Industrifackets fullmäktige: Industrifacket höll ordning på arbetsmarknaden

Industrifackets största framgång år 2021 var att förbundet lyckades upprätthålla ordningen på arbetsmarknaden i ett läge där en del arbetsgivare ville omkullkasta systemet.

Industrifackets verksamhet år 2021 kännetecknades av kollektivavtalsförhandlingar. Det fanns en påtagande hot mot hela avtalssystemet på grund av att arbetsgivarna inom skogsindustrin och teknologiindustrin ändrat sin strategi. Skogsindustrin rf. lämnade förhandlingsborden vilket innebar att avtalsförhandlingarna fördes på företagsnivå. Inom teknologiindustrin grundades en ny arbetsgivarförening som till sist uppnådde ett tillräckligt högt medlemsantal för att kunna verka som förhandlingspart.

Slutresultatet blev ett nationellt allmänbindande kollektivavtal inom teknologiindustrin och ett ökat antal medlemmar som arbetar inom tillämpningsområdet för normalbindande avtal inom mekaniska skogsindustrin. I Industrifackets övriga avtalsbranscher förhandlade man om allmänbindande kollektivavtal i vanlig ordning. Inom timmerhusbranschen uppnådde man genom förhandlingar ett nytt kollektivavtal på riksnivå.

Något som Industrifacket kan se som en framgång är det faktum att förbundet lyckades med att upprätthålla ett förhållandevis omfattande lugn på arbetsmarknaden trots det ibland oklara läget och den förändrade verkstadsmiljön.

Framgångar i organiseringsarbetet

Områden där det skett utveckling under året var organiseringsverksamheten och medlemsrekryteringen. Fokus låg här på företag inom teknologiindustrin och mekaniska skogsindustrin.

Bara inom mekaniska skogsindustrin fick Industrifacket fler än 1 000 nya medlemmar, organiseringsgraden steg med mer än 10 procent och över 20 nya förtroendemän inledde sitt uppdrag.

Kommunikationskampanjen TES-Tee elämäsi soppari (Gör ditt livs avtal) inleddes i maj om syntes och hördes i medier fram till slutet av året.

Industrifackets bokslut för 2021 visar ett överskott på 202 miljoner euro. Överskottet förklaras av omfattande försäljningsvinster i förbundets placeringsverksamhet. Slutsumman på balansräkningen var 710 883 185 euro.

Övriga exempel på lyckade åtgärder under året var att antalet studerandemedlemmar steg med 20 procent och förbundets telefonjourer svarade på mer än 11 000 samtal och det gjordes smidigare att bli medlem i Industrifacket. Förbundet ökade också på mängden service på andra språk än finska och svenska.

Dessutom kan man nämna stipendierna för studerande, Puurtaja-diplomet, informerandet på skolor, grundandet av resurskaféer för förtroendemän, införandet av den nya Duunivalmennus-tjänsten, satsningarna på kommunalvalet samt en reform av Industrifackets kontorsorganisation och ett nytt intranät som gjort den interna kommunikationen bättre.

Industrifackets verksamhetsår 2021 kännetecknades inte enbart av framgångar. På grund av coronapandemin måste flera evenemang och utbildningar ställas in eller senareläggas. Samtidigt blev ändå användningen av digitala verktyg en del av det vardagliga arbetet inom förbundet.

Strategi, ekonomi och motioner

Industrifackets kongressval anordnas 10–31.3.2023 och själva kongressen 22 –24.5.2023 i Tammerfors. En förberedande åtgärd är ett diskussionsunderlag som utarbetats med tanke på kongressen. Diskussionsunderlaget fokuserar på förbundets strategi för kongressperioden 2023–2028. Tanken är att pappret behandlas i fackavdelningarna och utgående från det utarbetar sina motioner för förbundskongressen.

Fackavdelningarna förde fram sammanlagt 35 motioner till fullmäktige. Varje fackavdelning får svaren skriftligen från fullmäktige.

Specialbranschernas sektor vid Industrifacket upplöstes i början av året 2022 och avtalsbranscherna och deras beslutsfattande organ är fördelade inom sektorn fördelades med de två övriga sektorerna. De nya sektor- och kollektivavtalsdelegationerna medlemmar finns listade på förbundets webbplats.

Industrifackets fullmäktige samlades i Helsingfors den 30 och 31 maj. Fullmäktige valde Tommi Sauvolainen till första vice ordförande för fullmäktige. Orsaken är Jouni Larmi, som tidigare haft uppdraget, har blivit anställd av Industrifacket.

De sista spåren av ”kiky” ska bort

Industrifackets fullmäktige anser att det mest effektiva och samtidigt det med den offentliga ekonomin mest neutrala sättet att förstärka köpkraften är att överföra på arbetsgivarna de socialförsäkringsavgifter som inom ramen för konkurrenskraftsavtalet flyttades över från arbetsgivarna till arbetstagarna. Läs hela ställningstagandet.