FFC-enkät: Det har blivit vanligare med lokala avtal på arbetsplatserna – arbetsgivarens ovilja är det största hindret

På två tredjedelar (64 %) av arbetsplatserna inom FFC:s branscher har man under de senaste två åren ingått lokala avtal. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med år 2016. Det framgår av en enkät som förtroendevalda inom de FFC-anslutna fackförbunden har svarat på.

Vanligast är det med lokala avtal inom industrin, där man på drygt tre fjärdedelar (78 %) av arbetsplatserna har ingått avtal på arbetsplatsnivå under de senaste två åren. Också inom de privata servicebranscherna och inom den offentliga sektorn har man ingått lokala avtal på över hälften av arbetsplatserna. Det är endast inom transportbranschen man har ingått lokala avtal på under hälften (44 %) av arbetsplatserna.

– I samband med den förhandlingsomgång som avslutades i våras blev det vanligare att man avtalade lokalt om löneförhöjningar. Andra frågor som man ofta avtalar om på arbetsplatsnivå är semestrar, resultatlönemodeller och arbetstidsutjämning, säger Ismo Kokko som är expert på anställningsvillkor på FFC.

Under förhandlingsomgången 2017–2018 avtalade man helt eller delvis om löneförhöjningar på lokal nivå på 43 procent av arbetsplatserna inom de FFC-anslutna avtalsbranscherna. Inom industrin var det vanligast med lokala löneuppgörelser.

Arbetsgivarens ovilja gör det svårare att ingå lokala avtal

De förtroendevalda inom FFC-branscherna anser att det framför allt är arbetsgivarens ovilja som gör att man inte lyckas ingå lokala avtal.

– Av enkäten framgår att arbetsgivarnas ovilja att ingå lokala avtal har ökat märkbart under de senaste två åren. För två år sedan uppgav 39 procent av dem som svarade på enkäten att arbetsgivarsidans ovilja är det största hindret för lokala avtal. Nu var 59 procent av den åsikten, berättar Ismo Kokko.

Andra orsaker till att man inte lyckas ingå lokala avtal är att förhandlingspositionerna är ojämlika, att arbetsgivaren utövar påtryckning eller dikterar villkoren, samt att det finns en ovilja att diskutera de frågor som arbetstagarsidan lyfter fram.

Ungefär två tredjedelar av de förtroendevalda som svarade på enkäten uppger att de är nöjda med hur man i dagsläget lyckas ingå lokala avtal. Också fackcentralen FFC anser att det är viktigt att gå försiktigt fram när man utvecklar förutsättningarna för lokala avtal. Villkoren för lokala avtal ska i första hand slås fast genom förhandlingar mellan arbetsgivar- och löntagarorganisationerna.

– FFC ser ingen anledning att lagstiftningsvägen göra det lättare att ingå lokala avtal. Det bästa är om man kan komma överens om förutsättningarna för lokala avtal i samband med kollektivavtalsförhandlingarna. På det sättet kan man bäst se till att det finns ett ömsesidigt förtroende och att båda parterna har en lika stark förhandlingsposition, påpekar Ismo Kokko.

Enkäten genomfördes som en del av FFC:s förtroendemannapanel och besvarades av sammanlagt 993 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige i april. Här kan du läsa mer om resultaten (på finska).