FFC om reformen av familjeledigheterna: Det blir lättare att kombinera jobb och familj, men flexibiliteten blev på hälft

Fackcentralen FFC anser att förslaget till reform av familjeledigheterna som helhet är bra. Jämfört med den nuvarande modellen tar förslaget större hänsyn till behoven hos olika familjer, barnen behandlas lika oberoende av familjeform och incitamenten för papporna att ta ut familjeledighet ökar.

Det blir lättare att kombinera jobb och familj, eftersom familjeledigheterna enligt förslaget i fortsättningen kan tas ut i flera delar – som enskilda dagar, en del av veckan eller till exempel varannan vecka. Också inom småbarnspedagogiken föreslås ökad flexibilitet för att göra det lättare att kombinera jobb och familjeliv.

Tuuli Glantz är socialpolitisk expert på FFC
Tuuli Glantz är socialpolitisk expert på FFC. 

– Reformen sporrar till arbete, när föräldrapenningen kan betalas ut flexibelt och det inte betalas ut någon förmån för de dagar då föräldrarna jobbar. I stället kan föräldrapenningen användas vid en senare tidpunkt, säger Tuuli Glantz som är socialpolitisk expert på fackcentralen FFC.

FFC anser att det är beklagligt att arbetet med att göra arbetsavtalslagen flexiblare i fråga om familjeledigheterna blev på hälft. I arbetsavtalslagen finns bestämmelser om hur familjeledigheterna ska tas ut, hur ledigheterna uppdelas och när arbetstagaren ska meddela arbetsgivaren om ledigheterna.

Flexibiliteten begränsas fortfarande

– Flexibiliteten för personer i anställningsförhållande begränsas fortfarande av relativt strikta anmälningstider och av att rätten att ta ut familjeledighet i fler än fyra perioder under kalenderåret är begränsad.

Reformen främjar inte heller i tillräcklig utsträckning användningen av partiell föräldraledighet.

– Om en förälder förkortar sin dagliga arbetstid, betalas förmånen för en halv dag, men föräldern förlorar en hel dag med föräldrapenning. En del löntagare har möjlighet att gå ner i arbetstid endast genom att förkorta den dagliga arbetstiden, och då förkortas i praktiken de familjeledigheter som arbetstagaren har till sitt förfogande.

Det centrala målet med reformen av familjeledigheterna är att fördela vårdansvaret jämnare mellan föräldrarna. FFC anser att man borde ha reformerat hemvårdsstödet samtidigt som de övriga familjeledigheterna.

Även om hemvårdsstödet nu inte reformeras, så ökar jämställdheten när de inkomstrelaterade föräldraledigheterna fördelas jämnt mellan föräldrarna.

Ökad jämställdhet ska uppnås genom att ledigheten för den ena föräldern – ofta pappan – förlängs från två månader till sex månader. Föräldrapenningen till papporna höjs också. Flexibilitet uppnår man genom att föräldern kan överföra en del av sin ledighet till den andra föräldern.

– Reformen är bra, eftersom den också beaktar olika familjesituationer. Jag tror att den ökade flexibiliteten och höjningen av föräldrapenningen för pappor gör att papporna i större utsträckning vill ta ut föräldraledighet, säger Tuuli Glantz.

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen presenterade 16.2 regeringens utkast till proposition om familjeledighetsreform. Avsikten är att reformen ska träda i kraft i augusti 2022.