebär att arbetsvillkoret intjänas i allmänhet till 75 procent i lönesubventionerat