Ställningstagande av Industrifackets styrelse angående det rådande arbetsmarknadsläget – Övertidsförbud träder i kraft inom teknologisektorn

Förhandlingarna med Teknologiindustrins arbetsgivare rf har inte framskridit som önskat när det gäller en löneuppgörelsen. Förhandlingarna avbröts den 30 november genom en gemensam överenskommelse mellan parterna. Erbjudandena från arbetsgivarsidan innebär en betydande försvagning av köpkraften för arbetstagarna i branschen. Detta kan Industrifacket inte godkänna.

Industriarbetarnas arbete har på ett väsentligt sätt möjliggjort den exceptionellt snabba återhämtningen av exporten och därmed Finlands ekonomiska tillväxt efter den ekonomiska tillbakagång som orsakats av coronaviruset. Löneuppgörelsen måste stärka köpkraften.

Kravet är inte oskäligt, utan i linje med vad som har avtalats företagsspecifikt inom industrin i Finland under hösten. Teknologiindustrins orderböcker är fulla för nästa år, så det är inget fel på Finlands priskonkurrenskraft. En löneuppgörelse som stärker köpkraften är motiverad också i ljuset av löneuppgörelserna inom industrin i Finlands viktigaste konkurrentländer.

Industrifacket vill fortsätta förhandlingarna med Teknologiindustrins arbetsgivare rf för att nå ett resultat i förhandlingarna. Samtidigt anser facket dock att det inte är någon idé att återvända till förhandlingsbordet utan att tillgripa stridsåtgärder. Parterna är helt enkelt för långt ifrån varandra.

Industrifacket utlyser ett övertidsförbud för hela teknologiindustrin och för malmgruvornas avtalsbranscher och ett förbud mot skiftbyte som sker på arbetsgivarens initiativ. Förbuden träder i kraft den 4 december 2021 kl. 00.00. Som stridsåtgärd gäller övertidsförbudet och förbudet mot skiftbyte som sker på arbetsgivarens initiativ till den 19 december 2021 kl. 24.00. Övertidsförbudet gäller inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att skydda liv och hälsa.

Om åtgärderna inte är tillräckliga för att nå ett förhandlingsresultat som stärker köpkraften är Industrifacket berett att påminna arbetsgivarsidan om följande faktum:

Industrifacket har en hög organisationsgrad och ett starkt organisationsmaskineri. Vid behov vidtar Industrifacket hårdare stridsåtgärder. Facket har förberett sig för detta ögonblick alltsedan Teknologiindustrin rf:s beslut i våras. Vi är redo.

Befogenhet att ge strejkvarsel för att skydda anställningsvillkoren i ett avtalslöst tillstånd – frågan om efterverkan

Arbetsgivarsidan – Teknologiindustrins arbetsgivare rf – har ifrågasatt kollektivavtalens efterverkan. Med efterverkan avses att arbetstagarens anställningsvillkor fortsätter att gälla som tidigare i en situation där ett nytt kollektivavtal ännu inte har ingåtts efter det att det gamla avtalet löpt ut. Ett avtalslöst tillstånd får inte utnyttjas för att försämra anställningsvillkoren eller lönerna. Efterverkan gäller fullt ut.

Tyvärr har arbetsgivarsidans agerande lett till åtminstone vissa åtgärder för att utnyttja det avtalslösa tillståndet inom enskilda företag. Industrifacket har fått kännedom om företag där personalen ensidigt har informerats om försämrade anställningsvillkor från den 1 december. Lyckligtvis verkar det dock för närvarande som om företagen i branschen i princip tillämpar efterverkan.

Industrifacket accepterar inte en situation där anställningsvillkoren för dess medlemmar försämras i ett avtalslöst tillstånd. För att skydda anställningsvillkoren godkänner Industrifackets styrelse att strejkvarsel ges för att avbryta allt arbete i de företag som inte följer kollektivavtalets efterverkan. Företagsspecifika strejkvarsel av denna typ ges efterhand som facket får kännedom om företag som bryter mot efterverkan.

Ytterligare information

Riku Aalto
Industrifackets ordförande
0400 711 072