De nya familjeledigheterna träder i kraft i augusti – också arbetsplatserna måste vidta åtgärder för att bli mer familjevänliga

Den nya modellen för familjeledigheter träder snart i kraft. Tuuli Glantz är socialpolitisk expert på fackcentralen FFC och hon lyfter fram tre förbättringar som reformen medför: ledigheten som papporna har till sitt förfogande ökar, det blir lättare att kombinera jobb och familj och olika familjeformer beaktas bättre än tidigare.

Reformen av familjeledigheterna ger goda förutsättningar att stärka jämlikheten, men också arbetsplatserna måste vidta åtgärder som ökar familjevänligheten, betonar Tuuli Glantz.

– Syftet med reformen är att öka jämlikheten mellan föräldrarna och förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Hur familjeledigheterna fördelas och används i familjerna påverkas också av förfaringssätten på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att göra vardagen på arbetsplatserna mer familjevänlig.

Glantz påminner om att man på alla arbetsplatser kan vidta åtgärder som skapar en mer familjevänlig kultur och gör det lättare att kombinera jobb och familj.

– Många arbetsgivare har redan nu förstått att en familjevänlig kultur på arbetsplatsen gör det lättare för arbetstagarna att orka i arbetet samt förbättrar effektiviteten och engagemanget i arbetet.

Tuuli Glantz.

FFC har länge krävt att familjeledigheterna ska reformeras. Den reform som nu träder i kraft uppfyller många av FFC:s mål. Här har vi samlat information om hur familjeledigheterna förändras och hur man kan göra arbetsplatserna mer familjevänliga.

När träder reformen i kraft och vem gäller den?

Den nya modellen för familjeledigheter träder i kraft den 1 augusti 2022 och gäller familjer där den beräknade tidpunkten för barnets födelse är den 4 september 2022 eller senare. Förmånerna för familjer som har börjat få föräldradagpenning före den 1 augusti 2022 ändras inte när den nya lagen träder i kraft. De familjerna fortsätter alltså följa den gamla modellen för familjeledigheter.

Föräldrar i adoptivfamiljer kan ta ut de nya familjeledigheterna om barnet kommer till familjen tidigast den 31 juli 2022. Då börjar föräldrapenning betalas den 1 augusti 2022.

 Vilka är de viktigaste ändringarna?

Vardera föräldern får i fortsättningen en kvot på 160 dagpenningsdagar. Av den här kvoten kan föräldern överlåta 0–63 dagar till den andra föräldern, en annan vårdnadshavare, sin egen partnern eller den andra förälderns partner. Därtill får mamman graviditetspenning i 40 dagpenningsdagar i slutskedet av graviditeten.

Det totala antalet dagpenningsdagar är större i den nya modellen än i den gamla. Antalet dagpenningsdagar motsvarar 14 månader eftersom det går sex dagpenningsdagar på en vecka. I familjer med en förälder får föräldern båda kvoterna. I flerlingsfamiljer förlängs dagpenningskvoten med 84 dagar för det andra barnet och med lika mycket för varje barn utöver det.

Dagpenningsdagarna kan användas tills barnet fyller två år. Dagpenningen kan betalas ut för enskilda dagar, en del av veckan eller till exempel varannan vecka.

Dagpenningsdagarna kan tas ut i delar. För arbetstagarna begränsas flexibiliteten ändå av att det finns relativt strikta bestämmelser om när man måste meddela sin arbetsgivare om familjeledigheten samt att arbetstagare har subjektiv rätt att ta ut föräldraledigheten i högst fyra perioder under ett kalenderår.

Endast graviditetspenningen måste tas ut som en sammanhängande period och den ska inledas 14–30 dagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Alla föräldrar som är vårdnadshavare till barnet har samma rätt till dagpenning oberoende av förälderns kön samt huruvida föräldern är biologisk förälder, adoptivförälder, boendeförälder eller frånlevande förälder.

 Hur kan man göra arbetsplatserna mer familjevänliga?

Familjevänlig praxis är till exempel att arbetsgivaren förutser behovet av vikarier för dem som blir familjelediga, att arbetstagarna har möjlighet att påverka sina egna arbetstider när arbetsschemat planeras, att arbetstagarna har möjlighet att jobba deltid om de vill och att arbetsgivaren kan erbjuda hjälp med vård av sjukt barn.

Man kan skriva in familjevänlig praxis i jämställdhetsplanen eller personal- och utbildningsplanen på arbetsplatsen.

Den närmaste chefen spelar en central roll, eftersom det är hen som hjälper till att lösa utmaningarna i vardagen – hur arbetet organiseras, hur arbetsschemat planeras och hur likabehandlingen av arbetstagarna förverkligas. Den närmaste chefens attityd är också av avgörande betydelse.

Pirjo Pajunen
(översättning: Jonny Smeds)