FFC: De förtroendevaldas ställning och kollektivavtalens täckning måste i sista hand tryggas genom lagstiftning

När situationen på arbetsmarknaden förändras måste de förtroendevalda personalrepresentanternas ställning stärkas genom lagstiftning, kräver FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Eloranta anser att det är särskilt viktigt att se till att de fackligt förtroendevalda som arbetstagarna har valt, erkänns också vid de företag som inte hör till arbetsgivarförbundet i branschen, och att de förtroendevalda garanteras de rättigheter som de har enligt kollektivavtalet.

Arbetstagarnas rätt att gå med i ett fackförbund och gemensamt bevaka sina intressen grundar sig på internationella avtal och är en av de mest centrala principerna i det finländska arbetslivet. Också arbetsgivarna har nytta av att de förtroendevalda har kompetens och goda förutsättningar att sköta sitt uppdrag.

– Att man stör och förhindrar facklig verksamhet är något som är bekant från andra länder. Det kan vi inte tillåta i Finland. I sista hand måste fackföreningsrörelsens, och därmed arbetstagarnas, rättigheter tryggas kraftigare och tydligare genom lagstiftning, sa Jarkko Eloranta vid FFC:s representantskapsmöte på torsdagen.

Regeringen har i sitt program lovat stödja ett kollektivavtalssystem som bygger på avtal med allmänt bindande verkan.

– Nu när arbetsgivarna vill ändra på den modell som fungerar bör regeringen förbereda sig på att ändra lagstiftningen för att säkerställa att kollektivavtalen också i den nya situationen har tillräcklig täckning och att nivån på anställningsvillkoren därmed kan tryggas, betonar Eloranta.

Svår avtalsrörelse väntar

Samordnade arbetsmarknadsuppgörelser har medfört stabilitet för den nationella ekonomin, säkrat en god produktivitets- och sysselsättningsutveckling samt gett en solidarisk förtjänstutveckling. Nu tycks de enskilda företagens kortsiktiga intressen åsidosätta det gemensamma intresset.

– Vi skriver under principerna för sysselsättningen, produktiviteten och förtjänstutvecklingen. Det kommer garanterat att finnas ett behov av att förverkliga dessa under den kommande avtalsrörelsen. Men det kommer att bli mycket besvärligt på grund av arbetsgivarens mål och åtgärder.

Jarkko Eloranta förväntar sig att den avtalsrörelse som inleds i höst blir svår, eftersom avtalandet delvis sprids till arbetsplatsnivån och det kommer att finnas betydligt fler förhandlingsbord än tidigare.

– Arbetsgivarens mål präglas av motsägelser. De vill i så stor utsträckning som möjligt förhandla fram kollektivavtal som är anpassade till de enskilda företagens situation, men samtidigt vill de samordna avtalen på nationell nivå.

Eloranta påpekar att arbetsgivarna inte har dragit tillbaka de försämringar av anställningsvillkoren som de har lagt fram i samband med tidigare avtalsrörelser. Förslagen om att förlänga arbetstiden, utöka arbetsgivarens bestämmanderätt och skära ner kostnaderna genom att försämra arbetstagarnas förmåner kommer sannolikt att tas upp på agendan under höstens förhandlingar.

– När man dessutom beaktar att arbetsgivarna vill sprida ut förhandlingarna och undergräva kollektivavtalens allmänt bindande verkan, så ökar risken för arbetskonflikter.

Läs mer om FFC:s representantskapsmöte och följ sändningen från mötet (på finska)