FFC: Modellen med allmänt bindande kollektivavtal har starkt stöd bland finländarna

Tre fjärdedelar av finländarna (75 %) anser att kollektivavtalens allmänt bindande verkan bör bevaras, visar en enkät som fackcentralen FFC har låtit göra. I alla åldersgrupper är en klar majoritet av den här åsikten. Majoriteten av de som svarade på enkäten vill inte heller att man lokalt ska kunna avtala om anställningsvillkor som är sämre än i kollektivavtalen.

Av de som svarade på enkäten anser 72 procent att det är viktigt att det är fackförbunden som avtalar på arbetstagarnas vägnar också när det gäller lokala avtal på arbetsplatserna.

Enligt FFC:s arbetsmarknadschef Karoliina Huovila visar resultaten att finländarna inte vill avtala om sina anställningsvillkor utan stöd av avtalsproffsen, det vill säga fackförbunden och förtroendemännen. Hon betonar att branschvisa allmänt bindande kollektivavtal garanterar minimivillkoren för alla arbetstagare, eftersom de allmänt bindande avtalen måste följas av alla företag i branschen.

– Arbetstagarnas trygghet baserar sig starkt på de allmänt bindande kollektivavtalen. Det är fint att modellen med allmänt bindande kollektivavtal har ett brett stöd bland finländarna. En viktig fråga är nu hur man kan säkerställa att modellen, som nu är hotad, kan bevaras i framtiden.

Karoliina Huovila betonar att kollektivavtalen och de lokala avtal som ingås på arbetsplatsnivå utifrån kollektivavtalen bildar en helhet som tjänar både arbetsgivarna och arbetstagarna – anställningsvillkoren bestäms på ett rättvist sätt, samtidigt som man beaktar de särskilda behov som finns på arbetsplatserna.

– Det är viktigt att se till att kollektivavtalens allmänt bindande verkan bevaras även i fortsättningen. Det mest representativa kollektivavtalet i branschen bör vara allmänt bindande, så att man kan trygga minimivillkoren för dem som jobbar i branschen. Huruvida företaget är medlem i arbetsgivarförbundet får inte vara avgörande för avtalets allmänt bindande verkan och arbetstagarnas anställningsvillkor.

Av dem som svarade på enkäten ansåg en klar majoritet (63 %) att det inte borde vara möjligt att lokalt avtala om anställningsvillkor som är sämre än vad som har skrivits in i kollektivavtalen. Två tredelar (68%) misstänker att arbetsgivarsidan genom lokala avtal försöker försvaga fackföreningsrörelsens ställning i Finland.

– Utan förtroende går det inte att åstadkomma några avtal. Det är synd att arbetsgivarsidan under den senaste tiden har fattat beslut som rubbar avtalssystemet och gör det svårare att avtala om anställningsvillkoren, säger Karoliina Huovila.

Särskilt unga drabbas av osäkra anställningar

Enkäten som FFC har låtit göra visar att över hälften av finländarna (56%) anser att man måste acceptera att snuttjobb och andra atypiska anställningar är en del av dagens arbetsliv. Framför allt bland unga under 31 år är många (75 %) av den här åsikten. Karoliina Huovila anser att resultatet är oroväckande.

– Det visar att anställningsförhållandena blir alltmer splittrade och att i synnerhet unga ofta är tvungna ta emot osäkra anställningar, såsom ofrivilliga nolltimmarsavtal.

Huovila anser att lagstiftningen borde utvecklas så att den bättre tryggar rättvisa anställningsvillkor oberoende av anställningsform.

– Arbetslagstiftningen utgår ofta från ett antagande om att anställningarna är på heltid och gäller tills vidare. Det motsvarar inte verklighet för många, i synnerhet unga, i dag.

TNS Kantar utförde undersökningen på uppdrag av FFC och samlade in materialet 29.6–16.7.2021. Enkäten besvarades av 1117 personer som är representativa för den finländska befolkningen i arbetsför ålder (18–64 år), med undantag av Åland.