FFC:s enkät: Den personalgrupp som drabbas hårdast av coronaviruset är arbetstagarna

Det är personer i arbetstagaryrken som drabbas hårdast av de hälsorisker och ekonomiska följder som coronaviruspandemin innebär. Det visar en enkätundersökning som fackcentralen FFC har gjort. Trots coronaläget har nästan 80 procent av arbetstagarna fortfarande nära fysisk kontakt med andra människor i sitt arbete. Bland tjänstemännen är motsvarande andel ungefär hälften.

Enligt enkäten är det inte möjligt för arbetstagare att övergå till att jobba på distans och därmed skydda sig mot coronasmitta. Endast en tiondel av personerna i arbetstagaryrken har övergått till att huvudsakligen jobba på distans. Av de högre tjänstemännen har mer än hälften övergått till distansjobb och av de lägre tjänstemännen 40 procent.

Nästan hälften (48 %) av personerna i arbetstagaryrken har varit rädda för att insjukna i covid-19 i sitt eget arbete och av dessa upplever en femtedel (19 %) att arbetsgivaren inte gjort tillräckligt för att arbetsplatsen ska vara trygg. Arbetarskyddslagen slår fast att arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsplatsen är säker och att jobbet är hälsosamt.

En femtedel av arbetstagarna har blivit permitterade på grund av coronapandemin, medan 15 procent av tjänstemännen har berörts av permitteringar. Av arbetstagarna berättar också en femtedel att deras utkomst har försämrats på grund av coronaviruset.

Enligt FFC:s utvecklingschef Juha Antila visar undersökningen att tiden med coronaviruset har lett till ökad ojämlikhet och polarisering i arbetslivet.

– Coronapandemin drabbar de människor allra hårdast, som också i övrigt har en svag position i arbetslivet. Jämfört med andra personalgrupper har personer i arbetstagaryrken sämre möjligheter till flexibilitet när det gäller arbetstid och ställe där arbetet utförs, och deras utkomst är också knappare.

En tredjedel av löntagarna mår psykiskt sämre under coronapandemin
Coronapandemin har försämrat den psykiska hälsan bland dem som är i arbetslivet. Drygt en tredjedel (35 %) av arbetstagarna och de lägre tjänstemännen mår sämre än de mådde före de förändringar som coronapandemin orsakade.

Nästan hälften av arbetstagarna (44 %) upplever dessutom att jobbet har varit mer belastande än tidigare, på grund av de förändringar som coronaviruset har lett till.

– Alla arbetstagare har rätt till förebyggande tjänster och tjänster som stöder arbetsförmågan. Det gäller för arbetsgivarna att tillsammans med företagshälsovården hitta fungerande sätt att dämpa arbetsbelastningen, betonar Juha Antila.

Enkätundersökningen (på finska) gjordes av Kantar TNS, på uppdrag av FFC. Enkäten besvarades i månadsskiftet november–december av 2053 personer som representerar den del av Finlands befolkning som är i arbetsför ålder. I undersökningen utredde man för första gången hur coronapandemin har påverkat olika personalgrupper i Finland.