Det nya kollektivavtalet för glaskeramiska industrin och Fiskars Finlands anställda har godkänts

Konkurrenskraftstimmarna ströks, löneförhöjning 3,3 procent

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts för glaskeramiska industrin och Fiskars Finlands anställda. Avtalet gäller 25.2.2020–31.1.2022.

De 24 talkotimmarna utan lön i enlighet med konkurrenskraftsavtalet finns inte längre med i avtalet.

Lönerna stiger med 3,3 procent under avtalsperioden.

De viktigaste förändringarna i det nya kollektivavtalet presenteras i texten nedan.

Löneförhöjningar

Lönerna höjs första gången 1.4.2020 eller från början av den närmast följande löneperioden med en allmän förhöjning om 1,3 procent. Den andra allmänna förhöjningen om 1,2 procent träder i kraft 1.3.2021 eller från början av den närmast följande löneperioden.

Utöver detta höjs lönerna företagsspecifikt med 0,8 procent. Posten är i användning 1.3.2021. Den är avsedd för utveckling av den lönedel som bygger på arbetstagarnas kompetens och arbetsprestation. Arbetsgivaren och huvudförtroendemannen förhandlar och beslutar lokalt om hur posten används. Om en huvudförtroendeman inte har utsetts, ingås avtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Avtalet ingås skriftligt.

Om parterna inte uppnår lokalt avtal om hur posten ska användas, betalas den ut i två delar: 1) 0,4 procent betalas som en allmän förhöjning till alla arbetstagare som avtalet omfattar och 2) arbetsgivaren fattar beslut om inriktningen av den andra posten om 0,4 procent. Den allmänna förhöjningen under det andra avtalsåret kommer således att utgöra 1,6 procent.

Det är möjligt att avvika från det som anförs ovan om arbetsgivaren beslutar att permanent övergå till utbetalning av lönerna en gång om året före 31.1.2021. Då betalas löneförhöjningen för år 2021 ut som en allmän förhöjning om 2,0 procent.

Normtimlönerna, lönerna enligt kravnivå (TVL) och normtimlönerna för unga arbetstagare höjs med 1,3 procent 1.4.2020 och med 2 procent från och med 1.3.2021. Skift- och miljötilläggen höjs inte.

Löner som bygger på arbetets kravnivå i enlighet med de företagsspecifika lönesystemen höjs från och med 1.4.2020 med 1,3 procent och från och med 1.3.2021 med 2 procent.

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges ersättningar höjs med 3,3 procent från och med 1.4.2020.

Arbetstid

Arbetsgivaren kan på grund av en plötslig, oförutsägbar eller exceptionell produktionsrelaterad situation och under iakttagande av en varseltid om tre dagar tillfälligt förlänga den ordinarie arbetstiden per dygn för andra arbetstagare än skiftarbetare till högst 10 timmar och arbetstiden per vecka till högst 50 timmar.

Lönen betalas ut i enlighet med den ordinarie arbetstiden när arbetstagarna gör förlängd arbetstid och när arbetstiden jämnas ut, med undantag av timmar som görs på söckenhelger och söndagar, för vilka en ersättning i enlighet med kollektivavtalet betalas ut. Utifrån ett lokalt avtal kan ändringen av arbetstiden också göras utan varsel.

Arbetsgivaren kan låta enskilda arbetstagare göra tio timmars arbetsdagar under högst sex veckor per kalenderår och under högst två på varandra följande arbetsveckor.

En arbetstagare har på motiverade personliga grunder och i enskilda fall möjlighet att vägra godkänna arbetstidsändringarna.

Arbetstiden ska utjämnas till 40 timmar per vecka inom 52 kalenderveckor. Arbetsgivaren gör upp en utjämningsplan och parterna avtalar om hur ledigheten tas ut inom fyra veckor från att arbetet gjorts.

Om parterna inte når överenskommelse om ledighetens tidpunkt har arbetstagaren rätt att jämna ut sin arbetstid till i genomsnitt 40 timmar i veckan genom att iaktta en varseltid om tre veckor. Den ledighet som arbetstagaren har meddelat kan emellertid inte tas ut om detta orsakar allvarliga störningar i företagets produktionsverksamhet eller om det är fråga om en vecka i fråga om vilken arbetsgivaren meddelat om behov att göra sådan förlängd arbetstid som avses i avtalet. Ledigheterna ska i första hand tas ut som hela dagar.

Arbetsgivaren ersätter outjämnade timmar förhöjda med 50 procent, om ledigheterna inte har tagits ut inom 52 kalenderveckor. Ersättningen betalas ut i anslutning till den lönebetalning som följer på utjämningsperiodens slut.

Veckovila

När genomförandet av veckovilan granskas, motsvarar tolkningen fortfarande tolkningen av bestämmelsen i 31 paragrafen i den gamla arbetstidslagen, inklusive arbetsrådets utlåtanden i denna fråga.

Utbildning och utvecklingsevenemang

Arbetsgivaren kan utöver den ordinarie årliga arbetstiden ordna åtta timmar utbildning för arbetstagarna per kalenderår. Utbildningens ämnesområden är begränsade. Utbildningen kan handla om upprätthållande eller utveckling av yrkeskompetens som är nödvändig för arbetets utförande, eller så kan den gälla arbetshälsa, säkerhet, produktivitet, effektivitet och kvalitetsförbättring.

Utbildningen är ordinarie arbetstid. För den betalas lön i enlighet med ordinarie arbetstid jämte eventuella tillägg. Om utbildningen ordnas utanför arbetsplatsen, ersätts resekostnaderna i enlighet med kollektivavtalet.

Utbildningen kan genomföras genom att förlänga ett arbetsskift med högst två timmar per dag eller som en hel dag. Utbildningen kan inte förläggas till söckenhelger. Utbildningen kan också genomföras i form av utvecklingsevenemang.

Fortgående förhandlingar och lokala avtal

Parterna iakttar principen om fortgående förhandlingar.

Förbunden utreder erfarenheterna av tillämpningen av arbetstidsföreskriften om tio timmar. Utvecklingsbehoven utvärderas senast 30.10.2021.

Förbunden ordnar gemensam utbildning i syfte att främja lokala avtal och utveckla samarbetet i företagen i avtalsbranschen. För att de lokala avtalen ska fungera måste de följas upp och uppdateras regelbundet.

Lärande på arbetsplatsen

En arbetshandledare utses för praktikanter som kommer till arbetsplatserna i avtalsbranschen. Handledaren kan vara en chef, tjänsteman eller arbetstagare som har det kunnande som handledningen förutsätter. Arbetsplatshandledarens uppgift är att se till att målen med praktiken uppnås samt om att praktikanten får tillräcklig inskolning och handledning. Till arbetsplatshandledaren betalas grundlön och ersättning för inkomstbortfall, om sådant bortfall äger rum.

Programmet Kemi-industrin med för en bättre framtid

Programmet Kemi-industrin med för en bättre framtid, som avtalsparterna lanserade år 2010, fortsätter. Programmet fokuserar nu särskilt på att identifiera faktorer som påverkar arbetsförmågan hos arbetstagare i olika åldrar och på att upprätthålla deras arbetsförmåga. Dessutom följer programmet upp antalet sjukfrånvaron. Målet är att minska dem.