Kom ihåg att fylla i funktionärsanmälan – anmälningsblanketten uppdaterad

Funktionärsblanketten har uppdaterats 2020. Det är ytterst viktigt att fackavdelningen fyller i funktionärsblanketten noggrant.

Fackavdelningens namntecknare bestyrker med sin underskrift att alla uppgifter stämmer. På blanketten är styrelsens medlemmar och ersättare numrerade.

Den personliga ersättaren ska få samma nummer som den ordinarie styrelsemedlemmen. Allmänna ersättare antecknas i den ordning de blivit valda.

Om ni valt fler än 10 medlemmar till fackavdelningens styrelse bifogar ni dem på en skild A4. Där fyller man i uppgifterna i på samma sätt som i själva blanketten.

Om de anställda vid fackavdelningen har valts för tvåårsperioden 2020–2021 och inga förändringar har skett, behöver inte funktionärsanmälan lämnas in till regionkontoret.

Dataskyddförbindelsen måste däremot fyllas i och returneras av alla.

Dataskyddsförbindelsen dvs. användningsrätt till medlemsregistret (fackavdelningens e-tjänst eHallinta)

I dataskyddförbindelsen, som bifogas med funktionärsanmälan, anmäler fackavdelningsstyrelsen till vem de beviljar rätten att använda fackavdelningens medlemsregister (eHallinta). Endast de här personerna får tillgång och kommer in på fackavdelningens e-tjänst. Ordförande för avdelningen måste också underteckna dataskyddförbindelsen.

Fackavdelningen kan bevilja användningsrätt till registret till sin anställda arbetstagare fastän hen inte är medlem i fackavdelningen.

De tidigare användningsrätterna gick ut 31.12.2020 så det lönar sig att skicka in funktionärsanmälan och dataskyddförbindelsen till regionkontoret genast efter det konstituerande mötet. Dock senast 15.2.2021.