FFC: Regeringen måste nu trygga sysselsättningen och utkomsten för äldre i arbetslivet

Fackcentralen FFC:s styrelse påpekar att åtgärderna för att förbättra sysselsättningen bland äldre arbetstagare är en helhet där en del av metoderna har fått för lite uppmärksamhet.

Förhandlingarna mellan organisationerna på arbetsmarknaden om åtgärder för att förbättra sysselsättningen bland över 55-åringar avslutades resultatlösa för en vecka sedan.

Det uppdrag som organisationerna fick av regeringen var mycket svårt för löntagarna och målen i uppdraget var strikta, men förhandlingarna togs på allvar. Målet var att öka antalet sysselsatta med minst 10 000 genom att vidta åtgärder för att färre arbetstagare ska lämna arbetslivet i förtid.

FFC:s styrelse påminner regeringen om att den, när den gav parterna på arbetsmarknaden uppdraget, också förutsatte en balanserad helhet som utvecklar omställningsskyddet samt hjälper äldre arbetstagare att orka i arbetslivet, upprätthålla sin arbetsförmåga och utveckla sitt kunnande.

– De här frågorna framskred knappt alls i förhandlingarna, även om vi lyfte fram dem i vårt förslag. Därför är det nu viktigt att regeringen söker efter åtgärder för att stödja över 55-åringarnas möjligheter att orka i arbetet och klara av att jobba längre, till exempel genom att göra det lättare att övergå till deltidsarbete i slutet av yrkeskarriären. Också nya åtgärder för att förbättra arbetstagarnas kunnande behövs, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

En annan central del som ingick i löntagarorganisationernas förslag var åtgärder för att förbättra omställningsskyddet.

– Det går att förbättra möjligheterna för uppsagda att snabbare få jobb genom att utöka utbildningen, förlänga sysselsättningsledigheten och snabbare inleda jobbsökningen redan under uppsägningstiden.

I löntagarnas förslag skulle längden på utbildningen som ordnas inom ramen för omställningsskyddet förlängas till två eller tre månader beroende på anställningsförhållandets längd. Också utkomsten och utbildningsmöjligheterna för dem som sägs upp vid mindre företag och som inte omfattas av omställningsskyddet skulle ha tryggats.

När man funderar på helheten är det viktigt att komma ihåg att löntagare som har en lång yrkeskarriär bakom sig och närmar sig pensionsåldern också i framtiden kommer att bli arbetslösa. Då måste man ta hand om deras utkomst.

– Löntagarnas förslag skulle trygga utkomsten för äldre arbetslösa också i fortsättningen, även om åldersgränsen för tilläggsdagar inom arbetslöshetsskyddet höjs till 65 år – det vill säga för personer födda 1965 eller senare. Utkomsten skulle i sista hand tryggas genom garanterat arbete och service samt genom att betala inkomstrelaterad dagpenning i 500 dagar med skyddat belopp på 100 procent, påpekar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.