FFC: Regeringen äventyrar freden på arbetsmarknaden

FFC kräver att regeringen ska dra bort lagförslagen som försvagar ställningen för unga arbetstagare och personer som jobbar på små arbetsplatser. FFC:s medlemsförbund är beredda att vidta kraftiga åtgärder om regeringen lägger fram förslagen för godkännande i riksdagen.

– Regeringen utarmar arbetstagarnas trygghet genom förslag som enligt utredningar har en osäker och nästan obefintlig inverkan på sysselsättningen. Trots den dåliga och ensidiga beredningen planerar regeringen att sända lagförslagen på remiss mitt under semesterperioden, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Det var i samband med förhandlingarna om budgetramarna som regeringspartierna kom överens om att det ska bli tillåtet att anställa under 30-åriga arbetslösa på viss tid utan motivering, samt att uppsägningsskyddet för arbetstagare vid företag med under 20 anställda ska försvagas. Beredningen av lagförslagen har varit förhastad och regeringen har inte lyssnat på de befogade farhågor som arbetsmarknadsorganisationerna har lyft fram.

FFC:s styrelse diskuterade under torsdagen förslagen om att försvaga arbetslagstiftningen, samt organisationsmässiga åtgärder. Organisationens styrelse anser att det är oansvarigt att regeringen planerar att föra vidare förslagen om att försämra anställningstryggheten bakom ryggen på de semestrande finländarna.

– FFC kommer att se till att lagförslagen som diskriminerar människor enligt ålder och arbetsplatsens storlek inte ska hamna i skymundan under sommaren. Om förslagen går vidare till riksdagen efter att de har varit ute på remiss, så är de FFC-anslutna fackförbunden redo att vidta arbetsplatsspecifika åtgärder, konstaterar ordförande Eloranta.

FFC:s styrelse sammanträder följande gång den 13 augusti, varefter förbunden fattar beslut om organisationsmässiga åtgärder vid sina egna möten. Styrelsen för Finlands största löntagarorganisation sammanträder regelbundet under hösten för att utvärdera situationen och omfånget på de organisationsmässiga åtgärderna.

Den andra aktiveringsmodellen hotar att öka ojämlikheten bland arbetslösa

FFC:s styrelse, som var sammankallad till ett extrainsatt möte, gick också igenom förslaget till att förnya karenserna inom arbetslöshetsskyddet och modellen för självständig jobbsökning, alltså den andra aktiveringsmodellen. FFC anser att den andra aktiveringsmodellen innebär en betydande risk för att ojämlikheten mellan arbetslösa ökar.

– De arbetslösas kunnande och möjligheter att söka de jobb som krävs varierar avsevärt beroende på ålder, yrke, utbildning och bostadsort. Landskapens förmåga och vilja att erbjuda tjänster åt de arbetslösa kommer i hög grad att bero på finansieringen och den politiska viljan, konstaterar Jarkko Eloranta.

FFC undrar varför regeringen fortfarande vill straffa människor för att de inte hittar ett lämpligt jobb, trots aktiv jobbsökning. Den första och andra aktiveringsmodellen bildar tillsammans en vansinnigt komplicerad helhet av sanktioner, även om regeringens förslag innebär att karenserna graderas och lindras – långt tack vare FFC:s aktiva påverkan och kampanjåtgärder.

– Regeringen måste nu satsa på att ge de arbetslösa service, i stället för att utöka byråkratin. Vi hjälper gärna regeringen med det: redan i februari publicerade vi våra första förslag till FFC:s sysselsättningsmodell, som sporrar de arbetslösa genom personlig och individuell service.