Borst- och penselbranschernas nya kollektivavtal har godkänts

Konkurrenskraftstimmarna ströks, löneförhöjning 3,3 procent

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts för borst- och penselbranscherna. Avtalet gäller för tiden 4.3.2020–28.2.2022.

De 24 oavlönade timmarna i enlighet med konkurrenskraftsavtalet finns inte längre med i avtalet.

Lönerna stiger med 3,3 procent under avtalsperioden.

De viktigaste förändringarna i det nya kollektivavtalet presenteras i texten nedan.

Löneförhöjningar

Lönerna höjs första gången 1.6.2020 eller från början av den närmast följande löneperioden med en allmän förhöjning om 1,3 procent. Den andra allmänna förhöjningen om 1,2 procent träder i kraft 1.5.2021 eller från början av den närmast följande löneperioden.

Utöver detta höjs lönerna företagsspecifikt med 0,8 procent. Potten är i användning 1.5.2021. Den är avsedd för utveckling av den lönedel som bygger på arbetstagarnas kompetens och arbetsprestation. Arbetsgivaren och huvudförtroendemannen förhandlar och beslutar lokalt om hur posten används. Om en huvudförtroendeman inte har utsetts, ingås avtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Avtalet ingås skriftligt.

Om parterna inte uppnår lokalt avtal om hur posten ska användas, betalas den ut i två delar: 1) 0,4 procent betalas som en allmän förhöjning till alla arbetstagare som avtalet omfattar och 2) arbetsgivaren fattar beslut om inriktningen av den andra posten om 0,4 procent. Den allmänna förhöjningen under det andra avtalsåret kommer således att utgöra 1,6 procent.

Det är möjligt att avvika från det som anförs ovan om arbetsgivaren beslutar att permanent övergå till löneutbetalning en gång per månad före 31.3.2021. Då betalas löneförhöjningen för år 2021 ut som en allmän förhöjning om 2,0 procent.

De arbetsspecifika lönerna höjs med 1,3 procent 1.6.2020 och med 2 procent 1.5.2021.

Löner som bygger på arbetets svårighetsgrad i enlighet med de företagsspecifika lönesystemen höjs från och med 1.6.2020 med 1,3 procent och från och med 1.5.2021 med 2 procent.

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges ersättningar höjs med 3,3 procent från och med 1.6.2020.

Arbetstid

Arbetsgivaren kan om produktionssituationen så kräver med iakttagande av en varseltid om tre dagar tillfälligt förlänga den ordinarie arbetstiden per dygn för andra arbetstagare än skiftarbetare till högst 10 timmar och arbetstiden per vecka till högst 50 timmar.

Lönen betalas ut i enlighet med den ordinarie arbetstiden när arbetstagarna gör förlängd arbetstid och när arbetstiden jämnas ut, med undantag av timmar som görs på söckenhelger och söndagar, för vilka en ersättning i enlighet med kollektivavtalet betalas ut. Utifrån ett lokalt avtal kan ändringen av arbetstiden också göras utan varsel.

Arbetsgivaren kan låta enskilda arbetstagare göra tio timmars arbetsdagar under högst fyra veckor per kalenderår och under högst två på varandra följande arbetsveckor.

En arbetstagare har på motiverade personliga grunder och i enskilda fall möjlighet att vägra godkänna arbetstidsändringarna.

Arbetstiden ska utjämnas till 40 timmar per vecka inom 52 kalenderveckor. Arbetsgivaren gör upp en utjämningsplan och parterna avtalar om hur ledigheten tas ut inom fyra veckor från att arbetet gjorts.

Om parterna inte når överenskommelse om ledighetens tidpunkt har arbetstagaren rätt att jämna ut sin arbetstid till i genomsnitt 40 timmar i veckan genom att iaktta en varseltid om tre veckor. Den ledighet som arbetstagaren har meddelat kan emellertid inte tas ut om detta orsakar allvarliga störningar i företagets produktionsverksamhet eller om det är fråga om en vecka i fråga om vilken arbetsgivaren meddelat om behov att göra sådan förlängd arbetstid som avses i avtalet. Ledigheterna ska i första hand tas ut som hela dagar.

Arbetsgivaren ersätter outjämnade timmar förhöjda med 50 procent, om ledigheterna inte har tagits ut inom 52 kalenderveckor. Ersättningen betalas ut i anslutning till den lönebetalning som följer på utjämningsperiodens slut.

Den ordinarie arbetstiden per vecka kan även ordnas så att den i genomsnitt är 40 timmar per vecka. I dagsarbete och tvåskiftsarbete kan arrangemanget förverkligas under en högst 52 veckor lång tidsperiod.

Ordinarie arbetstid kan också ordnas så att den inom 52 veckor jämnas ut till den avtalade genomsnittliga veckoarbetstiden i respektive arbetstidsform.

Med förtroendemannen kan man lokalt avtala om en ordinarie arbetstid på högst 12 timmar per dygn. Den maximala arbetstiden är 52 timmar per vecka.

Ledighet per vecka

Arbetstiden ska ordnas på ett sådant sätt att arbetstagaren en gång per vecka får en minst 35 timmars oavbruten ledighet. Ledigheten ska om möjligt placeras i anslutning till söndagen. Veckoledigheten kan även ordnas som 35 timmar i genomsnitt under en period på 14 dygn. Ledigheten ska dock vara minst 24 timmar per vecka.

I kontinuerligt skiftarbete kan ledigheten ordnas som 35 timmar i genomsnitt under högst 12 veckor. Ledigheten ska dock vara minst 24 timmar per vecka. Om de tekniska förhållandena eller arbetsarrangemangen förutsätter det kan man förfara på motsvarande sätt med arbetstagarens samtycke.

Söckenhelgsersättningar

Åt arbetstagarna betalas lön för åtta timmar enligt medeltimlönen som söckenhelgsersättning för följande dagar: långfredagen, andra påskdagen, Kristi himmelsfärdsdagen, första maj, pingstdagen, midsommardagen, första juldagen, andra juldagen och nyårsdagen. Söckenhelgsersättning betalas också för julafton och trettondagen, om de infaller på en annan vardag än lördag. Villkoret för söckenhelgsersättning är att arbetstagaren har arbetat för arbetsgivaren minst tre månader före söckenhelgen.

Utbildning och utvecklingsevenemang

Arbetsgivaren kan utöver den ordinarie årliga arbetstiden ordna åtta timmar utbildning för arbetstagarna per kalenderår. Utbildningens ämnesområden är begränsade. Utbildningen kan handla om upprätthållande eller utveckling av yrkeskompetens som är nödvändig för arbetets utförande, eller så kan den gälla arbetshälsa, säkerhet, produktivitet, effektivitet och kvalitetsförbättring.

Utbildningen är ordinarie arbetstid. För den betalas lön i enlighet med ordinarie arbetstid jämte eventuella tillägg. Om utbildningen ordnas utanför arbetsplatsen, ersätts resekostnaderna i enlighet med kollektivavtalet.

Utbildningen kan genomföras genom att förlänga ett arbetsskift med högst två timmar per dag eller som en hel dag. Utbildningen kan inte förläggas till söckenhelger. Utbildningen kan också genomföras i form av utvecklingsevenemang.

Fortgående förhandlingar och lokala avtal

Parterna förbinder sig till systematiska, fortgående förhandlingar under avtalsperioden.

Förbunden utreder erfarenheterna av tillämpningen av arbetstidsföreskriften om tio timmar. Utvecklingsbehoven utvärderas senast 30.10.2021.

Förbunden ordnar gemensam utbildning i syfte att främja lokala avtal och utveckla samarbetet i företagen i avtalsbranschen. För att de lokala avtalen ska fungera måste de följas upp och uppdateras regelbundet.

Lärande på arbetsplatsen

En arbetshandledare utses för praktikanter som kommer till arbetsplatserna i avtalsbranschen. Handledaren kan vara en chef, tjänsteman eller arbetstagare som har det kunnande som handledningen förutsätter. Arbetsplatshandledarens uppgift är att se till att målen med praktiken uppnås samt om att praktikanten får tillräcklig inskolning och handledning. Till arbetsplatshandledaren betalas grundlön och ersättning för inkomstbortfall, om sådant bortfall äger rum.