FFC-enkät: Missbruksproblem förekommer fortfarande på för många arbetsplatser

En enkät visar att två tredjedelar av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC har stött på alkoholrelaterade problem på den egna arbetsplatsen.

Det verkar ändå ha blivit vanligare med verksamhetsmodeller för att förebygga och hänvisa till vård.

De vanligaste problemen handlar om att någon kommer bakfull eller berusad till jobbet. I de öppna svaren var det också många som lyfte fram olovlig frånvaro som ett problem.

– En sak som indirekt tyder på det här är att vissa i de öppna svaren konstaterade att det tidigare har funnits alkoholproblem på arbetsplatsen, men att problemen med tiden har minskat. Realiteten är ändå att alkoholrelaterade problem fortfarande är vardag på många arbetsplatser.

SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haring

Kari Haring är sakkunnigläkare på FFC.

Av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige berättar 76 procent att det på den egna arbetsplatsen finns ett skriftligt arbetsplatsprogram eller en skriftlig verksamhetsmodell för hur man ska hantera missbruksproblem. I en enkät för fem år sedan var motsvarande andel endast 68 procent.

Svaren visar att man i nästan alla arbetsplatsprogram har avtalat om hänvisning till vård samt hur och när man ska ingripa i problemen. Aningen mindre vanligt är det att man har avtalat om hur man kan förebygga missbruksproblem.

– Att endast hänvisa personer till vård räcker inte, utan på arbetsplatsen måste man ha flera olika metoder för att lösa problem som beror på alkohol- och droganvändning. Arbetsgivarna måste fästa särskild uppmärksamhet vid förebyggande åtgärder, betonar Haring.

Alkohol- och droganvändning har lett till uppsägningar på en fjärdedel av arbetsplatserna

FFC:s enkät visar att arbetsgivarna lättare ingriper i missbruksproblem i dag än för fem år sedan. Av de förtroendevalda som svarade på enkäten i år berättade 84 procent att arbetsgivaren ingriper i problemen, när motsvarande siffra år 2014 var 75 procent.

På 58 procent av arbetsplatserna har man tytt sig till att hänvisa arbetstagare till vård. På en fjärdedel har alkohol- eller droganvändning lett till att arbetstagare har sagts upp. Andelarna för både vårdhänvisning och uppsägningar har hållits på nästan samma nivå som för fem år sedan.

– Om man kommer fram till att arbetstagaren ska sägas upp på grund av missbruksproblem så har problemet redan eskalerat. På arbetsplatsen har man då misslyckats med att identifiera och förebygga problemet i ett tidigt skede, säger sakkunnigläkare Kari Haring.

De förtroendevalda tillfrågades också om de har upptäckt att någon har varit drogpåverkad på arbetsplatsen. Av dem som svarade på enkäten svarade åtta procent jakande på den här frågan.

Av dem som svarade på enkäten berättade 29 procent att det görs drogtester på deras arbetsplats.

– För drogtester krävs det alltid att det finns en grundad anledning. Bestämmelserna kring drogtester finns i lagen om integritetsskydd i arbetslivet, påpekar Haring.

FFC:s förtroendemannapanel genomfördes i maj 2019. Sammanlagt 844 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC:s branscher svarade på enkäten.