FFC-enkät: En klar majoritet av finländarna vill att förbunden ska avtala om anställningsvillkoren

Nästan två tredjedelar (64 %) av finländarna vill att de förbund som representerar arbetstagarna och arbetsgivarna i fortsättningen ska förhandla om anställningsvillkoren, såsom lönerna. Det här framgår av en enkät som fackcentralen FFC har låtit göra.

Det är i synnerhet arbetstagarna (70 %) och tjänstemännen (69 %) som anser att förhandlingarna om anställningsvillkoren ska föras på förbundsnivå. Av dem som jobbar i expertyrken är 62 procent av den här åsikten.

När man specifikt frågar om lönehöjningar anser nästan hälften (45 %) att förhandlingarna borde föras mellan fackförbunden och arbetsgivarförbunden. Av dem som svarade på enkäten vill 29 procent att förhandlingarna ska föras på arbetsplatsnivå. Endast en femtedel (20 %) är beredd att själv förhandla med arbetsgivaren om lönehöjningarna.

– Finländarna litar på förbunden när det gäller anställningsvillkoren. I synnerhet personer i arbetstagarställning – alltså medlemmarna i FFC-förbunden – upplever att det bästa och tryggaste sättet att avtala om anställningsvillkoren är mellan förbunden, konstaterar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

De som i högre grad anser att man ska avtala om lönehöjningarna på arbetsplatserna är Samlingspartiets och Sannfinländarnas anhängare, samt personer som hör till den högre ledningen eller mellanledningen.

Av Samlingspartiets anhängare anser 35 procent att arbetstagarnas och arbetsgivarnas representanter på arbetsplatsen borde avtala om lönehöjningarna, och 39 procent vill själv förhandla om lönehöjningarna med sin arbetsgivare. Bland Sannfinländarnas anhängare är motsvarande siffror 26 och 30 procent.

De som stöder avtalande om lönehöjningarna på förbundsnivå är i synnerhet anhängare till SDP (61 %) och Vänsterförbundet (75 %) samt arbetstagare (54 %) och tjänstemän (47 %).

– Det talas mycket om lokala avtal. Möjligheterna och förutsättningarna för att avtala lokalt varierar ändå inom olika branscher och yrkesgrupper. Personer i arbetstagarställning uppskattar och litar på fackförbunden och vill att förbunden ska avtala om lönerna, säger Jarkko Eloranta.

I enkäten fick finländarna också berätta vem de tycker att ska avtala om minimilönerna. Nästan hälften (44 %) anser att det är fackförbunden och arbetsgivarförbunden som sinsemellan borde avtala om minimilönerna, så att man kan ta hänsyn till branschvisa skillnader.

En dryg tredjedel (36 %) anser att man borde lagstifta om minimilöner som gäller alla.

Enkäten genomfördes av Kantar TNS under perioden 29.10–6.11. För enkäten intervjuades 1017 personer i arbetsför ålder, 18–64-åringar.

Läs mer om enkätresultaten (på finska)