Kikytimmarna slopas nu också i plantskolebranschen

Industrifacket har den 17.1 godkänt förhandlingsresultatet som nåddes 13.1 som ett nytt kollektivavtal för plantskolebranschen. Avtalet gäller runt 500 arbetstagare som jobbar inom plantskolebranschen.

Den viktigaste förbättringen som avtalet innehåller är slopandet av 24 timmar talkoarbete som infördes i samband med konkurrenskraftsavtalet (kiky). Parterna nådde överenskommelsen trots att extratimmarna var inskrivna i själva kollektivavtalet, till skillnad från avtalet för teknologiindustrin där de arbetstidsförlängningen skrevs in ett skiljt protokoll och sades senare upp av Industrifacket.

– Det är fint att vi kommer fram till avtal även i andra branscher än teknologisektorn. Samtidigt har vi bevisat att arbetsgivarnas snack om kikytimmarna inte väger tungt. Deras ståndpunkt har varit att extratimmarna inte kan slopas i branscher där de varit nedskrivna i själva kollektivavtalet. Det här exemplet visar att de här påståendena är struntprat, säger ordförande Riku Aalto.

En annan viktig förbättring är att den praxis som varit i bruk i branschen gällande uppbärandet av medlemsavgifter nu uttryckligen definieras och fastställs i avtalstexten.

LÖNEFÖRHÖJNINGAR PÅ MINST 3 PROCENT

Avtalsperioden för kollektivavtalet för plantskolebranschen är 1.1.2020 – 28.2.2022 och innehåller lönepåslag i två omgångar. Det handlar om allmänna höjningar på 1,5 procent det vill säga sammanlagt tre procent under avtalsperioden. De träder i kraft 1.3.2020 och 1.3.2021 eller från och med början av närmaste löneperiod efter respektive datum.

Lönetilläggen höjs med minst 3 procent. Ett nytt element är en timbaserad ersättning som betalas till instruktörer på jobbet. Ersättningen är 10 procent av instruktörens timbaserade lön. Det rör sig om anställda vars uppdrag vid sidan om de egna arbetsuppgifterna utbildar nya anställda i arbetsmiljö och arbetsuppgifter. De här instruktörerna utses av arbetsgivaren.

Förtroendemannaersättningen höjs med fem euro och är därmed 80 euro per månad. Arbetsgivarna betalar hädanefter 56 euro i månaden för kostnader som uppstår i samband med arbetarskyddsuppdrag som faller utanför arbetstid.

Angående prövotiden, ändrades kollektivavtalets text, så att den motsvarar skrivelsen i lagen om kollektivavtal. Bestämmelserna om semester ändrades så att de motsvara EU-lagstiftning och prejudikat från beslut som gjorts av EU-domstolen.

Avtalsparterna anordnar gemensam utbildning omsådant som berör plantskolebranschen i enlighet med ett förfarande som varit i bruk redan tidigare. Arbetsgivarna i plantskolebranschen representeras av Privatskogsbrukets arbetsgivare rf.