Strejken börjar måndagen 9.12 – förhandlingar pågår ändå inom flera branscher

Industrifacket och en rad arbetsgivarorganisationer har den senaste veckan förhandlat under ledning av riksförlikningsmannen. Det har gällt nya kollektivavtal för branscherna inom teknologisektorn, kemiindustrin och den mekaniska skogsindustrin.

Riksförlikningsmannens medlingsbud för teknologiindustrin var sådant att Industrifacket inte kan godkänna det. Inte heller i de andra branscherna nådde man inte fram till ett medlingsbud.

Eftersom man inte kommit överens om tid om nya tidpunkter för fortsatta förhandlingar. Därför inleder Industrifacket strejk på utvalda arbetsplatser måndagen 9.12.

Förhandlingarna fortsätter ändå i normal ordning inom en del av Industrifackets sektorer. Exempelvis har förhandlingarna bil- och maskinbranschen, som hör till kemisektorn, har fortskridit i god anda och man har nått tydliga framsteg. Det samma gäller plåt- och industriisoleringsbranschen, som hör till teknologisektorn.

Förhandlingarna fortsätter inom andra branscher

Inom trävarusektorn har man skjutit fram förhandlingarna inom snickeriindustrin och bioindustrin på grund av läget inom den mekaniska skogsindustrin. Strejken gäller flera arbetsplatser inom branschen och arbetsgivarorganisationen Metsäteollisuus har dessutom utlyst lockout 12–18.12.

Inom teknologisektorn deltar arbetsplatser inom teknisk service och tekniskt underhåll i strejken. Förhandlingarna är igång inom följande branscher: textil och mode, textilvård, kommunikationsbranschen, plantskolebranschen samt glasnings-, byggnadsinglasnings- och glasförädlingsbranschen.

Inom de så kallade landsortsnäringarna dvs. trädgårdsbranschen, landsbygdsnäringar, pälsproduktionen, grön- och miljöbyggnadsbranschen har man hunnit ta de första stegen i förhandlingarna.

Inom skogsbranschen och skogsmaskinbranschen har man för avsikt att börja förhandla före jul. Torvproduktionsbranschens kollektivavtal löper ut i slutet av 2020.