Över hälften av finländarna stöder de politiska strejkerna

Mer än varannan finländare, 52 procent, godkänner de politiska strejkerna mot regeringen Orpo-Purras planer på försämringar i arbetslivet. Av de tillfrågade uppgav 42 procent att de inte godkänner strejkerna.

Stödet för strejkerna är speciellt starkt bland de löntagare som är medlemmar i de FFC- och STTK-anslutna fackförbunden.

– Det är naturligt att acceptansen för strejkerna är störst bland dem som påverkas av de här nedskärningarna i arbetslivet: kvinnor, unga, arbetslösa och arbetstagare. Också i den här undersökningen godkänner 70 procent av medlemmarna i FFC-förbunden den politiska strejk som pågår nu, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Undersökningen gjordes den 8–12 mars, alltså när strejkerna utlystes och under de två första strejkdagarna.

– I verkligheten är det troligtvis lite fler som godkänner strejkerna än vad undersökningen visar. När resultaten samlades in visste finländarna antagligen inte ännu hur strejkerna i praktiken påverkar deras dagliga liv. Den här gången är strejkerna riktade mot några nyckelbranscher och påverkar industrin mer än konsumenterna, säger Eloranta.

Starkt stöd bland kvinnor och unga

Bland kvinnorna godkänner 61 procent den strejk som inleddes måndagen den 11 mars, medan andelen bland männen är 43 procent. De FFC-anslutna fackförbund som deltar i strejken är Industrifacket, Förbundet för offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT, Elektrikerförbundet, Byggnadsförbundet och Servicefacket PAM.

– Många av de nedskärningar som regeringen planerar kommer att drabba kvinnor. Visstidsanställningar utan grund, avskaffandet av vuxenutbildningsstödet samt slopandet av barnförhöjningarna och det skyddade beloppet inom utkomstskyddet för arbetslösa – det här är åtgärder som är starkt könsrelaterade. Kvinnor tycker inte om de här och andra försämringar. En färsk undersökning visar också att de godkänner att arbetstagarsidan motsätter sig försämringarna med den kraftigaste metod de har, alltså genom att strejka, sammanfattar Jarkko Eloranta.

Bland 18–40-åringarna är det 60 procent som godkänner strejkerna. Personer över 60 år är den åldersgrupp där lägst andel godkänner strejkerna. Tidigare undersökningar som FFC har gjort visar att personer under 40 år är särskilt bekymrade över planerna på att bland annat avskaffa alterneringsledigheten, göra den första sjukdagen oavlönad och försvaga arbetstagarnas uppsägningsskydd.

– Unga vuxna är oroade över den riktning som det finska arbetslivet tar. Till exempel blir det svårare för människor som är nya i arbetslivet att få rätt till det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa. Unga drabbas av den här och andra nedskärningar som regeringen Orpo-Purra planerar under resten av sin tid i arbetslivet. Därför är det naturligt att de motsätter sig nedskärningarna, konstaterar Eloranta.

Enkäten som FFC lät Verian göra besvarades av 2 788 personer som representerar den vuxna befolkningen i Finland, exklusive Åland. Undersökningen genomfördes den 8–12 mars 2024 och har en statistisk felmarginal på cirka 1,9 procentenheter i vardera riktningen.