Industrifacket: Teknologiindustrins beslut försvagar förutsättningarna till lokalt avtalande och ökar osäkerheten på arbetsmarknaden

Industrifackets styrelse har idag fredag under sitt möte behandlat Teknologiindustrin rf. beslut att inte längre göra upp rikstäckande kollektivavtal. Industrifacket vill tacka Teknologiindustrin rf. för ett gott samarbete som varat i flera decennier.

Industrifacket kommer att inleda förhandlingar med Teknologiateollisuuden työnantajat ry då förbundet inlett sin verksamhet och det står klart vilka företag som representeras av organisationen.

– Jag vill understryka att Industrifacket även i fortsättningen förhandlar om anställningsvillkoren för medlemmarna, på rikstäckande nivå, företagsnivå och lokalt på arbetsplatserna och vi är förberedda på de åtgärder som krävs för att nå ett avtal, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Industrifacket anser att man inte kan inleda förhandlingar före den nya föreningen är organiserad. Enligt uppgifter som cirkulerat i offentligheten skulle det betyda i slutet av augusti 2021.

– Teknologiindustrins beslut innebär att den s.k. Finlandsmodellen för kollektivavtalsförhandlingarna kan begravas. I varje fall kommer höstens förhandlingar att innebära ett enormt arbete på eftersom tidsramen är så snäv på grund av arbetsgivarnas beslut. Vi kommer inte att inleda några förhandlingar med Teknologiindustrin rf. eftersom förbundet meddelat att de inte längre förhandlar om kollektivavtal, säger Aalto.

Då det rikstäckande kollektivavtalet för teknologiindustrin löper ut innebär det också samtidigt att samtliga lokala avtal som ingåtts inom ramen för det nuvarande avtalet upphör. I det här skedet kan inte Industrifacket bedöma på vilket sätt dessa avtal kan omförhandlas.

Då förutsättningarna till att ingå centrala uppgörelser på arbetsmarknaden och branschvisa kollektivavtal försämras innebär det att arbetsmarknadens förmåga att reagera på kriser samtidigt försvagas.

– Då coronapandemin skakar om Finlands ekonomi och arbetsmarknad, kan man inte undgå att tänka på hur man i framtiden kan få till stånd några krispaket i en liknande situation, säger Aalto.

– Visst är vi oroliga över hur det här kommer att påverka stabiliteten och förutsägbarheten på arbetsmarknaden, speciellt nu då coronan orsakar osäkerhet i vardagen för många arbetstagare. Naturligtvis kommer det här också ha en stor inverkan på vår verksamhet och hur vi i fortsättningen förhåller oss till förhandlingar, säger Industrifackets 1. vice ordförande Turja Lehtonen.

Sämre förutsättningar för lokala avtal

I de företag som inte ingår i ett nytt rikstäckande kollektivavtal kan man inte förnya alla lokala avtal eftersom utrymmet för lokalt avtalande är mindre när det kommer till företagsvisa avtal. Det kollektivavtal som för tillfället gäller i teknologiindustrin erbjuder möjligheter till att avtala om frågor lokalt på arbetsplatsen.

– Teknologiindustrins beslut kommer inte att gynna lokalt avtalande, då det inom ramen för företagsvisa avtalen finns betydligt mindre utrymme för lokala avtal. Jag är lite fundersam kring att Teknologiindustrin i stället för att utnyttja de möjligheter som redan finns, vill minska på sina medlemmars möjligheter att ingå lokala avtal, säger Lehtonen.

Förtroendemännens ställning ska tryggas i lag

Industrifacket anser också att det utvecklande av lokalt avtalande, som man efterlyser på flera fronter i samhället, inte kan föras fram utan förtroendemännens ställning tryggas i lag.

Om Industrins arbetsgivare, Teollisuuden työnantajat ry, inte får lockat till sig tillräckligt med medlemsföretag kommer inte det nya rikstäckande avtalet då att uppfylla kriterierna för att tolkas vara allmänbindande. Då de allmänbindande kollektivavtalen står på spel, måste lagstiftningen förnyas på ett sådant sätt att principen om skydd av arbetstagaren förverkligas.

– Tyvärr har arbetsgivarnas agerande undergrävt förtroendet till den grad att då de allmänbindande kollektivavtalen är hotade, så anser vi att det är nödvändigt att trygga de organiserade arbetstagarnas ställning i lag, säger Aalto.