Slut på kikytalkot i gruvorna – Industrifacket godkände ett nytt avtal för 2000 anställda

Industrifacket har godkänt ett nytt kollektivavtal för malmgruvorna med arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin rf.  Avtalet innebär att 24 timmar oavlönat talkoarbete förpassas till historien även inom gruvbranschen.

På det stora hela följer avtalet innehållet i det nya kollektivavtalet för teknologiindustrin. Runt 2 000 anställda i malmgruvor runtom i landet berörs av avtalet.

– Vi är glada över att vi fick ett avtal även för gruvorna. Det följer innehållet i teknologibrasnchens avtal, som till exempel slopandet av kikytimmarna. Förhoppningsvis inser arbetsgivarsidan i våra övriga förhandlingsbord vad som är linjen inom industrin i de här avtalsförhandlingarna, säger ordförande Riku Aalto.

Kollektivavtalet godkändes på torsdagen enhälligt av sektorledningen.

Löneförhöjningarna ligger på sammanlagt 3,3 procent. Dessutom avtalade parterna om en del brasnchspecifika saker, som till exempel gruvtillägg i lönen, enligt tidigare modell.

Eftersom man nått en överenskommelse i branschen, drar Industrifacket tillbaka strejkvarslet om en strejk som skulle inledas 27 januari. Samtidigt lyfts övertidsförbudet i branschen omedelbart.

Löneförhöjningar 2020 – 2021

Under det första året höjs lönerna med 1,3 procent.  Löneförhöjningarna avtalas lokalt på arbetsplatserna. Det gäller lönegranskningens utföringssätt, tidpunkt och storlek. Det lokala avtalet ska huvudförtroendemannen ingå senast 14.2.2020

I fall man inte når en överenskommelse som fungerar som botten för ett lokalt avtal, höjs lönerna genom en allmän lönehöjning med 1,3 procent senast 1.3.2020.

Även för år 2021 avtalas det lokalt om löneuppgörelsen. I fall man inte kommer fram till ett lokalt avtal höjs lönerna med en allmänhöjning på 1,4 procent senast 1.2.2021 eller från början av den första löneperioden efter respektive datum.

Dessutom höjer arbetsgivaren lönerna efter löneförhöjningarna år 2020 med 0,6 procent. Det rör sig om en företags- eller arbetsplatsspecifik höjning. Arbetsgivaren delar ut löneförhöjningarna enligt anvisningar från förbunden 1.2.2021.

Lönetabeller, tillägg och övriga ersättningar höjs 1.3.2020 1,3 procent och 1.2.2021 2,0 procent.

Gruvtillägget är från och med 1.3.2020 156 cent per timme och från och med 1.2.2021 159 cent per timme.

Arbetstidsförsök

Parterna avtalade också om att förbunden inför försök med arbetstiden. Det gäller endast för dagsarbete samt arbete som utförs i tvåskift.  Målet med experimentet är att utveckla lösningar som stöder företagens produktivitet och konkurrenskraft, samtidigt som man tar de anställdas personliga behov gällande arbetstiden i beaktan.

Ett liknande försök gjordes inom teknologiindustrin för något år sedan. Då nappade inte så många företag på möjligheten.

Om man gör upp ett lokalt avtal som skiljer sig från arbetstidsföreskrifterna i kollektivavtalet, måste innehållet i avtalet presenteras för förbundens gemensamma arbetsgrupp för arbetstidsfrågor.

Experiment med arbetstiden är något som avtalas med förtroendemannen. Detaljer kan en arbetstagare komma överens om med förmannen.

Egenanmälan för frånvaro på grund av vård av sjukt barn

Det nya kollektivavtalet innehåller en skrivelse om att anmälan om sjukfrånvaro med egen anmälan utvidgas till att gälla för vård av sjukt barn. Det är ett förfarande som avtalas lokalt och gäller för högst tre dygn, precis som för den anställdes egens sjukfrånvaro.

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges ställning blir starkare

Både förtroendemannens och arbetarskyddfullmäktiges ställning blir bättre. I framtiden tar man i beaktan antalet personer som är inhyrd arbetskraft då man räknar ut den tid som förtroendevalda får använda till sitt förtroendeuppdrag.

Arbetsplatsinstruktörer på jobbet

För personer som studerar genom utbildningsavtal utses särskilda handledare på jobbet. Deras uppgift är att stöda och koordinera inlärningen som sker på arbetsplatserna. Arbetsplatsinstruktörerna ska förses med tillräckligt med tid för att de ska kunna utföra sina uppgifter.