Här hittar du de viktigaste ändringarna i modellstadgarna för fackavdelningarna

Industrifacket rf:s 23:e förbundskongress beslutade om ändringar i fackets stadgar och fackavdelningarnas modellstadgar.

Fackavdelningarna ska behandla och godkänna modellstadgarna för fackavdelningen som sådana på fackföreningsmötet (medlemsmötet) och registrera stadgarna i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Viktiga ändringar i fackavdelningens stadgar

2 § Fackavdelningens syfte

Främjandet av jämställdhet lades till som ett av fackavdelningens syften.

Inrättandet av och stödet till av verkstadsklubbar lades till fackavdelningens uppgifter.

3 § Medlemskap

I och med ändringen av föreningslagen ges fackavdelningarna möjligheten att ge fullmakt till förbundet att godkänna medlemmar i fackavdelningen. Många fackavdelningar har de facto redan gjort detta, eftersom medlemsansökningarna i regel skickas till förbundets kontor elektroniskt eller per post. Fackavdelningarna informeras om detta senare.

Det s.k. obligatoriska medlemskapet i arbetslöshetskassan slopades.  Av denna anledning finns inte heller andra understödande former av medlemskap än studerandemedlemmar.

På grund av ändringen av föreningslagen ges fackavdelningen möjlighet att ge fullmakt till förbundet att ta emot meddelande om utträde från fackavdelningen. Många fackavdelningar har de facto redan gjort detta.

I fortsättningen godkänns obetalda medlemsavgifter för tre (3) månader i stället för sex månader.

4 § Medlemsavgifter

I fortsättningen kan fullmäktige besluta om antingen en procentbaserad (nuvarande) medlemsavgift eller en medlemsavgift i euro eller en kombination av dessa.

Återbetalning av medlemsavgifter till fackavdelningarna: Förbundets fullmäktige beslutar årligen om grunderna och storleken. Om fackavdelningen inte uppfyller grunderna för beviljande, kan återbetalning av medlemsavgiften vägras.

5 § Förvaltning

I fortsättningen kan fackförbundets höstmöte hållas i oktober–december (tidigare oktober–november). Detta hjälper bland annat fackavdelningarna att beakta förbundets verksamhetsplanering i sin egen verksamhetsplanering.

Möjligheten att hålla ett fackavdelningsmöte (medlemsmöte) som hybridmöte eller helt på distans lades till.

I fortsättningen är sammansättningen av fackavdelningens styrelse ordförande + minst 4 och högst 20 övriga ordinarie ledamöter. Suppleanter kan väljas antingen som personliga, varvid antalet suppleanter (inklusive ordföranden) ska vara detsamma som antalet ordinarie ledamöter eller allmänna suppleanter, av vilka det kan finnas 4–20.

Fackavdelningens stadgeenliga namntecknare (ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren) ska vara ordinarie medlemmar i fackavdelningen och stå till arbetsmarknadens förfogande.  Detta betyder att en frimedlem eller studerandemedlem inte kan verka i ovan nämnda uppgifter.

Vad ska vi göra nu?

Industrifacket rf rekommenderar att fackavdelningarna håller ett extra möte (medlemsmöte) för att ändra stadgarna.

Varför ett extra möte?

Eftersom höstmötet kan hållas utifrån de nya stadgarna.  Om det till exempel är så att fackavdelningens vårmöte har beslutat att hålla ett möte om kandidatnominering, ska kandidaterna vid nomineringsmötet nomineras enligt både de nuvarande (gamla) och nya stadgarna.

Det är enklare att hålla ett extra möte innan nomineringsmötet och att ändra stadgarna så att kandidatnomineringsmötet kan göra förslag enligt vad de nya reglerna säger.

Åtgärder

  1. Fackavdelningens styrelse sammanträder och fattar beslut om att föreslå en stadgeändring till det fackavdelningens möte (medlemsmötet) och sammankallar mötet.
  2. I kallelsen till fackavdelningens möte ska det framgå att ”stadgeändringen för fackavdelningen behandlas”.
  3. Efter fackavdelningens möte görs en anmälan till Patent- och registerstyrelsens föreningsregister. Anvisningar om detta finns i detta brev.

Registrering av stadgeändringar i föreningsregistret

Fackavdelningen ska meddela per e-post till [email protected] med rubriken ”Fackavdelningens möte”.  eftersom den håller ett fackavdelningsmöte (medlemsmöte) som behandlar stadgeändringar.

Efter anmälan gör Industrifacket förberedelser i Patent- och registerstyrelsens föreningsregisters e-tjänst, så att fackavdelningens ordförande kan underteckna anmälan om stadgeändringar elektroniskt.

Den förberedda anmälan gäller endast i 30 dagar, och därför är det av största vikt att förbundet vet när fackavdelningen behandlar stadgeändringen på sitt medlemsmöte.

Förbundet sköter kostnaderna för registrering av stadgeändringen hos Patent- och registerstyrelsen.