Industrifacket har varslat om strejk i protest mot Keitele Group – företagsspecifika strejkvarsel också mot andra företag inom skogsindustrin

Industrifacket varslade i dag 29.12.2021 om strejk på Keitele Group som helhet. Strejkvarsel har utfärdats med anledning av att Keitele Group ensidigt har dikterat sina arbetstagares arbetsvillkor och vägrat att förhandla med Industrifacket om innehållet i dem. Enligt Industrifackets ordförande Riku Aalto är situationen inom Keitele Group synnerligen känslig och förbundet hade inget annat alternativ än att komma ut med ett strejkvarsel.

– Vi har upprepade gånger vädjat till bolagets ledning och bett dem att inte försvaga arbetstagarnas arbetsvillkor och rättigheter utan i stället förhandla om villkoren utifrån en skälig grund med Industrifacket som representerar arbetstagarna. Våra vädjanden har klingat för döva öron, säger Riku Aalto.

– Jag vill tacka riksförlikningsmannen för initiativtagande till att inleda en frivillig förlikning mellan Industrifacket och Keitele Group. Om en frivillig förlikning hade inletts, skulle Industrifacket ha förbundit sig till att upphöra med alla stridsåtgärder i bolaget. Tyvärr kunde inte ens riksförlikningsmannen genom sin institutionella prestige få Keitele Group till förhandlingsbordet.

De arbetsvillkor som Keitele Group ensidigt har dikterat åt sina arbetstagare innebär betydande försämringar i arbetstagarnas rättigheter. Nivån på villkoren är långt ifrån den nivå som Industrifacket hade önskat för bolagets arbetstagare.

– Keitele Group vill ge svagare arbetsvillkor till sina arbetstagare och villkoren har inte heller samma bindande kraft som tidigare. Industrifacket kan inte godkänna arbetsgivarens ensidiga agerande, utan vi kräver att villkoren ska bestämmas genom ett kollektivavtal. Om parterna inte kommer överens om ett kollektivavtal är det ingenting som hindrar arbetsgivaren att senare komma med nya motsvarande försämringar i villkoren, säger Aalto.

Keitele Group har sagt att de arbetsvillkor som bolaget ensidigt har dikterat åt sina arbetstagare är en företagshemlighet som arbetstagarna inte får röja för någon utomstående. Enligt arbetsavtalslagen kan en arbetstagare anses vara ansvarig för ersättande av skada om arbetstagaren har röjt en företagshemlighet och detta kan också vara en grund att upphäva anställningsförhållandet. Bolaget har också avlägsnat alla hänvisningar till organisationsfrihet, förtroendevalda och fackföreningsverksamhet från arbetsvillkoren.

– Industrifacket har därför beslutat ge till alla anställda inom Keitele Group en möjlighet att anonymt och konfidentiellt låta Industrifacket gå igenom arbetsvillkoren och arbetsavtalen. Alla arbetstagare har rätt att vända sig till en fackförening för att få hjälp, arbetsgivaren kan inte frånta denna rättighet, säger Aalto.

Industrifacket har varslat om strejk vid sidan av Keitele Group också på följande bolag inom den mekaniska skogsindustrin:

  • Siklaelementit Oy
  • Isojoen Saha Oy
  • Formica IKI Oy

Om strejken på Keitele Group och övriga ovan nämnda bolag genomförs, infaller strejkerna under tiden mellan 13.1.2022 och 30.1.2022. Nämnda arbetsinställelser omfattar dock inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa.

Skogsindustribranschen övergår till ett avtalslöst läge från och med ingången av januari 2022. Branschen har inte längre någon gemensam representant för arbetsgivarsidan, vilket innebär att Industrifacket förhandlar om ett företagsspecifikt kollektivavtal separat för varje aktör.